Skip to Content

Calendario de fin de curso [2019/20]

Prema nesta ligazón para consultar un resumo do calendario dos meses de xuño e xullo.

Devolución dos libros de texto do fondo solidario

O alumnado con libros de préstamo do fondo solidario deberá devolvelos nos días e horarios que se indican [aquí]. O alumnado que teña materias suspensas poderá quedar cos libros correspondentes ata facer os exames de setembro.

Probas finais para o alumnado de FPB con perda do dereito de avaliación continua

Nesta ligazón pode consultar o calendario das probas finais que deberá realizar o alumnado de FP Básica que ten rexistrada a perda do dereito de avaliación continua no curso 2019/20.

Como teño que facer para matricularme na ABAU?

O alumnado de 2º de bacharelato coñecerá oficialmente os seus resultados académicos o día 8 de xuño [ver calendario]. As xestións necesarias para formalizar a matrícula na ABAU 2020 temos que resolvelas entgre o 10 e o 17 de xuño. Ofrecémosche unhas indicacións para que todo che resulte máis doado: 

1. Abono das taxas do título de Bacharelato. Para este trámite hai que utilizar o documento de abono de taxas. Tan só tes que cubrir os teus datos persoais, indicar a contía que che corresponde pagar, poñer a data e asinalo [dispós dun modelo xa cuberto aquí, que podes usar a título orientativo]. Despois lévalo a unha entidade bancaria e fas o pagamento. A entidade quedará coa copia que lle corresponde, ti con outra e a terceira traerala ao centro. No caso de que teñas dereito a redución por familia numerosa, debes traer tamén o documento que o acredite. 

2. Abono das taxas da ABAU. Utiliza o documento de abono de taxas [aquí]. Imprime tres copias e segue o mesmo procedemento que co pagamento das taxas do título.

3. Impreso de matrícula na ABAU. É un documento editable, polo que podes cubrilo no ordenador, imprimilo e asinalo [aquí].

4. Entrega no centro dos tres documentos anteriores: a folla das taxas do título, a copia do pagamento das taxas da ABAU e o impreso de matrícula. Podes traer esta documentación presencialmente (nestes momentos atendemos con cita previa) ou escaneala e remitila ao enderezo de correo do centro: ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.gal. Esta última vía é a que estamos utilizando preferentemente nestes momentos para atender as xestións administrativas do centro.

5. O prazo oficial para realizar todas estas tarefas remata o 17 de xuño (ás 13.00 h). De todas formas, é moi importante que resolvas o teu trámite antes desta data para evitar os típicos problemas e imprevistos de última hora.

Unha vez confirmada a matrícula, recibirás no teu correo electrónico un "Código de Acceso" necesario para poder realizar na aplicación informática NERTA as solicitudes de revisión e a solicitude de preinscrición en titulacións con límite de prazas do SUG.

Resumo de ligazóns de interese:

Normativa educativa nos tempos da COVID-19

Ofrecemos unha recompilación da normativa publicada pola administración educativa nestes últimos meses. Incluímos tamén algúns textos aclaratorios que se deron a coñecer no espazo web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

 • Resolución  do  28/04/2020, pola que se modifica a Resolución do 26/02/2020 pola que se ditan instrucións para a realización da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21. [aquí]
 • Orde EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021. [aquí]
 • Resolución do 23/04/2020, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial. [aquí]
 • Documento de preguntas e respostas en relación co desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de FP (publicado no Portal da Dirección o 08/05/2020). [aquí]
 • Medidas sanitarias para a reapertura de centros - Fase 2 (Ministerio de Sanidad | Ministerio de Educación y Formación Profesional). [aquí]
 • Resolución do 22-05- 2020, pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020. [aquí]
 • Instrucións do 27/04/2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20. [aquí]
 • Documento de preguntas e respostas en relación coas Instrucións do 27/04/2020 (publicado no Portal da Dirección o 30/04/2020). [aquí]
 • Instrucións do 28/05/2020, que amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27/04/2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20. [aquí]
 • |NOVO|  Resolución do 11/05/2020 pola que se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato (ABAU 20/21). [aquí]
 • |NOVO|  Circular 2/2020, pola que se establece o procedemento de reclamación ás cualificacións de 2º BAC. [aquí]

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar [2020/2021]

Publicada a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de  texto e material escolar dirixidas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso  escolar 2020/21.

Prazo para a presentación das solicitudes. Comeza o día 20 de maio e remata o 19 de xuño.

Procedemento para encher a solicitude. Opcións:

 • Facelo na aplicación Fondolibros.
 • Utilizar o formulario [poden descargar aquí unha versión en PDF que se pode cubrir nun ordenador ou nun dispositivo electrónico].

Procedemento para presentar a solicitude. A opción preferente é a presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (procedemento ED330B).  

En anos anteriores, a alternativa á presentación en Sede Electrónica era a presentación en papel. Nas circunstancias actuais, a situación de emerxencia sanitaria aconsella reducir ao mínimo indispensable os desprazamentos ao centro, polo que poñemos á disposición da comunidade educativa a opción de escanear a documentación e enviárnola por correo electrónico (ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.gal). Se non dispoñen de escáner, poden utilizar algunha das moitas apps que se utilizan habitualmente nos teléfonos intelixentes e que dan excelentes resultados (CamScanner, Genius Scan...). Deixámoslles unha ligazón na que se poden informar de varias apps gratuitas que serven perfectamente para este propósito. Por suposto, acusaremos recibo de todas as solicitudes que se tramiten a través do correo electrónico para que as persoas que as remiten teñan un resgardo.

De todas formas, nos casos nos que sexa absolutamente imprescindible acudir ao centro educativo, o protocolo de acceso que establecemos nesta etapa é o seguinte:

 • Horario de atención ao público: de 9.30 a 13.00 h
 • Co obxectivo de garantir o distanciamento social, restrinxiremos o acceso ao centro mentres se manteña o estado de alarma. Pregamos concerten cita previa chamando ao número 986580904.
 • Só poderá acceder ao recinto unha persoa por trámite.
 • Na zona de entrega de documentación poñerase a disposición dos usuarios un dispensador de xel hidroalcohólico. O persoal do centro procederá sistematicamente á desinfección da zona de atención ao público. 
 • Prégase que as persoas que accedan ao recinto o fagan provistas de máscara de protección.

Resumo de ligazóns:

Convocatoria ABAU 2020

Xa podedes consultar na web da CIUG a Convocatoria Ordinaria das ABAU 2020, ademais dun resumo da mesma e as instrucións actualizadas.

https://ciug.gal/PDF/convocatoria_ordinaria_abau_2020.pdf
https://ciug.gal/PDF/resumo_convocatoria_ordinaria2020.pdf
https://ciug.gal/PDF/instrucionsabau.pdf

Reapertura do prazo de admisión de alumnado [ESO e bacharelato] e protocolo de acceso ao centro durante o estado de alarma

[Nota/ Este procedemento non lle afecta ao alumnado actualmente matriculado no centro ou ao que cursa 6º de primaria nos centros adscritos e que xa presentou a documentación de reseva de praza]

No DOG do 6 de maio publicouse a Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020.

Un dos apartados da devandita resolución fai referencia a un acordo sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21. O enunciado literal é o seguinte:

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

Pode consultar máis detalles deste trámite nesta ligazón da nosa web. Recomendamos tamén que consulte a información específica publicada na web da Consellería o día 7 de maio [aquí].

A situación de alarma sanitaria obríganos a extremar as medidas de prevención ante calquera posibilidade de contacto social. Neste sentido, e mentres se manteñan os actuais niveis de risco, o IES Plurilingüe Pintor Colmeiro prioriza que todas as xestións administrativas se realicen por vía telemática, un campo no que contamos con ampla experiencia. O medio preferente para completar todos os trámites será a sede electrónica ou, nos casos nos que esa opción sexa dificultosa, o correo electrónico corporativo (ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.gal). Segundo as instrucións que deu a coñecer a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, as solicitudes de admisión de alumnado realizaranse segundo o modelo ED550B [versión en galego / versión en castelán]. O formulario poderá cumprimentarse na aplicación admisionalumnado, ou ser descargado e cumprimentado de forma manual polas familias.

No caso de que teña que presentar documentos que non poidan ser cubertos integramente por procedementos informáticos (por exemplo, os que levan sinaturas), recomendamos que nos remitan copias escaneadas por correo electrónico. Se non dispoñen de escáner, poden utilizar algunha das moitas apps que se utilizan habitualmente nos teléfonos intelixentes e que dan excelentes resultados (CamScanner, Genius Scan...). Deixámoslles unha ligazón na que se poden informar de varias apps gratuitas que serven perfectamente para este propósito.

De todas formas, nos casos nos que sexa absolutamente imprescindible acudir ao centro educativo, o protocolo de acceso que establecemos nesta etapa é o seguinte:

 1. Horario de atención ao público: de 10 a 13 h
 2. Traballaremos a porta pechada. Para poder acceder, deberán concertar cita previa chamando ao número 986580904.
 3. Só poderá acceder ao recinto unha persoa por trámite.
 4. Na zona de entrega de documentación poñerase a disposición dos usuarios un dispensador de xel hidroalcohólico.
 5. Prégase que as persoas que accedan ao recinto o fagan provistas de máscara de protección.

Universidade de Vigo: Xornada de Orientación Universitaria Virtual

O alumnado de bacharelato ou de ciclos superiores de FP poderá informarse desde a súa casa sobre as novidades da ABAU, a preinscrición, o acceso, a matrícula, a oferta dos graos e as súas saídas profesionais así como sobre os  distintos servizos xerais da Universidade de Vigo.

O vindeiro 13 de maio, de 17.00 a 19.30 h, #ConectacoaUVigo!
Clave de acceso do estudantado: 5b9Uvb

Para máis información, prema aquí.

Información do desenvolvemento do terceiro trimestre

A Comisión de Coordinación Pedagóxica do IES Plurlingüe Pintor Colmeiro, reunida o día 4 de maio de 2020, acordou facer pública unha comunicación na que se informa á comunidade educativa do desenvolvemento do terceiro trimestre. Prema aquí para consultala.

Distribuir contido


by Dr. Radut