Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal
       

Taboleiro de anuncios

PRAZOS E PROCEDEMENTOS DE ADMISIÓN E MATRÍCULA. CURSO 2021-2022

Distínguense 3 prazos:

 • RESERVA DE PRAZA: Alumnado que cambia de etapa (Educación Infantil a Educación Primaria, Educación Primaria a Educación Secundaria Obrigatoria,...) e desexa continuar estudos no centro de adscrición. Alumnado de 6º que continua os seus estudos no IES A Xunqueira 1. Prazo do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro. As solicitudes presentaranse no centro de orixe mediante un formulario que podedes atopar na secretaría do centro, descargar da web do centro ou accedendo á web da consellería de educación (Anexo I). Tamén podedes facer a reserva de praza a través da aplicación informática “admisión alumnado” co certificado dixital ou a Chave365. Toda a información aquí. www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 • ADMISIÓN: A solicitude preferiblemente cubrirase na aplicación admisionalumnado e presentarase en Sede Electrónica ou, de forma presencial, no centro escollido en primeiro lugar empregando o formulario normalizado. Prazo do 1 ao 20 de marzo.

*Os documentos en ficheiros adxuntos

 • MATRÍCULA: O alumnado admitido formalizará a súa matrícula no centro educativo correspondente, nos seguintes prazos:Educación infantil e primaria ->do 20 ao 30 de xuño.

PRAZOS:

 1. Reserva de praza no centro de orixe: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro.
 2. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.
 3. Presentación da solicitude de admisión: 1-22 de marzo.
 4. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.
 5. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.
 6. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

NORMATIVA REGULADORA:

 • DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B)

Festivos locais no concello de Campo Lameiro, para o curso 2020-2021

Tal como foi comunicado oficialmente polo Concello de Campo Lameiro, e confirmado desde Inspeción Educativa, os festivos locais no noso centro para o curso 2020-2021 son os seguintes:

 • 28 de setembro de 2020
 • 11 de novembro de 2020
 • 14 de xuño de 2021

En consecuencia, eses días non haberá clase.

MATRÍCULA 2020-2021 (Do 1 ao 10 de xullo)

MATRÍCULA CURSO 2020-2021

PRAZOS: Do 1 ao 10 de xullo

A QUEN VAI DIRIXIDO? A matrícula realizarase de xeito automático para ao alumnado que xa está matriculado no noso centro, agás para o alumnado que se matricule en 4º de E.I e o alumnado novo que queira matricularse no noso centro por primeira vez.

COMO A FAGO? Descarga os documentos adxuntos ou recolle a solicitude na secretaría do centro.

ONDE ENTREGALA? Na secretaría do centro de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres.

QUE TEÑO QUE ENTREGAR? 

- Traer a solicitude cuberta (Anexo III-1).

- As autorizacións para o uso de fotos, vídeos, a aplicación Tokapp, a recollida de alumnos no centro e no transporte cubertos.

- Documento de información adicional e cuestionario para as familias.

- Copia do DNI do alumno/a (se o ten) e dos pais.

- Orixinal e copias das páxinas do libro de familia.

- Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, de ser o caso.

- Se o alumno/a procede doutro centro da Comunidade Autónoma de Galicia, solicitar un certificado de matrícula (informe AL997) na secretaría do centro de orixe

Normativa reguladora: DECRETO 254/2012 do 13 de decembro, Orde do 12 de marzo de 2013 e ORDE do 25 de xaneiro de 2017.

RECOLLIDA DE BOLETÍNS DE NOTAS

CALENDARIO PARA A RECOLLIDA DE BOLETÍNS

O día 19 de xuño de 2020 procederase á entrega dos boletíns de cualificación ás familias, para o cal se establece un calendario de recollida e así, evitar aglomeracións. É moi importante que acuda solo un membro por alumno/a e a poder ser, que NON veñan acompañados dos nenos/as.

Cada curso terá asignada unha hora, sendo moi importante que, na medida do posible non prolonguemos demasiado a estancia no centro, así evitaremos retrasos nos cursos seguintes.

Deberanse acudir ao centro con mascarilla e limpar as mans co xel que hai na entrada do mesmo.

O horario será o seguinte:

E. INFANTIL: DÍA 19 DE XUÑO DE 9:00 A 10.00 H

1º E 2º DE E.P. : DÍA 19 DE XUÑO DE 10.00 A 11.00 H

3º E 4º DE E.P. : DÍA 19 DE XUÑO DE 11:00 A 12:00 H

5º E 6º DE E.P. DÍA 19 DE XUÑO DE 12:00 A 13.00H

Recordámoslle ao alumnado  que debe devolver os libros emprestados da biblioteca do centro, e os libros das asignaturas que teñan na casa. A non devolución pode ser causa de exclusión das axudas para material.

O alumnado de 5º non terá que devolver os equipos Edixgal, a non ser que cambien de centro para o curso que vén.

LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA O MATERIAL ESCOLAR 20/21

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

2020-2021

A QUEN VAI DIRIXIDO?

Fondo solidario de libros de texto para o alumnado de 3º, 4º 5º e 6º de E.P

 • 3º de primaria: por substitución dos libros de texto

 • 4º de primaria: seguirán cos mesmos libros de texto

 • 5º e 6º de primaria: non usarán libros de texto por estar no programa E-dixgal

 • O alumnado de 6º que pasa para o IES A XUNQUEIRA 1, tamén poderá solicitar o Fondo Solidario para 1º da ESO no colexio.Deberán devolver os libros do curso para poder acceder ao Fondo Solidario, e o vale do material recollerano no IES nos prazos que estes establezan.

Axudas para adquirir libros de texto para 1º e 2º de E.P

Axudas para adquirir material escolar para toda a E.P

PRAZOS: Do 20 de maio ao 19 de xuño de 2020 (este incluído).

COMO FACELO? A solicitude para o fondo libros e as axudas para material escolar é a mesma. Podedes facelo de dous xeitos:

QUE TEÑO QUE ENTREGAR?

 • Anexo I debidamente cuberto.

 • Anexo II (para a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

 • Copia do libro de familia

 A maiores, no caso de darse algunha das circunstancias que se enumeran a continuación, tamén haberá que entregar:

 • Certificado do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titor e titores carezan de DNI e NIE.

*NOTAS ACLARATORIAS

 • O alumnado de 5º e 6º está excluído da participación no fondo solidario de libros xa que formarán parte do proxecto E-dixgal (ordenador en vez de libro); non obstante, si terán dereito á axuda para adquirir material escolar.

 • Se ides presentar máis dunha solicitude telemáticamente, recordade que tedes que facelas de xeito independente (unha por fillo/a); pola contra, se as entregades no centro, podedes entregar unha única solicitude.

 • A  non devolución dos libros de texto, sexan do curso actual ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/2021.

 • O código do centro que se vos pide na solicitude é 36000685

NORMATIVAORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

MATRÍCULA 2020-2021 (Do 1 ao 10 de xullo)

O prazo para formalizar a matrícula no centro para o curso 2020-2021 irá dende o 1 ao 10 de xullo.

Distribuir contido

Acceso rápido

Servidor do centro

Asociación de nais e pais

Formación do profesorado

Radio O Cervo

Proxectos T.I.C. do centro

Usuarios conectados

Agora mesmo hai 0 usuarios e 1 invitado conectados.