Skip to Content

Fondo solidario de libros de texto 2022: listaxes provisionais

Están dispoñibles as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas na participación do fondo solidario de libros de texto.

No artigo 13 da Orde do 29 de abril de 2022 establécese que todas as listaxes serán publicadas "única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar". Polo tanto, a devandita documentación só pode consultarse nas dependencias do centro ou por vía electrónica na aplicación Fondolibros, usando Chave 365 ou o certificado dixital.

Os vales de material escolar poden retirarse das oficinas do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro a partir do día 12 de xullo.

Matrícula ESO e bacharelato [2022/23]

Prazo. Entre o 23 de xuño e o 7 de xullo de 2022.

Procedemento de entrega de documentación. Ofrecemos dúas posibilidades:

 • Presencial. Entre 9.00 h e 13.30 h.
 • Telemática. Toda a documentación poderá remitirse ao enderezo electrónico matricula@iespintorcolmeiro.org

Esta é a documentación que empregaremos para realizar a matrícula do alumnado que cursará ESO e bacharelato no 2022/23. Nota/ O impreso de matrícula de cada curso e o documento de consentimento do uso da imaxe son editables (pode cubrilos desde o seu ordenador ou dispositivo móbil).

Que documentos hai que entregar? Moi sinxelo:

O impreso de matrícula correspondente + consentimento do uso da imaxe + copia DNI/NIE do alumnado (a copia do DNI só se require para 1º ESO).

Nota/ Pode asinar os PDF sen necesidade de imprimilos, mesmo incorporando unha sinatura "manuscrita". Máis información nesta ligazón.

Calendario de probas extraordinarias [1º e 2º de bacharelato]

A disposición adicional primeira da Orde do 25 de xaneiro de 2022 establece que as probas finais da convocatoria extraordinaria para o bacharelato se realizarán entre o 20 e o 22 de xuño de 2022". Pulse nesta ligazón para consultar o programa de exames aprobado polo centro.

Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar [2022/2023]

Publicada a Orde do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2022/23.

Prazo. Do 19 de maio ao 22 de xuño.

Presentación. Hai tres maneiras de presentar a solicitude: 

 • De xeito manual e presencial (Secretaría do centro). 
 • Con creación de solicitude na aplicación Fondolibros e presentación presencial. 
 • Con creación de solicitude na aplicación e presentación electrónica [procedemento ED330B]. 

Documentación necesaria. As persoas interesadas deberán achegar os Anexos I e II da solicitude, que poden descargar desde Fondolibros [descarga do Anexo I descarga do Anexo II]. Tamén poden solicitar unha copia en papel nas oficinas do centro. Os devanditos anexos entregaranse xunto coa documentación que corresponda: 

 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar, ademais, a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE. 

Outra documentación de interese:

Actualización da normativa de avaliación (II)

A Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, introduce cambios na xestión da promoción e da titulación do alumnado. No mes de marzo publicamos un artigo no que resumimos as principais novidades [ver].

O novo marco normativo require actualizar algúns apartados da Concreción curricular do centro e adaptar as programacións didácticas das materias dos cursos afectados. En consecuencia:

 • Anunciamos que publicaremos as adaptacións das programacións didácticas a partir do día 13 de abril. Poden consultalas premendo nesta ligazón.

Admisión a ciclos formativos [2022/2023]

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publicou o calendario de admisión das ensinanzas de Formación Profesional para o curso 2022/2023.  

O prazo de presentación de solicitudes nos réximes ordinario e para as persoas adultas comezará o 23 de xuño ás 9 horas e prolongarase ata o 5 de xullo ás 13 horas.

A solicitude deberá realizarse mediante un asistente informático vía web para todos os réximes e graos [ciclosadmision]. 

En canto á oferta de formación profesional para o curso 2022/2023, recomendámoslle que consulte esa información na web institucional web institucional da Consellería

 • Máis información sobre a admisión a ciclos de grao medio [aquí].
 • Máis información sobre a admisión a ciclos de grao superior [aquí].
 • Instrucións xerais de admisión [aquí].
 • Información xeral para centros [aquí].
 • NOVO Buscador de centros con oferta de FP sostida con fondos públicos [aquí].
 • NOVO Buscador de ciclos formativos e cursos de especialización [aquí].

ESA - Exames finais módulo IV 2022

LUNS 20 XUÑO:

ÁMBITO COMUNICACIÓN: 9:00-11:00 (Aula: ESA)

ÁMBITO SOCIAL: 11:00 -13:00 (Aula: ESA)

 

MARTES 21 XUÑO:

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO: 11:00 -13:00 (Aula: ESA)

Matrícula ABAU 2022

O alumnado de 2º de bacharelato coñecerá oficialmente os seus resultados académicos o día 18 de maio de 2022 a través de Abalar (hora de publicación: 18.00 h). As xestións necesarias para formalizar a matrícula na ABAU 2022 terán que resolverse entre o 19 e o 23 de maio. Ofrecémosche unhas indicacións para que todo che resulte máis doado: 

1. Pagamento das taxas do título de Bacharelato. Para este trámite utilizarás un formulario que estará dispoñible na Secretaría do centro. Dispós dun modelo xa cuberto aquí, que poderás usar como referencia para copiar os datos ao formulario. Despois terás que levalo a unha entidade bancaria e farás o pagamento. A entidade quedará coa copia que lle corresponde, ti con outra e a terceira traerala ao centro. Se optas polo pago telemático, podes facelo seguindo as indicacións deste documento. No caso de que teñas dereito a redución por familia numerosa, deberás traer tamén o documento que o acredite. 

2. Pagamento das taxas da ABAU. Poderás recoller o documento en Secretaría ou utilizar a versión electrónica [aquí]. O pagamento realizaralo seguindo o procedemento indicado no punto anterior. 

3. Impreso de prematrícula na ABAU. Poderás recollelo na Secretaría do centro ou utilizar a versión electrónica [aquí].

4. Entrega no centro dos tres documentos anteriores: a folla das taxas do título, a copia do pagamento das taxas da ABAU e o impreso de prematrícula. 

5. O prazo oficial para realizar todas estas xestións rematará o 23 de maio (ás 13.00 h). De todas formas, é moi importante que resolvas o teu trámite antes desta data para evitar os típicos problemas e imprevistos de última hora.

Unha vez confirmada a matrícula, recibirás no teu correo electrónico o código que necesitarás para ter acceso a NERTA, a aplicación informática na que realizarás todas as xestións relacionadas coa ABAU e a solicitude de preinscrición en titulacións con límite de prazas do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Resumo de ligazóns de interese:

Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade publica hoxe na súa web un documento titulado Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo [ligazón].

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2021/2022

A Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional  publicou unha convocatoria de probas libres para a obtención de títulos de formación profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Prazo de presentación de solicitudes: do 18 ao 29 de abril de 2022.

Información de interese:

Distribuir contido


by Dr. Radut