Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Asistencia e avaliación

Información sobre a asistencia

ListaO alumnado oficial presencial non poderá superar un número de faltas sen xustificar superior ao 20% das horas totais do curso. De facelo, nos cursos A1, B1.1, B2.1 e C1.1 perderá o dereito á que se teña en conta a cualificación da proba de progreso.

O alumnado que non se incorpore ao curso nos primeiros 10 días lectivos sen xustificación documentada perderá a condición de alumno oficial e a escola poderá dispoñer da súa praza.

Información sobre avaliación e exames

ExameProbas escritas

O calendario final de probas elaborarao o centro unha vez a Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas Especiais publique as datas oficiais das Probas de Certificación.  As datas das probas son inamovibles.

Probas de expresión oral

O alumnado será convocado oficialmente para realizar a proba de expresión oral no día e hora que determine o departamento correspondente, e poderá celebrarse con anterioridade ou posterioridade á proba escrita. O feito de que haxa máis dun día para a realización de ditas probas non implica que o alumnado poida elixir o día e hora na que se vaia presentar. Polo tanto, todo alumno/a deberá consultar as convocatorias oficiais das probas de expresión oral.

Modelos de probas

Nesta ligazón pode acceder a modelos de probas de certificación das EOI de Galicia.

Guías do candidato (actualizadas o 12/03/2018)

Para obter información completa sobre as características das probas de certificación, prema na ligazón do nivel correspondente:

Guía para persoas candidatas de nivel básico (A2)

Guía para persoas candidatas de nivel intermedio (B1)

Guía para persoas candidatas de nivel avanzado (B2)

Guía para persoas candidatas de nivel C1 

Distribuir contido