INFORMACIÓN ESO

       

 

INFORMACIÓN BACHARELATO

 

INFORMACIÓN FP

       

 PROBAS ACCESO CICLOS FORMATIVOS

 

                 

 

RESERVA E ADMISIÓN CURSO 2024-2025

 

Orientación FP

Novas para Formación Profesional do Departamento de Orientación

NOVAS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Dada a situación na que nos atopamos actualmente, as actividades relacionadas coa orientación do alumnado e as familias que se víñan realizando no centro non se poderán levar a cabo neste momento, por isto, e co obxecto de que o alumnado e as súas familias poidan recibir información actualizada, desde o departamento de orientación publícase estes días un blog como forma de poñer a vosa disposición dita información.

 

Que podo atopar neste blog?

  • Información académica e/ou profesional para os distintos niveis e etapas educativas do centro.
  • Recursos educativos para a autoorientación (cuestionarios de intereses, aptitudes.., videos para a orientación profesional...)
  • Noticias e recursos durante a cuarentena (noticias actualizadas sobre medidas que se vaian tomando no ámbito educativo,consellos e iniciativas de interés para afrontar a cuarentena…).

(Durante este tempo iremos completando e actualizando os contidos do mesmo.)

Podes acceder ao blog no seguinte enlace:

https://orientacionlamas.blogspot.com

 

Para solicitar información ou consultar calquera dúbida tamén podes poñerte en contacto coa orientadora do centro no seguinte correo:

laurabcardin@gmail.com

Esperando vervos pronto:

 

 

Novas do Ministerio de Educación e Formación profesional

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional participou hoxe na Conferencia Sectorial de Educación, convocada para analizar o impacto e as medidas en relación coa interrupción da actividade lectiva presencial con motivo da declaración do Estado de Alarma por parte do Goberno Central.

No encontro houbo consenso xeneralizado nos seguintes puntos:

-Manter o calendario escolar, acordando entre outros puntos:

Aprazar as ABAU:

.As datas para a convocatoria ordinaria serán entre o 22 de xuño e o 10 de xullo, con marxe para publicar as cualificacións ata o 17 de xullo, e

.Convocatoria extraordinaria antes do 10 de setembro, coa publicación de resultados antes do 18 dese mesmo mes.

Acordase tamén manter un modelo similar ao actual, cos mesmos tempos de realización, e aumentar a opcionalidade. O obxectivo é garantir que o alumnado poida acadar a máxima puntuación sen que llo impida o feito de non ter recibido algún dos contidos previstos.

-Formación profesional:

A duración da Formación no Centro de Traballo (FCT) limítase de maneira excepcional ás horas mínimas recollidas na normativa, é dicir, 220 horas.

Podes consultar as noticias completas nos seguintes enlaces:

http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200325-sectorial.html

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30634

 

Información sobre o acceso á universidade

O venres 13 de marzo tiñamos convocada unha sesión informativa para o alumnado dos ciclos superiores que quere solicitar o acceso a estudos universitarios.

Cando nos reincorporemos ás aulas poremos novamente data para a reunión, pois case seguro que as datas que manexamos nestes momentos sufran modificacións, mentres tanto adxunto unha presentación con algúns aspectos a ter en conta no acceso.

 

 

 

Publicación na páxina web do Ministerio de educación e formación profesional

"El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha adoptado diversas medidas para paliar los efectos de la suspensión de la actividad docente en centros educativos de toda España. “El objetivo es asegurar que alumnos y alumnas puedan acabar el curso sin verse perjudicados a causa de las medidas adoptadas para contener la expansión del coronavirus Covid-19.

 

El MEFP ha convocado el próximo martes 17 una reunión telemática de la Comisión General de la Conferencia de Educación -de la que forman parte todas las Comunidades Autónomas- conjuntamente con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores para estudiar la posibilidad de retrasar la prueba de acceso a la Universidad (EVAU) de forma que el calendario de matrícula universitaria se adapte a las circunstancias y ningún estudiante se vea perjudicado.

 

En cuanto a las prácticas en el centro de trabajo y la FP dual, el MEFP, de acuerdo con las CCAA, propondrá la flexibilización de las prácticas, bien posponiéndolas o bien concentrándolas. Si la situación se prolonga, se propondrán nuevos plazos y medidas de evaluación excepcional para que los estudiantes puedan obtener su titulación.

 

En relación a las pruebas de acceso a la Formación Profesional de grado medio o superior para quienes no cuenten con los requisitos académicos de acceso a estas enseñanzas, se adaptará el calendario de las pruebas y matrícula y se mantendrá una reserva de plazas para que ningún estudiante se quede sin posibilidades de acceso."

 

 

 

Cando se vaian tomando decisións a este respecto ampliaremos a información.

Calendario datas das ABAU e acceso á universidade

A continuación adxúntase un calendario coas  datas a ter en conta para o alumnado de ciclos superiores que queira solicitar o acceso á universidade ben facendo previamente as probas de ABAU ou ben solicitar acceso directo co título de técnico superior.

Recóllense datas das probas de ABAU e prazos de admisión e matrícula nas ensinanzas de grao.

Toda a información pode consultarse na páxina da CIUG no seguinte enlace:

https://ciug.gal/gal

Proba ABAU. Video explicativo

A continuación tedes o enlace a un video explicativo da CIUG no que se dan instruccións sobre distintos aspectos da proba: desenvolvemento da presentación ás probas na primeira xornada, instruccións sobre a identificación dos exames e material que está permitido utilizar.

Podedes ver o video no seguinte enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=Cze9Wb7yPl0&feature=youtu.be

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade

A continuación atoparás documentos relativos á:

-Estutura e cualificación da proba,

-Nota de admisión para o acceso á universidade para estudantes de ciclos formativos de grao superior,

Notas de corte e prazas ofertadas no curso 2019-20.

Nos seguintes enlaces podes informarte sobre:

-Convocatorias e calendario das probas:

https://ciug.gal/PDF/datasabau.pdf

-Horario provisional:

https://ciug.gal/PDF/horarioabau.pdf

-Instruccións para o desdenvolvemento da proba:

https://ciug.gal/PDF/instrucionsabau.pdf

-Taboa de ponderacións:

https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf

PROBA DE ACCESO A CICLOS SUPERIORES CONVOCATORIA 2020

Para realizar estudos de formación profesional de grao superior é necesario cumprir algún dos seguintes requisitos académicos de acceso:

   - Título de Bacharelato.

·        - Título de Técnico (Formación Profesional de Grao Medio)

·        - Otras titulacións (Título de Técnico Superior, Técnico Especialista, COU, Titulación unversitaria….)

·        - Ter superado a proba de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Quen se pode presentar ás probas de acceso a grao superior?

 Quen non cumpra os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior e teña dezanove anos cumpridos ou os cumpra no ano natural de celebración da proba.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes é do 10 ao 19 de febreiro de 2020.

Proba de acceso:

A proba de acceso consta de dúas partes:

PARTE COMÚN: Relacionada cos contidos do bacharelato:

-Lingua galega.

-Lingua castelá.

-Matemáticas.

PARTE ESPECÍFICA: Organizarase en tres opcións: A, B e C en función das familias profesionais e as materias establecidas para cada unha delas. Deberase elixir unha das tres opcións no momento de formalizar a inscripción escollendo dúas das tres materias das que quere examinarse:

OPCIÓN A: economía da empresa, lingua estranxeira (inglés ou francés) e filosofía.

OPCIÓN B: debuxo técnico, tecnoloxía industrial e física.

OPCIÓN C: ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía.

 

En que data terá lugar a proba?         O 23 de abril de 2020 

En que horario?

– Ás 9:00 horas: presentación.

Parte común da proba

– Das 9:30 ás 13:00 horas (matemáticas, lingua galega e lingua castelá).

Parte específica da proba

– Das 16:00 ás 18:30 horas (materias específicas da opción escollida).

 

Nos seguintes enlace tes información completa sobre:

- Xeneralidades sobre a proba:

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior

- A convocatoria desde ano 2020:

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior-convocatoria-actual

-Contidos de referencia e criterios de avaliación da proba:

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8513

-Modelos de exámes de convocatorias anteriores:

http://www.edu.xunta.es/fp/node/269/

-Instruccións para facer a solicitude:

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8584

Se tes algunha dúbida podes consultar no departamento de orientación.

 

¿Qué quiero estudiar? Guía 2019.

Guía de estudos superiores de Galicia 2019-20 publicada por La Voz de Galicia con máis de cen páxinas nas que se analizan as titulacións oficiais superiores que se poden cursar en Galicia: graos universitarios, títulos de FP superior e ensinanzas de réxime especial ( artes plásticas, arte dramática, música, deporte, deseño...).

Podes consultar a guía no seguinte enlace:

https://estudiarengalicia.lavozdegalicia.es/

Validacións ciclos superiores de FP e estudos universitarios

Ó remate dun ciclo formativo de grao superior poderás acceder a calquera ensinanza universitaria de grao, de modo directo, sen necesidade de proba. Se o título universitario tivese limitación de prazas o acceso farase tendo en conta a nota media do ciclo formativo.

Unha vez admitido e matriculado poderás solicitar o recoñecemento directo de créditos cursados nos estudos universitarios oficiais de grao que empezas. Para facer efectivo este recoñecemento deberás facer unha solicitude na facultade.

No seguinte enlace poderás consultar o Catálogo de validacións para técnicos superiores de Formación Profesional que accedan a estudos universitarios, onde se recollen as validacións recoñecidas en cada facultade para os Titulados dun ciclo superior de FP.

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7947

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer