Galega

Arquivo de lexislación galega vixente e de interese

Sobre o currículo e a avaliación

Sobre a matrícula

 • Circular 6/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización dos niveis básico, intermedio e avanzado das ensinanzas de inglés a distancia de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa That's English! para o curso 2018-2019 (pdf)
 • Decreto 89/2013, do 13 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais nas ensinanzas de música e artes escénicas, de idiomas, deportivas, de conservación e restauración de bens culturais e nos estudos superiores de deseño (DOG do 17/06)
 • Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería (DOG do 07/06)

Sobre a organización das EOI

 • Decreto 189/2010, do 11 de novembro polo que se establece o Regulamento orgánico das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 19/11)
 • Orde do 5 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 189/2010, do 11 de novembro, polo que se establece o Regulamento orgánico das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia, e se regula a organización e o acceso ás ensinanzas de idiomas de réxime especial  (DOG do 18/08)

Outra

 • Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia (DOG do 27/06)
 • ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regula a actividade das persoas auxiliares de conversa que realizan o seu labor en centros educativos públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 20/05)
 • Lei 13/2007, do 27 de xullo, de modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia (DOG do 20/06)
 • Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia, da infancia e da adolescencia (DOG do 20/06)
 • Orde do 15 de abril de 2009 pola que se regulan os ficheiros de datos de carácter persoal existentes na Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 27/04)
 • Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia (DOG do 22/05)
 • Resolución do 23 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o recoñecemento, a certificación e o rexistro da participación do profesorado en proxectos europeos como actividades de formación permanente do profesorado (DOG do 31/08)
 • Lei 3/1983, de 15 de xulo, de normalización linguïstica (DOG 14/07)(pdf)
 • Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo (DOG do 29/06)
 • Decreto 61/2005, do 7 de abril, polo que se ditan as normas para a aplicación das taxas e prezos da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 14/04)
 • Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 26/04)

   
  
 

Distribuir contido