Hora de ler en 4º de Ed. Primaria

O curso escolar 2021/2022, a Hora de ler, realizouse en flexible tendo como obxectivos prioritarios:

 • Contribuír ao fomento do gusto pola lectura
 • Coñecer obras e autores en lingua galega
 • Ampliar o coñecemento sobre a gran variedade de ofertas literarias

A configuración da hora de ler foi polo titora Marta María Rey Vila e centrouse nos seguintes obxectivos:

 • Mellorar a fluidez e da comprensión lectora
 • Gozar da diversidade textual
 • Coñecer e valorar o traballo dos autores
 • Favorecer a expresión e a representación plástica
 • Coñecer obras literarias de diferentes xéneros
 • Extraer coñecementos e ampliar os contidos traballados na aula a través dos textos literarios
 • Valorar e coñecer diferentes códigos artísticos como medios de expresión de sentimentos e ideas
 • Valorar de forma crítica os textos traballados
 • Favorecer actitudes que fomenten o desenvolvemento sostible e consumo responsable
 • Favorecer o gusto pola lectura e a selección de libros segundo o gusto persoal
 • Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas
 • Valorar os textos literarios como vehículo de comunicación e como fonte de coñecemento doutros mundos, tempos e culturas e como gozo persoal
 • Lectura de textos en voz alta, en voz baixa e con dramatizacións
 • Facer unha versión do conto Xa non son malo cambiándolle o xénero: pasalo de prosa a verso.
 • Ilustrar a versión lírica do conto Xa non son malo para quede na biblioteca do centro
 • Traballar o respecto e o coidado do medio ambiente a través do conto Xa non son mal

Polo que respecta á temporalización, na hora de ler, empregáronse:

1º trimestre:

 • Textos relacionados co medio ambiente (galego e castelán)
 • Xa non son malo (galego)

2º trimestre:

 • Textos relacionados cos intereses do alumnado (galego e castelán)
 • Xa non son malo (galego)
 • Luuume! (galego)

3º trimestre: