Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal
       

Taboleiro de anuncios

( 2023-2024) ESCOLA DE FAMILIAS. XESTIÓN EMOCIONAL

Estimadas familias, o día 21 de novembro celebraremos no cole unha charla-coloquio impartida pola psicopedagoga Gloria Fontán.

O tema que tratará esta vez serán os límites como práctica de crianza e educación tan importantes para previr a falta de tolerancia á frustación.

Coma sempre estades todas invitadas ao evento, que será, como sempre, moi moi útil para coñecer e practicar pautas cos nosos/as fillos/as á hora de poñer límites.

AGARDÁMOSVOS!!!!!

CURSO 2023-2024. RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO. (Pendente de actualizar)

Publicada a relación de libros de texto e material didáctico para o curso 2022-2023

Tamén está publicada no taboleiro de anuncios no colexio.

 • O alumnado de 1º e 2º mercarán os libros que están na lista. Ás familias que lles foi concedido o vale para libros utilizarán ese vale para a compra de libros. Os que estén excluídos terán que compralos sen vale.
 • O alumnado de 5º e 6º traballará co libro dixital             ( EDIXGAL)
 • O alumnado de 3º e 4º participará no Fondo Libros, polo que, o centro proporcionará os libros de texto necesarios.

FONDO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR 2023-2024

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

2023-2024

A QUEN VAI DIRIXIDO?

 • Fondo solidario de libros de texto para o alumnado de 3ºe 4º de E.P. Os de 5º e 6º xa teñen EDIXGAL.
 • Axudas para adquirir libros de texto para 1º e 2º de E.P
 • Axudas para adquirir material escolar para toda a E.P, DE 1º a 6º.

PRAZOS: Do 20 de maio ata o 21 de xuño de 2023 (este incluído).

COMO FACELO? A solicitude para o fondo libros e as axudas para material escolar é a mesma. Podedes facelo de dous xeitos:

 • Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia

  Debido á actual situación, presentaranse preferentemente nos formularios dispoñibles na aplicación informática «fondolibros» https://www.edu.xunta.es/fondolibros , incluíndo o sistema de usuario e Chave365 https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2021

 • Presencial con asistencia da aplicación

  Na aplicación «fondolibros» https://www.edu.xunta.es/fondolibros, cubra e imprima os ANEXOS I e II producidos e presenteos no centro educativo.

 • Presentación presencial no centro

  Opcionalmente, poderán presentarse as solicitudes presencialmente nos centros docentes, descargándoas previamente na páxina https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2020&numpub=1&lang=gl (solicitude presencial, Anexos I e II), na web do centro, ou ben recollendo os formularios na secretaría do centro.

QUE TEÑO QUE ENTREGAR?

 • Anexo I debidamente cuberto.

 • Anexo II (para a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

 • Copia do libro de familia

 A maiores, no caso de darse algunha das circunstancias que se enumeran a continuación, tamén haberá que entregar:

 • Certificado do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titor e titores carezan de DNI e NIE.

*NOTAS ACLARATORIAS

 • O alumnado de 5º e 6º está excluído da participación no fondo solidario de libros xa que formarán parte do proxecto E-dixgal (ordenador en vez de libro); non obstante, si terán dereito á axuda para adquirir material escolar.

 • O alumnado de 4º procederá á substitución dos libros de texto para a adaptación ao novo currículo (LOMLOE)
 • Se ides presentar máis dunha solicitude telemáticamente, recordade que tedes que facelas de xeito independente (unha por fillo/a); pola contra, se as entregades no centro, podedes entregar unha única solicitude.

 • O alumnado que non estea admitido nin coñeza en que centro vai estar escolarizado no curso 2023-2024, deberá presentar a solicitude no centro no que está matriculado no curso 2022-2023.

 • A  non devolución dos libros de texto, sexan do curso actual ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2022/2023.

 • O código do centro que se vos pide na solicitude é 36000685

ONDE ENTREGAR AS SOLICITUDES:

 • Como norma xeral, onde estea matriculado durante o prazo de entrega das solicitudes.
 • O alumnado que xa fixo a reserva, no centro de adscrición (no  I.E.S A Xunqueira I).
 • O alumnos que estean pendentes de admisión, no centro actual, de orixe.

NORMATIVAORDE do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/24 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

Os prazos son os que están en arquivo adxunto máis abaixo

PRAZOS E PROCEDEMENTOS DE ADMISIÓN E MATRÍCULA. PARA O CURSO 2024-2025

Distínguense 3 prazos:

 • RESERVA DE PRAZA: Alumnado que cambia de etapa (Educación Infantil a Educación Primaria, Educación Primaria a Educación Secundaria Obrigatoria,...) e desexa continuar estudos no centro de adscrición. Alumnado de 6º que continúa os seus estudos no IES A Xunqueira 1. Prazo do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro. As solicitudes presentaranse no centro de orixe mediante un formulario que podedes atopar na secretaría do centro, descargar da web do centro ou accedendo á web da consellería de educación (Anexo I). Tamén podedes facer a reserva de praza a través da aplicación informática “admisión alumnado” co certificado dixital ou a Chave365. Toda a información aquí. www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/
 • ADMISIÓN: A solicitude preferiblemente cubrirase na aplicación admisionalumnado e presentarase en Sede Electrónica ou, de forma presencial, no centro escollido en primeiro lugar empregando o formulario normalizado. Prazo: DO 1 AO 20 DE MARZO.

*Os documentos en ficheiros adxuntos

 • MATRÍCULA: O alumnado admitido formalizará a súa matrícula no centro educativo correspondente, nos seguintes prazos:Educación infantil e primaria ->do 20 ao 30 de xuño.

* Os documentos en ficheiros adxuntos

PRAZOS:

 1. Reserva de praza no centro de orixe: do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro.
 2. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.
 3. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo.
 4. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.
 5. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.
 6. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

NORMATIVA REGULADORA:

 • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).
 • Orde do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa e derroga o artigo 44 da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

Festivos locais no concello de Campo Lameiro, para o curso 2020-2021

Tal como foi comunicado oficialmente polo Concello de Campo Lameiro, e confirmado desde Inspeción Educativa, os festivos locais no noso centro para o curso 2020-2021 son os seguintes:

 • 28 de setembro de 2020
 • 11 de novembro de 2020
 • 14 de xuño de 2021

En consecuencia, eses días non haberá clase.

MATRÍCULA 2020-2021 (Do 1 ao 10 de xullo)

MATRÍCULA CURSO 2020-2021

PRAZOS: Do 1 ao 10 de xullo

A QUEN VAI DIRIXIDO? A matrícula realizarase de xeito automático para ao alumnado que xa está matriculado no noso centro, agás para o alumnado que se matricule en 4º de E.I e o alumnado novo que queira matricularse no noso centro por primeira vez.

COMO A FAGO? Descarga os documentos adxuntos ou recolle a solicitude na secretaría do centro.

ONDE ENTREGALA? Na secretaría do centro de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres.

QUE TEÑO QUE ENTREGAR? 

- Traer a solicitude cuberta (Anexo III-1).

- As autorizacións para o uso de fotos, vídeos, a aplicación Tokapp, a recollida de alumnos no centro e no transporte cubertos.

- Documento de información adicional e cuestionario para as familias.

- Copia do DNI do alumno/a (se o ten) e dos pais.

- Orixinal e copias das páxinas do libro de familia.

- Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, de ser o caso.

- Se o alumno/a procede doutro centro da Comunidade Autónoma de Galicia, solicitar un certificado de matrícula (informe AL997) na secretaría do centro de orixe

Normativa reguladora: DECRETO 254/2012 do 13 de decembro, Orde do 12 de marzo de 2013 e ORDE do 25 de xaneiro de 2017.

Distribuir contido

Acceso rápido

Punto Laranxa contra o acoso escolar

Formación do profesorado

Proxectos T.I.C. do centro

Eleccións ó Consello Escolar

Eleccións ó Consello Escolar
Infomación do proceso

Usuarios conectados

Agora mesmo hai 1 usuario e 0 invitados conectados.

Usuarios conectados

 • anafigueiras