Calendario de exames

No calendario google de cada idioma pode consultar o calendario de probas escritas de todos os cursos e niveis, para alumnado oficial, CUALE, CALC e CALG, das convocatorias ordinaria e extraordinaria, do curso 23-24.

As datas das probas orais, que poden ser antes ou despois das probas escritas, publicarase nos vindeiros días. 

O calendario está pendente de aprobación definitiva pola Xefatura Territorial de Educación.

 

COMO CONSULTAR O CALENDARIO GOOGLE

 

IMPORTANTE! O alumnado será convocado oficialmente para realizar a proba de expresión oral no día e hora que determine o departamento correspondente. O feito de que haxa máis de un día para a realización de ditas probas, non implica que esa proba se celebre en todas as seccións nin que o alumnado poida elixir o día e hora no que se vaia presentar. Polo tanto, todo/a alumno/a deberá consultar as convocatorias ou chamamentos concretos das probas de expresión oral, que se poderán celebrar antes ou despois da proba escrita.

Recoméndase NON empregar o navegador Chrome para visualizar o calendario.

 

 
NOTA: As datas das probas son inamovibles. O alumnado oficial que non poida facer a parte escrita na convocatoria ordinaria pode presentarse a dita parte na convocatoria extraordinaria. O alumnado oficial que non poida facer a parte escrita na convocatoria extraordinaria deberá matricularse de novo cando remate o curso. A proba oral só se poderá cambiar se o departamento (ou a sección, no caso do alumnado matriculado en Negreira, Noia, Ordes, Ribeira ou Sar) ten convocado probas orais do mesmo nivel noutra data e sempre que se comunique a necesidade do cambio con anterioridade á data de celebración das probas e se xustifique dita necesidade documentalmente.