Skip to Content

Tarxeta Xente Nova

As empresas adxudicatarias do transporte escolar do noso centro comunican que o alumnado de ensinanzas non obrigatorias que faga uso dese servizo deberá solicitar a tarxeta Xente Nova para poder viaxar gratis. Esta tarxeta será expedida por Abanca.

Máis información nesta ligazón.

Probas extraordinarias [setembro 2021]

Mércores 1 e xoves 2 de setembro: 

 • Exames da convocatoria extraordinaria. Na seguinte ligazón pode consultar o calendario das probas.
 • Devolución dos libros de texto non entregados en xuño. 

Venres 3 de setembro:

 • Publicación das cualificacións en Abalar.

Fondo solidario de libros de texto 2021: listaxes provisionais

Están dispoñibles as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas na participación do fondo solidario de libros de texto.

No artigo 13 da Orde do 6 de maio de 2021 establécese que todas as listaxes serán publicadas "única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar". Polo tanto, a devandita documentación só pode consultarse nas dependencias do centro ou por vía electrónica na aplicación Fondolibros, usando Chave 365 ou o certificado dixital.

Os vales de material escolar poden retirarse das oficinas do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro a partir do día 19 de xullo.

Alumnado con estudos incompletos en ciclos extinguidos

A consellería de Educación publicou a Resolución do 29 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

Recomendámoslle a lectura deste texto a todas as persoas que cursaron estudos en calquera destes ciclos e que non chegaron a titular, sobre todo ao alumnado que ten módulos pendentes do ciclo medio de Condución de actividades físicas e deportivas no medio natural. Moi en síntese, as opcións son as seguintes:

 • Alumnado que cursou primeiro curso e non promocionou a segundo. Pode solicitar admisión no novo ciclo (o que substitúa ao extinguido) ou presentarse ás probas libres ás que se refire a devandita Resolución do 29 de marzo de 2021. É moi importante ter que en conta que o alumnado "non pode estar matriculado/a simultaneamente nas probas libres reguladas nesta resolución e no ciclo formativo establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, que substitúa o establecido ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo".
 • Alumnado que cursou primeiro e promocionou a segundo (con ou sen módulos pendentes). Pode facer unha matrícula ordinaria en segundo.

Comedor escolar para alumnado de ESO [2021/2022]

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade publicou a Instrución 3/2021, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2021/2022.

 • Que días se ofrece o servizo de comedor no noso centro? Todos os xoves lectivos.
 • Quen pode acceder a ese servizo? O alumnado matriculado nun curso da ESO.
 • Que trámites deben realizar as familias que desexen facer uso do servizo de comedor? Presentar a autodeclaración ao longo do mes de xullo de 2021 [aquí]. Recomendámoslle a lectura deste documento para aclarar certos aspectos da autodeclaración.
 • Que opcións teñen as familias do alumnado da ESO que non faga uso do servizo de comedor? Este alumnado poderá permanecer no centro ou abandonalo durante esta franxa horaria. A opción elixida deberá documentarse nun impreso que deberá achegarse á Secretaría do centro ao longo do mes de xullo de 2021 [aquí].

Os impresos que poñemos a disposición das familias poden presentarse nas oficinas do centro ou telematicamente. No caso de optar pola presentación telemática, o correo electrónico ao que deben dirixirse é o seguinte: matricula@iespintorcolmeiro.org

Admisión a ciclos formativos [2021/2022]

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicou o calendario de admisión das ensinanzas de Formación Profesional para o curso 2021/2022.  

O prazo de presentación de solicitudes nos réximes ordinario e para as persoas adultas comezará o 25 de xuño ás 9 horas e prolongarase ata o 5 de xullo ás 13 horas.

A solicitude deberá realizarse mediante un asistente informático vía web para todos os réximes e graos [ciclosadmision]. 

En canto á oferta de formación profesional para o curso 2021/2022, recomendámoslle que consulte esa información na web institucional web institucional da Consellería. Entre as novidades da oferta do vindeiro curso hai unha que lle afecta ao noso centro, posto que deixa de impartirse o ciclo medio de Condución de actividades físicas e deportivas no medio natural (1.400 horas de formación). No seu lugar implántase o ciclo medio de Guía no medio natural e de tempo libre (2.000 horas). De momento non dispoñemos do currículo deste novo ciclo nin coñecemos a distribución horaria dos seus módulos.

 • Máis información sobre a admisión a ciclos de grao medio [aquí].
 • Máis información sobre a admisión a ciclos de grao superior [aquí].
 • Oferta do réxime ordinario, clasificada por familia profesional e ciclo formativo [aquí]
 • Oferta do réxime ordinario, clasificada provincia e concello [aquí]

Premios ESO ao rendemento académico [2020/2021]

Publicada a Orde do 25 de maio de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21 (código de procedemento ED311D).

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 7 de xuño de 2021 e rematará o día 6 de xullo de 2021.

Máis información no espazo web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Matrícula de ESO e bacharelato [2021/2022]

Prazo. Entre o 25 de xuño e o 9 de xullo de 2021.

Procedemento de entrega de documentación. Ofrecemos dúas posibilidades:

 • Presencial. Entre 9.00 h e 13.30 h.
 • Telemática. Toda a documentación poderá remitirse ao enderezo electrónico matricula@iespintorcolmeiro.org

Esta é a documentación que empregaremos para realizar a matrícula do alumnado que cursará ESO e bacharelato no 2021/22. Nota/ O impreso de matrícula de cada curso e o documento de consentimento do uso da imaxe son editables (pode cubrilos desde o seu dispositivo móbil).

Que documentos hai que entregar? Moi sinxelo:

O impreso de matrícula correspondente + consentimento do uso da imaxe + copia DNI/NIE do alumnado (a copia do DNI só se require para 1º ESO).

Nota/ Pode asinar os PDF sen necesidade de imprimilos, mesmo incorporando unha sinatura "manuscrita". Máis información nesta ligazón.

Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar [2021/2022]

Publicada a Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22.

Prazo: do 21 de maio ao 22 de xuño.

Lugar de presentación: na Secretaría do centro ou a través da sede electrónica da Consellería de Educación (con certificación dixital). Lembren que a documentación pode ser entregada polo alumnado, de maneira que as familias non teñen que desprazarse ao centro para este trámite.

Documentación necesaria:

1. As persoas interesadas deberán achegar os Anexos I e II da solicitude (poden descargalos nesta ligazón), que virán acompañados da documentación que corresponda:

 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar, ademais, a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE. 

Documentación de interese:

 

Preinscrición CUALE 2021-2022

Un ano máis o IES Plurilingüe Pintor Colmeiro vai solicitarlle á Consellería de Educación a impartición do programa CUALE – Inglés para o vindeiro curso.

Queres seguir no programa despois de facer o A2? Estás interesado/a en vir a algún dos dous cursos? Se é así, tan só tes que reservar a túa praza no formulario de preinscrición online. Tamén podes recoller o impreso en Secretaría e presentalo en papel.

Prazo: ata o 4 de xuño.

Nesta presentación atoparás toda a información sobre esta iniciativa. 

Distribuir contido


by Dr. Radut