2014-2015

Contidos creados no curso escolar 2014-15

CULTIVANDO PATACAS

 COMA OS HABITANTES DOS ANDES, NA ESCOLA QUIXEMOS CULTIVAR O NOSO PROPIO TESOURO DA TERRA

ESPANTALLO AMIGO

GRAZAS A NEIRA VILAS POR ESCRIBIR A HISTORIA, GRAZAS AOS QUINQUILLÁNS POR REPRESENTALA, GRAZAS A DANIEL POR CONVIDARNOS A COÑECER AO ESPANTALLO, O ESPANTALLO AMIGO!!

Books for school year 2015/16

These are the books we are going to use next year for the English classes:

INFANT EDUCATION (5º E 6º)

  

PRIMARY EDUCATION (1º E 2º)

REMATE DAS ACTIVIDADES LECTIVAS DO CURSO 14-15

O VENRES 19 DE XUÑO A COMUNIDADE EDUCATIVA DO CRA REALIZOU DIVERSAS CELEBRACIÓNS DE REMATE DAS ACTIVIDADES LECTIVAS DO CURSO ACADÉMICO 2014-2015

XORNADA DE CONVIVENCIA CO CEIP "ANA Mª DIEGUEZ"

NA MAÑÁ DO 17 DE XUÑO, ORGANIZADA POLOS DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA DOS CENTROS EDUCATIVOS, REALIZOUSE UNHA XORNADA DE CONVIVENCIA DAS AULAS DO CRA DE RIANXO COAS AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL  E 1º E 2º CURSO DE PRIMARIA DO CEIP "ANA Mª DIEGUEZ" DE ASADOS.

English corners

In our last week of school, we played in corners:

Na nosa última semana de cole, xogamos en recunchos:

               

      Board Games Corner                    Books Corner                   Computer Games Corner

            Recuncho dos xogos de mesa                                    Recuncho dos libros                                   Recuncho dos xogos do ordenador

               

We really had fun!

Foi moi divertido!

Dreamcatchers from North America

For our last craft this year, we had to travel to the American continent. We were going to make a dreamcatcher like the ones used by the Ojibwe indians to protect children from nightmares. Hung above the bed, only good dreams are allowed to pass through and slide down the feathers to the sleeper, while bad dreams or nightmares stay in the net.

Para a nosa última manualidade deste ano, tivemos que viaxar ao continente americano. Iamos facer un atrapasoños como os que usaban os indios Ojibwa para protexer os nenos dos pesadelos. Colgado enriba da cama, só os bos soños se lles permite pasar e deslizarse para abaixo polas plumas ata a persoa durmida, mentres que os soños malos ou pesadelos quedan atrapados na rede.

These are the materials we used:

- a stick of wood

- wool

- clay and paint for the balls or beads

- feathers

Estes son os materiais que usamos:

- un paíño de madeira

- lá

- arxila e pintura para as boliñas ou abalorios

- plumas

First, we molded five small balls or beads with the clay and made a hole through them. Once dried, we painted them different colours.

Then, we rolled wool around the circular stick the teacher had previously prepared. It was hard!

After that, we made the interior net with more wool and with the balls in it.

Finally, we hung three feathers.

En primeiro lugar, moldeamos cinco pequenas bólas ou abalorios co barro e fixemos un burato a través delas. Unha vez secas, pintámolas de cores diferentes.

Despois, enrollamos lá arredor do paíño circular que a profesora preparara previamente. Foi difícil!

Despois diso, fixemos a rede interior con máis lá e coas bolas na mesma.

Finalmente, pendurámoslle tres plumas.

A very special visit in Quintáns

Today was a normal day in Quintáns, well we were going to celebrate Xiana's birthday since she was the last one to recover from chickenpox and we hadn't had the ocassion yet.

Hoxe foi un día normal en Quintáns, ben iamos celebrar o aniversario de Xiana xa que ela foi a última en recuperarse da varicela e aínda non tiveramos a ocasión.

Suddenly, Ainoa walked in with a big box. We'd seen that box before and we knew there were three caterpillars inside. However, this time something was different. When we opened the box, none of the caterpillars were there. Instead, there were three cocoons and one of them had a hole. We looked for the butterfly and there it was, a beautiful white butterfly. One of the caterpillars had become that butterfly. Unbelievable!

De súpeto, Ainoa entrou cunha caixa grande. Nós xa viramos aquela caixa antes e sabiamos que dentro había tres eirugas. Con todo, esta vez, algo era diferente. Cando abrimos a caixa, ningunha das eirugas estaba alí. Pola contra, había tres casulos e un deles tiña un burato. Buscamos a bolboreta e alí estaba, unha linda bolboreta branca. Unha das eirugas tornárase bolboreta. Incrible!

But that wasn't all. When we were about to start the lesson, Gabriel walked in with a huge cage. "Do you wanna see my pet?" - he said. "Yes"- we shouted. We hurried towards him and saw a strange animal. "It looks like a mouse"- Miguel said. "No, it isn't a mouse. It's a guinea pig."- replied Gabriel. We wanted to touch its fur. It was white and brown and very soft. "What's its name?"- asked Celia. "Chloe"-answered Gabriel.

Pero iso non era todo. Cando estabamos a piques de iniciar a clase, Gabriel entrou cunha gaiola enorme. "Queredes ver a miña mascota?" - dixo. "Si" - berramos. Corremos cara el e vimos un estraño animal. "Parece un rato" - dixo Miguel. "Non, non é un rato. É unha cobaia." - respondeu Gabriel. Nós queríamos tocarlle a pel. Era branca e marrón e moi suave. "Como se chama?" - preguntou Celia. "Cloe" -contestou Gabriel.

Eventually, we took photos with the animals to remember this special day.  

Finalmente, sacamos fotos cos animais para recordar este día especial.

LISTADO LIBROS DE TEXTO 2015/2016

CONSULTADE O LISTADO ESPECÍFICO NAS VOSAS ESCOLAS!!!

Distribuir contido