Skip to Content

Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar [2022/2023]

Publicada a Orde do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2022/23.

Prazo. Do 19 de maio ao 22 de xuño.

Presentación. Hai tres maneiras de presentar a solicitude: 

 • De xeito manual e presencial (Secretaría do centro). 
 • Con creación de solicitude na aplicación Fondolibros e presentación presencial. 
 • Con creación de solicitude na aplicación e presentación electrónica [procedemento ED330B]. 

Documentación necesaria. As persoas interesadas deberán achegar os Anexos I e II da solicitude, que poden descargar desde Fondolibros [descarga do Anexo I descarga do Anexo II]. Tamén poden solicitar unha copia en papel nas oficinas do centro. Os devanditos anexos entregaranse xunto coa documentación que corresponda: 

 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar, ademais, a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE. 

Outra documentación de interese:

Matrícula ABAU 2022

O alumnado de 2º de bacharelato coñecerá oficialmente os seus resultados académicos o día 18 de maio de 2022 a través de Abalar (hora de publicación: 18.00 h). As xestións necesarias para formalizar a matrícula na ABAU 2022 terán que resolverse entre o 19 e o 23 de maio. Ofrecémosche unhas indicacións para que todo che resulte máis doado: 

1. Pagamento das taxas do título de Bacharelato. Para este trámite utilizarás un formulario que estará dispoñible na Secretaría do centro. Dispós dun modelo xa cuberto aquí, que poderás usar como referencia para copiar os datos ao formulario. Despois terás que levalo a unha entidade bancaria e farás o pagamento. A entidade quedará coa copia que lle corresponde, ti con outra e a terceira traerala ao centro. Se optas polo pago telemático, podes facelo seguindo as indicacións deste documento. No caso de que teñas dereito a redución por familia numerosa, deberás traer tamén o documento que o acredite. 

2. Pagamento das taxas da ABAU. Poderás recoller o documento en Secretaría ou utilizar a versión electrónica [aquí]. O pagamento realizaralo seguindo o procedemento indicado no punto anterior. 

3. Impreso de prematrícula na ABAU. Poderás recollelo na Secretaría do centro ou utilizar a versión electrónica [aquí].

4. Entrega no centro dos tres documentos anteriores: a folla das taxas do título, a copia do pagamento das taxas da ABAU e o impreso de prematrícula. 

5. O prazo oficial para realizar todas estas xestións rematará o 23 de maio (ás 13.00 h). De todas formas, é moi importante que resolvas o teu trámite antes desta data para evitar os típicos problemas e imprevistos de última hora.

Unha vez confirmada a matrícula, recibirás no teu correo electrónico o código que necesitarás para ter acceso a NERTA, a aplicación informática na que realizarás todas as xestións relacionadas coa ABAU e a solicitude de preinscrición en titulacións con límite de prazas do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Resumo de ligazóns de interese:

Actualización da normativa de avaliación (II)

A Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, introduce cambios na xestión da promoción e da titulación do alumnado. No mes de marzo publicamos un artigo no que resumimos as principais novidades [ver].

O novo marco normativo require actualizar algúns apartados da Concreción curricular do centro e adaptar as programacións didácticas das materias dos cursos afectados. En consecuencia:

 • Anunciamos que publicaremos as adaptacións das programacións didácticas a partir do día 13 de abril. Poden consultalas premendo nesta ligazón.

Bolsas para estudos postobrigatorios [2022-2023]

Está aberto o prazo de solicitude de bolsas para o alumnado que curse estudos postobrigatorios no ano académico 2022-2023 (bacharelato, ciclos formativos, FP básica e universitarios).

Prazo de presentación: desde o 30 de marzo de 2022 ata o 12 de maio de 2022.

As solicitudes deben formalizarse na sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional [aquí].

Acceso ao texto da convocatoria [aquí].

Máis información no Portal de bolsas do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade publica hoxe na súa web un documento titulado Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo [ligazón].

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2021/2022

A Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional  publicou unha convocatoria de probas libres para a obtención de títulos de formación profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Prazo de presentación de solicitudes: do 18 ao 29 de abril de 2022.

Información de interese:

Probas libres para títulos extinguidos de FP

Información dirixida ao alumnado que non rematara os seus estudos no ciclo medio de Condución de actividades físico-deportivas no medio natural:

Segundo se establece na Disposición 4ª 2 da Resolución do 29 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, a segunda convocatoria de presentación de solicitudes abranguerá dende o 3 ao 13 de maio de 2022.

Para máis información, prema aquí.

Actualización da normativa de avaliación

Publicouse no DOG de hoxe a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.

Nesta Orde desenvólvense os cambios que establece a Lei orgánica 3/2020 (LOMLOE) para levar a cabo os procedementos de avaliación, promoción e titulación. Trátase, por tanto, dun texto de gran relevancia que deberá ser estudado minuciosamente polos órganos de coordinación docente do centro para garantir a súa correcta aplicación.

A continuación ofrecemos varios documentos nos que as familias poden acceder a un resumo dos cambios que trae a nova normativa [elaboramos un documento por cada unha das etapas afectadas]. Tamén poderán consultar unha versión actualizada do calendario escolar, xa que houbo que reformular algunhas das avaliacións do mes de xuño.

Solicitudes de admisión para ESO e bacharelato [2022/23]

Relación de vacantes que oferta o IES Plurilingüe Pintor Colmeiro (Silleda – Pontevedra) en ESO e bacharelato para o curso 2022/23:

 • 1º ESO: 5 prazas (obtivo praza todo o alumnado dos centros adscritos que a solicitou mediante reserva).
 • 2º ESO: 27 prazas.
 • 3º ESO: 14 prazas. 
 • 4º ESO: 8 prazas.
 • 1º BAC: 21 prazas.
 • 2º BAC: 25 prazas.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 1 ata o 21 de marzo.

As solicitudes de admisión de alumnado realizaranse cubrindo un formulario, de xeito manual ou a través da aplicación admisionalumnado:

 • Para a opción manual, hai que descargar o modelo ED550B. Fagan clic en calquera destes enlaces para efectuar a descarga: versión en galego / versión en castelán.
 • Para a opción telemática, o formulario poderá cubrirse na aplicación admisionalumnado [menú Solicitudes > Admisión > Crear]. No caso de que opte por utilizar a devandita aplicación, teña en conta que cando confirme a solicitude se xerará un informe en pdf.

Para presentar a solicitude poderá:

 • Entregar a documentación no centro educativo de primeira elección.
 • Presentar en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a sede electrónica, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital, sendo esta a canle preferible de presentación.

Notas de interese:

 1. O alumnado que estea matriculado no IES Plurilingüe Pintor Colmeiro neste curso ten garantida a súa permanencia no centro para cursar ensinanzas de ESO ou bacharelato. En consecuencia, non terá que presentar ningunha documentación.
 2. Cada alumna/o só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar.
 3. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
 4. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Normativa e documentación de referencia:

Probas para a obtención da titulación de graduado en ESO e bacharel [2022]

Publicada a Resolución do 4 de febreiro de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED540A).

Os prazos de matrícula serán:

 • Convocatoria de maio: 7 de marzo ao 17 de marzo de 2022, ambos os dous incluídos.
 • Convocatoria de setembro: 1 de xullo ao 8 de xullo de 2022, ambos os dous incluídos.

Publicada a Resolución do 17 de febreiro de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED534A).

O período de inscrición na proba estará comprendido entre o 7 e o 16 de marzo de 2022.

Distribuir contido


by Dr. Radut