Skip to Content

Taboleiro

Vacantes de ciclos formativos para persoas adultas [2021-22]

A Orde do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22, establece na disposición adicional primeira a ampliación da oferta do réxime de persoas adultas coas prazas vacantes no réxime ordinario.

Textualmente: “As prazas que resulten vacantes, logo de finalizadas as correspondentes fases de admisión e matrícula polo réxime ordinario, poderán ser ocupadas en réxime de persoas adultas. Para estes efectos, amplíase a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, de ciclos formativos de formación profesional, en todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que teñan autorizada a oferta polo réxime ordinario para o ano académico 2021/22."

As prazas dos módulos que resulten vacantes polo réxime ordinario poderán ser ocupadas en réxime de persoas adultas no prazo comprendido entre o día 5 e as 13:00 horas do 8 de outubro, ambos incluídos. No réxime de persoas adultas a matrícula realízase por módulos soltos, polo que o alumnado interesado poderá matricularse en calquera dos módulos profesionais que teña prazas vacantes do ciclo formativo (tanto de primeiro como de segundo curso), sempre que se garanta a compatibilidade horaria do 90.

Relación de vacantes no ciclo superior de Xestión de vendas e espazos comerciais:

1º curso:

 • (MP0179)Inglés: 24 vacantes.
 • (MP0623)Xestión económica e financeira da empresa: 24 vacantes.
 • (MP0930)Políticas de márketing: 24 vacantes.
 • (MP0931)Márketing dixital: 24 vacantes.
 • (MP0933)Formación e orientación laboral: 24 vacantes.
 • (MP1010)Investigación comercial: 24 vacantes.

2º curso:

 • (MP0625)Loxística de almacenamento: 23 vacantes.
 • (MP0626)Loxística de aprovisionamento: 23 vacantes.
 • (MP0926)Escaparatismo e deseño de espazos comerciais: 23 vacantes.
 • (MP0927)Xestión de produtos e promocións no punto de venda: 23 vacantes.
 • (MP0928)Organización de equipos de vendas: 23 vacantes.
 • (MP0929)Técnicas de venda e negociación: 23 vacantes.

 Máis información aquí.

Bolsas para estudos postobrigatorios. Precisas axuda?

Está aberto o prazo de solicitude de bolsas para o alumnado que curse estudos postobrigatorios no ano académico 2021-2022 (bacharelato, ciclos formativos e FP básica). 

Se precisas axuda para formalizar a túa solicitude, ofrecémosche a posibilidade de vir polo instituto para que che botemos unha man. Os días que temos dispoñibles son o 28 e o 29 de setembro en horario comprendido entre 16.00 h e 19.00 h. 

Os documentos que precisas para poder completar o proceso son, en principio, os seguintes:

 • Documentos de identidade de todos membros da unidade familiar (orixinais, fotocopiados ou escaneados)
 • Número de conta bancaria na que figure a alumna/o.

Listaxes ESO/BAC 2021/22

Podes consultar aquí as listaxes do alumnado de ESO e bacharelato segundo a asignación aos grupos.  Os datos que se facilitan son o primeiro apelido e os 4 últimos caracteres do documento de identidade que figura no seu expediente.

Nesta ligazón podes acceder ao plano do centro para ver a distribución de espazos e o sentido de circulación que se propón para garantir a seguridade sanitaria.

Matrícula CUALE 2021/2022

Ábrese o prazo de matrícula para asistir ás clases do programa CUALE- Inglés.

Prazo: do 10 ao 16 de setembro (ambos incluídos)

Como podes presentar a documentación de matrícula? Contas con dúas posibilidades:

 • Presencial: entregando a folla de solicitude na secretaría do centro.

Adxudicaranse 20 prazas en cada nivel, atendendo a dous criterios:

 • Farase por estrita orde de chegada.
 • Ten preferencia o alumnado pre-inscrito en xuño. O resto do alumnado obterá praza  ata completar as 20 vacantes do seu nivel. Cando haxa máis solicitudes que prazas, abrirase unha listaxe de agarda.

Rematado o prazo de matrícula, publicarase a listaxe de admitidos, o horario de cada grupo e as datas de comezo das clases.

Calendario de inicio de curso 2021/2022

O Servizo de Inspección enviou instrucións nas que se exixe a incorporación simultánea de todo o alumnado o vindeiro día 15 de setembro. Aínda que entendemos que non é unha medida axeitada na actual situación sanitaria, procedemos a axustar o calendario de comezo do curso de acordo coas indicacións recibidas. En consecuencia, o inicio da actividade lectiva terá lugar o día 15/09/2021 e desenvolverase de acordo a este horario:

 • 8.50 h: inicio da actividade lectiva para o alumnado de ESO e FPB.
 • 13.00: inicio da actividade lectiva para o alumnado das ensinanzas de bacharelato e ciclos formativos. IMPORTANTE: o alumnado de bacharelato e ciclos non accederá ao recinto ata a hora indicada, co fin de non entorpecer o desenvolvemento da primeira xornada lectiva.

O alumnado que nesa data teña cita para a vacinación ou malestar derivado da mesma pode adiar a súa incorporación ao centro, priorizando a súa saúde e a de toda a comunidade educativa.

Bolsas para estudos postobrigatorios [2021-2022]

Está aberto o prazo de solicitude de bolsas para o alumnado que curse estudos postobrigatorios no ano académico 2021-2022 (bacharelato, ciclos formativos e FP básica).

Prazo de presentación: desde o 3 de agosto de 2021 ata o 30 de setembro de 2021.

As solicitudes deben formalizarse na sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional [aquí].

Acceso ao texto da convocatoria [aquí].

Máis información no Portal de bolsas do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Tarxeta Xente Nova

As empresas adxudicatarias do transporte escolar do noso centro comunican que o alumnado de ensinanzas non obrigatorias que faga uso dese servizo deberá solicitar a tarxeta Xente Nova para poder viaxar gratis. Esta tarxeta será expedida por Abanca.

Máis información nesta ligazón.

Probas extraordinarias [setembro 2021]

Mércores 1 e xoves 2 de setembro: 

 • Exames da convocatoria extraordinaria. Na seguinte ligazón pode consultar o calendario das probas.
 • Devolución dos libros de texto non entregados en xuño. 

Venres 3 de setembro:

 • Publicación das cualificacións en Abalar.

Matrícula de ESO e bacharelato [2021/2022]

Prazo. Entre o 25 de xuño e o 9 de xullo de 2021.

Procedemento de entrega de documentación. Ofrecemos dúas posibilidades:

 • Presencial. Entre 9.00 h e 13.30 h.
 • Telemática. Toda a documentación poderá remitirse ao enderezo electrónico matricula@iespintorcolmeiro.org

Esta é a documentación que empregaremos para realizar a matrícula do alumnado que cursará ESO e bacharelato no 2021/22. Nota/ O impreso de matrícula de cada curso e o documento de consentimento do uso da imaxe son editables (pode cubrilos desde o seu dispositivo móbil).

Que documentos hai que entregar? Moi sinxelo:

O impreso de matrícula correspondente + consentimento do uso da imaxe + copia DNI/NIE do alumnado (a copia do DNI só se require para 1º ESO).

Nota/ Pode asinar os PDF sen necesidade de imprimilos, mesmo incorporando unha sinatura "manuscrita". Máis información nesta ligazón.

Oferta de formación profesional básica 2021/22

O centro ofrece o grao básico de Servizos comerciais.

Nº de prazas: 18, das que 2 están reservadas para persoas con discapacidade recoñecida. O alumnado con necesidades educativas especiais que curse un ciclo formativo da formación profesional básica incorporarase, con carácter xeral, co resto do alumnado matriculado no programa. Neste caso, para os efectos de ocupar postos escolares computará o dobre.

Calendario

 • Presentación de solicitudes: desde o día 1 ao 10 de setembro ás 13:00 horas
 • Listaxe de alumnado admitido e non admitido: 15 de setembro
 • Reclamación á listaxe: 16 ao 17 de setembro
 • Matriculación: do 15 ao 22 de setembro

Normativa aplicable: http://www.edu.xunta.gal/fp/fp-basica

Distribuir contido


by Dr. Radut