Skip to Content

Renovación do Consello Escolar. Proclamación de candidaturas

A Xunta Electoral que está a supervisar o procedemento de renovación do Consello Escolar acordou admitir, proclamar e publicar as candidaturas presentadas polos distintos sectores. Son as seguintes:

Alumnado:

 • Carme Álvarez Brey (3º ESO A).
 • Iker de Jesús Orosa  (1º BAC B).
 • Brais Sánchez Salgueiro (3º ESO B).
 • Alejandro Nicolás Sangermán Martínez (3º ESO B).

Profesorado:

 • Xosé Manuel Couso Folgueiras.
 • Pablo Eiras Vázquez.
 • Ángel Luis Pazos Presas.

Persoal non docente:

 • María Teresa Casal Tato.

Todas as votacións terán lugar o día 25 de novembro de 2021. No caso do alumnado, a mesa electoral irase desprazando polas aulas ao longo da mañá. 

Reparto de máscaras a alumnado da ESO

O 15/11/2021 comezamos a realizar o reparto de máscaras de protección ao alumnado da ESO para o curso 2021/22. 

Que material se entrega? Un pack de 5 máscaras hixiénicas reutilizables que permiten ata un máximo de 70 lavados. As máscaras están certificadas segundo a especificación UNE 0065:2020. 

Que alumnado recibe as máscaras? Segundo a normativa, teñen dereito a recibilas todas as alumnas e alumnos que recibiron a axuda de material escolar da Xunta (o vale de 50 €). 

Onde se entregan as máscaras? Nas oficinas de administración do centro.

Quen as recolle? O alumnado. Segundo os protocolos COVID, convén evitar o acceso das familias aos centros agás en casos moi xustificados.

Renovación do Consello Escolar. Prazo para a presentación de candidaturas.

O día 4 de novembro tivo lugar a primeira sesión de traballo da Xunta electoral que supervisará o procedemento de renovación do Consello Escolar do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro. As decisións adoptadas foron as seguintes:

 • Publicar os censos electorais, que estarán dispoñibles en Secretaría para a súa revisión por parte dos membros da comunidade educativa.
 • Aprobar o calendario de actuacións.

Lembramos que as  prazas vacantes no Consello Escolar son as seguintes:

 • Representación do persoal non docente: 1
 • Representación do alumnado: 4
 • Representación do profesorado: 5

Aquelas persoas que desexen presentar a súa candidatura deberán cumprimentar o modelo correspondente e rexistralo na Secretaría do centro. O prazo para facelo empeza o 9 de novembro e remata ás 13 horas do día 16 dese mesmo mes.

Documentación de interese:

Pagamento do seguro escolar [2021/22]

Todo o alumnado de 3º ESO, 4º ESO, FP, bacharelato e ESA ten que facer efectivo no momento da matrícula o pagamento da cota anual do seguro escolar obrigatorio (1,12 €). O noso centro optou no seu día por aprazar esta xestión, co propósito de facilitar a matrícula telemática e de reducir ao máximo os desprazamentos das familias ao centro e/ou ás entidades bancarias.

Unha vez iniciadas as actividades lectivas, abrimos o prazo para realizar o pagamento das devanditas taxas, trámite que deberá ser realizado polo propio alumnado nas oficinas do centro. 

Para simplificar e axilizar ao máximo este trámite, decidimos aplicarlle un redondeo á taxa oficial, que pasa de 1,12 € a 1 €. Polo tanto, o alumnado dos cursos arriba mencionados deberá facer entrega de 1 € nas oficinas do centro. O prazo para realizar o pagamento rematará o 12 de novembro.

Renovación do Consello escolar [2021]

A Resolución do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

As prazas que cómpre renovar nesta convocatoria son as seguintes:

 • Representación do persoal non docente: unha praza.
 • Representación do alumnado: catro prazas.
 • Representación do profesorado: cinco prazas.

O proceso de renovación iníciase co sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral, un órgano que está integrado polo director do centro, un docente, un pai/nai/titor legal, un representante do persoal non docente e un alumno ou alumna. Este sorteo terá lugar na área de Dirección ás 10:30 horas do 29 de outubro de 2021.

Vacantes de ciclos formativos para persoas adultas [2021-22]

A Orde do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22, establece na disposición adicional primeira a ampliación da oferta do réxime de persoas adultas coas prazas vacantes no réxime ordinario.

Textualmente: “As prazas que resulten vacantes, logo de finalizadas as correspondentes fases de admisión e matrícula polo réxime ordinario, poderán ser ocupadas en réxime de persoas adultas. Para estes efectos, amplíase a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, de ciclos formativos de formación profesional, en todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que teñan autorizada a oferta polo réxime ordinario para o ano académico 2021/22."

As prazas dos módulos que resulten vacantes polo réxime ordinario poderán ser ocupadas en réxime de persoas adultas no prazo comprendido entre o día 5 e as 13:00 horas do 8 de outubro, ambos incluídos. No réxime de persoas adultas a matrícula realízase por módulos soltos, polo que o alumnado interesado poderá matricularse en calquera dos módulos profesionais que teña prazas vacantes do ciclo formativo (tanto de primeiro como de segundo curso), sempre que se garanta a compatibilidade horaria do 90.

Relación de vacantes no ciclo superior de Xestión de vendas e espazos comerciais:

1º curso:

 • (MP0179)Inglés: 24 vacantes.
 • (MP0623)Xestión económica e financeira da empresa: 24 vacantes.
 • (MP0930)Políticas de márketing: 24 vacantes.
 • (MP0931)Márketing dixital: 24 vacantes.
 • (MP0933)Formación e orientación laboral: 24 vacantes.
 • (MP1010)Investigación comercial: 24 vacantes.

2º curso:

 • (MP0625)Loxística de almacenamento: 23 vacantes.
 • (MP0626)Loxística de aprovisionamento: 23 vacantes.
 • (MP0926)Escaparatismo e deseño de espazos comerciais: 23 vacantes.
 • (MP0927)Xestión de produtos e promocións no punto de venda: 23 vacantes.
 • (MP0928)Organización de equipos de vendas: 23 vacantes.
 • (MP0929)Técnicas de venda e negociación: 23 vacantes.

 Máis información aquí.

Bolsas para estudos postobrigatorios. Precisas axuda?

Está aberto o prazo de solicitude de bolsas para o alumnado que curse estudos postobrigatorios no ano académico 2021-2022 (bacharelato, ciclos formativos e FP básica). 

Se precisas axuda para formalizar a túa solicitude, ofrecémosche a posibilidade de vir polo instituto para que che botemos unha man. Os días que temos dispoñibles son o 28 e o 29 de setembro en horario comprendido entre 16.00 h e 19.00 h. 

Os documentos que precisas para poder completar o proceso son, en principio, os seguintes:

 • Documentos de identidade de todos membros da unidade familiar (orixinais, fotocopiados ou escaneados)
 • Número de conta bancaria na que figure a alumna/o.

Listaxes ESO/BAC 2021/22

Podes consultar aquí as listaxes do alumnado de ESO e bacharelato segundo a asignación aos grupos.  Os datos que se facilitan son o primeiro apelido e os 4 últimos caracteres do documento de identidade que figura no seu expediente.

Nesta ligazón podes acceder ao plano do centro para ver a distribución de espazos e o sentido de circulación que se propón para garantir a seguridade sanitaria.

Matrícula CUALE 2021/2022

Ábrese o prazo de matrícula para asistir ás clases do programa CUALE- Inglés.

Prazo: do 10 ao 16 de setembro (ambos incluídos)

Como podes presentar a documentación de matrícula? Contas con dúas posibilidades:

 • Presencial: entregando a folla de solicitude na secretaría do centro.

Adxudicaranse 20 prazas en cada nivel, atendendo a dous criterios:

 • Farase por estrita orde de chegada.
 • Ten preferencia o alumnado pre-inscrito en xuño. O resto do alumnado obterá praza  ata completar as 20 vacantes do seu nivel. Cando haxa máis solicitudes que prazas, abrirase unha listaxe de agarda.

Rematado o prazo de matrícula, publicarase a listaxe de admitidos, o horario de cada grupo e as datas de comezo das clases.

Calendario de inicio de curso 2021/2022

O Servizo de Inspección enviou instrucións nas que se exixe a incorporación simultánea de todo o alumnado o vindeiro día 15 de setembro. Aínda que entendemos que non é unha medida axeitada na actual situación sanitaria, procedemos a axustar o calendario de comezo do curso de acordo coas indicacións recibidas. En consecuencia, o inicio da actividade lectiva terá lugar o día 15/09/2021 e desenvolverase de acordo a este horario:

 • 8.50 h: inicio da actividade lectiva para o alumnado de ESO e FPB.
 • 13.00: inicio da actividade lectiva para o alumnado das ensinanzas de bacharelato e ciclos formativos. IMPORTANTE: o alumnado de bacharelato e ciclos non accederá ao recinto ata a hora indicada, co fin de non entorpecer o desenvolvemento da primeira xornada lectiva.

O alumnado que nesa data teña cita para a vacinación ou malestar derivado da mesma pode adiar a súa incorporación ao centro, priorizando a súa saúde e a de toda a comunidade educativa.

Distribuir contido


by Dr. Radut