Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Calendario de exames para alumnado oficial e libre

Para visualizar as datas de exame dun só idioma LEA AS INSTRUCIÓNS Ficheiro pdf

No calendario que se atopa máis abaixo poderá vostede consultar:

•    As datas das probas escritas (incluídas as da proba de clasificación) de todas as linguas e niveis de Vite e de todas as seccións
•    As datas das probas orais (incluídas as das probas de clasificación) de todos os idiomas só de Vite

As datas das probas orais das seccións (de inglés, e tamén de francés no caso da sección de Noia), incluídas as da proba de clasificación, só se poden consultar nesta ligazón.

As convocatorias para as probas orais pódense consultar aquí

IMPORTANTE! O alumnado será convocado oficialmente para realizar a proba de expresión oral no día e hora que determine o departamento correspondente. O feito de que haxa máis de un día para a realización de ditas probas, non implica que esa proba se celebre en todas as seccións nin que o alumnado poida elixir o día e hora no que se vaia presentar. Polo tanto, todo/a alumno/a deberá consultar as convocatorias ou chamamentos concretos das probas de expresión oral, que se poderán celebrar antes ou despois da proba escrita.

Certificación de nivel básico = Básico 2; Certificación de nivel intermedio = Intermedio 2; Certificación de nivel avanzado = Avanzado 2.

 

Recoméndase NON empregar o navegador Chrome para visualizar o calendario.

 
NOTA: As datas das probas son inamovibles. O alumnado oficial que non poida facer a parte escrita en xuño pode presentarse a dita parte na convocatoria extraordinaria de setembro. O alumnado oficial que non poida facer a parte escrita na convocatoria de setembro deberá matricularse de novo cando remate o curso. A proba oral só se poderá cambiar se o departamento ten convocado probas orais do mesmo nivel noutra data e sempre que se comunique a necesidade do cambio con anterioridade á data de celebración das probas e se xustifique dita necesidade documentalmente.