Saltar navegación.
Inicio

Buzón de Suxestións

No seguinte formulario poden achegar as súas queixas, suxestións... para a mellora do funcionamento do centro. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Secretaría Xeral Técnica.

Finalidades do tratamento: Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados.

Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada.

Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei.

Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta e Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

Contacto delegado de protección de datos e información adicional: https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Lin e Acepto o Aviso legal 1 e 2 e a Política de Privacidade