Skip to Content

Remate de curso [2023/24] | Matrícula [2024/25]

Calendario de fin de curso [2023/2024]: aquí.

Matrícula ESO e Bacharelato [2024/2025]:

Prazo. Entre o 24 de xuño e o 8 de xullo de 2024.

Procedemento de entrega de documentación. Ofrecemos dúas posibilidades:

 • Presencial. Entre 9.00 h e 13.30 h.
 • Telemática. Toda a documentación poderá remitirse ao enderezo electrónico matricula@iespintorcolmeiro.org

Esta é a documentación que empregaremos para realizar a matrícula do alumnado que cursará ESO e bacharelato no 2024/25. Nota/ O impreso de matrícula de cada curso e o documento de consentimento do uso da imaxe son editables (pode cubrilos desde o seu ordenador).

Que documentos hai que entregar? Moi sinxelo:

O impreso de matrícula correspondente + consentimento do uso da imaxe + copia DNI/NIE do alumnado (a copia do DNI só se require para 1º ESO ou para alumnado de nova incorporación ao centro).

Nota/ Pode asinar os PDF sen necesidade de imprimilos, mesmo incorporando unha sinatura "manuscrita". Máis información nesta ligazón.

Admisión a ciclos formativos [2024/2025]

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publicou o calendario de admisión das ensinanzas de Formación Profesional para o curso 2024/2025.  

O prazo de presentación de solicitudes nos réximes ordinario e para as persoas adultas comezará o 24 de xuño ás 9 horas e prolongarase ata o 4 de xullo ás 13 horas.

A solicitude deberá realizarse mediante un asistente informático vía web para todos os réximes e graos [ciclosadmision]. 

Información de interese:

 • Instrucións xerais de admisión [aquí].
 • Orde do 15/06/2016, pola que se regula a admisión a ciclos formativos [aquí].
 • Buscador de centros con oferta de FP sostida con fondos públicos [aquí].

Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar [2024/2025]

Publicada a Orde do 7 de maio de 2024 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan as axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2024/2025.

Prazo. Do 21 de maio ao 21 de xuño de 2024.

Presentación. Hai tres maneiras de presentar a solicitude: 

 • De xeito manual e presencial (Secretaría do centro). 
 • Con creación de solicitude na aplicación Fondolibros e presentación presencial. 
 • Con creación de solicitude na aplicación e presentación electrónica [procedemento ED330B]. 

Documentación necesaria. As persoas interesadas deberán achegar os Anexos I e II da solicitude, que poden descargar desde Fondolibros [descarga dos Anexos I e II]. Tamén poden solicitar unha copia en papel nas oficinas do centro. Os devanditos anexos entregaranse xunto coa documentación que corresponda: 

 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar, ademais, a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE. 

O alumnado que non estea admitido nin coñeza en que centro vai estar escolarizado no curso escolar 2024-2025 deberá presentar a solicitude no centro no que está matriculado no curso 2023-2024.

Outra documentación de interese:

Matrícula ABAU 2024

O alumnado de 2º de bacharelato coñecerá oficialmente os resultados académicos da avaliación final ordinaria o día 15 de maio de 2024 a través da aplicación Abalar (hora de publicación: 18.00 h). As xestións necesarias para formalizar a matrícula na ABAU 2024 terán que resolverse entre o 16 e o 20 de maio. Ofrecémosche unhas indicacións para que todo che resulte máis doado: 

1. Pagamento das taxas do título de Bacharelato. Para este trámite utilizarás un formulario que estará dispoñible na Secretaría do centro. Dispós dun modelo xa cuberto aquí, que poderás usar como referencia para copiar os datos ao formulario. Despois terás que levalo a unha entidade bancaria e farás o pagamento. A entidade quedará coa copia que lle corresponde, ti con outra e a terceira traerala ao centro. Se optas polo pago telemático, podes facelo seguindo as indicacións deste documento. No caso de que teñas dereito a redución por familia numerosa, deberás traer tamén o documento que o acredite. 

2. Pagamento das taxas da ABAU. Poderás recoller o documento en Secretaría ou utilizar a versión electrónica [aquí]. Se optas polo pagamento telemático, deberás facelo seguindo estas instrucións.

3. Impreso de prematrícula na ABAU. Poderás recollelo na Secretaría do centro ou utilizar a versión electrónica [aquí]. 

4. Entrega no centro dos tres documentos anteriores: a folla das taxas do título, a copia do pagamento das taxas da ABAU e o impreso de prematrícula. 

5. O prazo oficial para realizar todas estas xestións rematará o 20 de maio (ás 13.00 h). De todas formas, é moi importante que resolvas o teu trámite antes desta data para evitar os típicos problemas e imprevistos de última hora.

Unha vez confirmada a matrícula, recibirás no teu correo electrónico o código que necesitarás para ter acceso a NERTA, a aplicación informática na que realizarás todas as xestións relacionadas coa ABAU e a solicitude de preinscrición en titulacións con límite de prazas do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Resumo de ligazóns de interese:

Bolsas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE / 2024-25)

Publicouse no Boletín Oficial do Estado (BOE) a convocatoria de axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2024-2025 [ver convocatoria].

O prazo de solicitude comeza o 30 de abril e remata o 13 de setembro de 2024.

Máis información: 

Spring Week 2024

Desde o día 28 de abril ata o 4 de maio parte do alumnado de 2º ESO do noso centro participará na quenda 3 do programa de inmersión lingüística da Xunta de Galicia SPRING WEEK na localidade de Mondariz, onde utilizarán a lingua inglesa para traballar temas relacionados cos deportes na natureza, enerxías renovables e cambio climático. 

Pódese acceder a información do programa na guía do mesmo [aquí].

Bolsas para estudos postobrigatorios. Precisas axuda?

O 10 de maio pecha o prazo de solicitude de bolsas para o alumnado que teña pensado cursar estudos postobrigatorios no ano académico 2024-2025 (universitarios, bacharelato, ciclos formativos e FP básica). 

Se precisas axuda para formalizar a túa solicitude, ofrecémosche a posibilidade de vir polo instituto para que che botemos unha man. Os días que temos dispoñibles son os martes, mércores e xoves en horario de tarde.

IMPORTANTE: será necesario concertar cita previa nas oficinas do centro ou telefonicamente (986580904).

Os documentos que precisas para poder completar o proceso son, en principio, os seguintes:

 • Documentos de identidade de todos membros da unidade familiar (orixinais, fotocopiados ou escaneados)
 • Número de conta bancaria na que figure a alumna/o.
 • Familia numerosa ou outras circunstancias: documentación acreditativa.

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE e LOXSE). Curso 2023/2024

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Como novidade, nesta convocatoria de probas libres ofértanse por primeira vez os títulos LOXSE.

Prazo de presentación de solicitudes: do 17 ao 30 de abril de 2024.

Recollida de títulos académicos

Recibimos recentemente os seguintes títulos académicos, todos eles correspondentes a alumnado que rematou estudos no ano 2022: ESO, bacharelato, formación profesional básica, educación secundaria de persoas adultas e ciclo medio de actividades físico-deportivas.

Os títulos poden recollerse nas oficinas do centro en horario comprendido entre as 9.00 e as 14.00 h.

Bolsas para estudos postobrigatorios [2024-2025]

O Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes publicou o Anuncio da Convocatoria de bolsas de carácter xeral para o curso 2024/25 para estudantes que cursen estudos postobrigatorios (universitarios, bacharelato e ciclos formativos de grao básico, medio e superior). Pode consultarse o texto completo da convocatoria nesta ligazón.

Prazo de solicitudes para o curso 2024/25: do 19 de marzo ao 10 de maio de 2024.

Procedemento exclusivamente telemático a través da Sede Electrónica do MEFPD.

Máis información no Portal de bolsas do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Distribuir contido


by Dr. Radut