Skip to Content

Bolsas para estudos postobrigatorios [2024-2025]

O Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes publicou o Anuncio da Convocatoria de bolsas de carácter xeral para o curso 2024/25 para estudantes que cursen estudos postobrigatorios (universitarios, bacharelato e ciclos formativos de grao básico, medio e superior). Pode consultarse o texto completo da convocatoria nesta ligazón.

Prazo de solicitudes para o curso 2024/25: do 19 de marzo ao 10 de maio de 2024.

Procedemento exclusivamente telemático a través da Sede Electrónica do MEFPD.

Máis información no Portal de bolsas do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Acreditación das competencias dixitais do alumnado de 4º ESO e 2º BAC

Publicouse no portal educativo a Resolución do 28 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a acreditación das competencias dixitais do alumnado que cursa ensinanzas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia no curso 2023/24. 

Acreditación do alumnado de educación secundaria obrigatoria

 • O alumnado que obteña o título de graduada ou graduado en educación secundaria obrigatoria recibirá o certificado que acredite o nivel de iniciación.
 • O alumnado matriculado en 4º de educación secundaria obrigatoria poderá presentarse a unha proba específica co obxectivo de acreditar os coñecementos, habilidades e actitudes propias do nivel intermedio. Fai clic nesta ligazón para ver unha demo da proba.

Acreditación do alumnado de bacharelato

 • A obtención do título de bacharel acredita que a alumna ou o alumno ten os coñecementos, habilidades e actitudes das áreas de dominio 1, 2, 3 e 5 do nivel intermedio descritas no Marco galego de competencias dixitais.
 • O alumnado matriculado en 2º de bacharelato poderá presentarse a unha proba específica co obxectivo de acreditar os coñecementos, habilidades e actitudes propias da área de dominio 4 do nivel intermedio descritas no Marco galego de competencias dixitais.
 • No caso de que unha alumna ou un alumno obteña o título de bacharel e ademais supere a proba específica da área de dominio 4 do nivel intermedio, recibirá a certificación ComDix que acredita o nivel intermedio. 
 • O alumnado que titule sen superar a proba específica e o alumnado que non titule e supere a proba específica poderá solicitar no centro docente un documento que acredite os coñecementos, habilidades e actitudes das áreas de dominio de competencias dixitais de nivel intermedio superadas.

Requisitos do alumnado para participar nas probas específicas

O alumnado que desexe participar nas probas específicas deberá cumprir os seguintes requisitos:

 • Estar matriculado en 4º de educación secundaria obrigatoria para presentarse á proba específica que acredita as competencias dixitais de nivel intermedio.
 • Estar matriculado en 2º de bacharelato para presentarse á proba específica que acredita a área de dominio 4 de competencias dixitais de nivel intermedio.

Convocatoria das probas específicas

As convocatorias de probas específicas, no curso 2023/24, realizaranse consonte ao seguinte calendario:

 • A proba específica que acredita a área de dominio 4 de nivel intermedio realizarase durante o mes de abril.
 • A proba específica que acredita o nivel intermedio realizarase durante o mes de maio.

As probas realizaranse nos centros docentes que impartan a etapa de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato con alumnado inscrito o día e no horario que se estableza segundo o número de alumnado interesado e a dispoñibilidade de equipos informáticos do centro.

Prazo de solicitude

As solicitudes presentaranse na Secretaría do centro antes das 14:00 h do 15 de marzo de 2024. O formulario de inscrición está dispoñible no centro ou nesta ligazón.

ABAU 2024: instrucións.

Publicouse recentemente a RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2024, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2023/24, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2024/25.

Reserva de praza e solicitude de admisión ESO e BAC [2024/2025]

I. Fase de reserva de praza (alumnado de 6º de primaria dos centros adscritos). Foi admitido todo o alumnado que solicitou praza neste centro. Deberán formalizar a matrícula entre o 23 de xuño e o 7 de xullo de 2024.

II. Fase de solicitude de admisión (alumnado procedente doutros centros).

II.1.Relación de vacantes para o curso 2024/25:

 • 1º ESO: 8 prazas.
 • 2º ESO: 5 prazas.
 • 3º ESO: 6 prazas.
 • 4º ESO: 10 prazas.
 • 1º BAC: 33 prazas.
 • 2º BAC: 23 prazas.

II.2. Prazo de presentación de solicitudes: desde o 1 ata o 20 de marzo.

II.3 Procedemento.

As solicitudes de admisión de alumnado realizaranse cubrindo un formulario, de xeito manual ou a través da aplicación admisionalumnado:

 • Para a opción telemática, o formulario poderá cubrirse na aplicación admisionalumnado. No caso de que opte por utilizar esta aplicación, teña en conta que cando confirme a solicitude se xerará un informe en pdf.

Para presentar a solicitude poderá:

 • Entregar a documentación no centro educativo de primeira elección.
 • Presentala en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a sede electrónica, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital, sendo esta a canle preferible de presentación.

II.4. Notas de interese.

 • O alumnado que estea matriculado no IES Plurilingüe Pintor Colmeiro neste curso ten garantida a súa permanencia no centro para cursar ensinanzas de ESO ou bacharelato. En consecuencia, non terá que presentar ningunha documentación.
 • Cada alumna/o só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar.
 • Para renunciar a un posto reservado será necesario ter presentado un escrito de renuncia no centro docente coa data límite do día 28 de febreiro de 2024. Para renunciar a unha solicitude de admisión ordinaria anterior (do 1 ao 20 de marzo) terá que presentar unha nova solicitude ED550B en prazo na que terá que cubrir os datos que aparecen no recadro “Supostos específicos”.

III. Normativa e documentación de referencia:

Actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2024 para alumnado de 1º e 2º de bacharelato

Publicada a convocatoria de axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2024, destinadas ao alumnado de 1º e 2º de bacharelato que cursa en centros docentes sostidos con fondos públicos. Pode consultar a convocatoria nesta ligazón.

A solicitude destas axudas iniciarase a través da aplicación en liña dispoñible na páxina web do programa: https://www.edu.xunta.gal/axudasle/

Prazo de solicitudes aberto dende o 13 de FEBREIRO ata o 12 de MARZO (incluído).

Probas libres para a obtención dos títulos de graduado en educación secundaria obrigatoria e bacharel [2024]

Publicada no DOG a Resolución do 3 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de abril e xuño, e se ditan instrucións para a súa realización.

Os prazos de matrícula serán:

 • Primeira convocatoria: do 5 ao 21 de febreiro de 2024.
 • Segunda convocatoria: do 8 ao 19 de abril de 2024.

Publicada a Resolución do 5 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. O período de inscrición na proba estará comprendido entre o 15 e o 28 de febreiro de 2024.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior [2024]

O día 8 de xaneiro publicouse no DOG a Orde pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2024

Requisitos:

 • Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.
 • Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.

Prazos de presentación de solicitudes:

 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: entre os días 26 de febreiro e 8 de marzo de 2024, ambos os dous incluídos.
 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: entre os días 29 de xaneiro e 9 de febreiro de 2024, ambos os dous incluídos.

Máis información:

Prohibición do uso de dispositivos móbiles

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publicou a Orde do 4 de xaneiro de 2024, pola que se aproba o protocolo sobre o uso dos teléfonos móbiles e dispositivos electrónicos nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

No primeiro punto do devandito protocolo indícase que "a prohibición de uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación establecida durante os períodos lectivos debe estenderse tamén, con carácter xeral, á totalidade da xornada escolar, incorporando os períodos non lectivos. En consecuencia, non se permitirá durante a xornada escolar o emprego libre destes dispositivos."

No segundo punto do protocolo especifícase cales son os períodos non lectivos aos que se estende a prohibición de uso dos móbiles: "as entradas e saídas, o tempo de recreo, de comedor escolar e os períodos dedicados ao desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares."

As novas normas sobre uso de móbiles entran en vigor o 8 de xaneiro de 2024.

Diploma de excelencia a Meteocolmeiro

A Consellería de Educación concedeu un diploma de excelencia ao IES Plurilingüe Pintor Colmeiro polo seu proxecto Meteocolmeiro, enmarcado dentro do programa Meteoescolas.

Esta iniciativa inclúe unha serie de actividades relacionadas co estudo do clima e a meteoroloxía. O centro silledense conta cunha estación meteorolóxica deseñada polo alumnado. As actividades relacionadas co programa contan coa implicación de diferentes departamentos didácticos e materias. A finais do ano pasado, o proxecto tivo un stand propio na feira científica do Colmeiro no que presentou os seus traballos.

Matrícula CUALE 23/24

Aínda quedan prazas libres!!

O alumnado interesado en prepararse para as probas da Escola Oficial de Idiomas dos niveis A2 e B1 pode matricularse no programa CUALE dende o 11 de setembro ata o 18 de setembro (ambos incluídos).

O impreso de matrícula está dispoñible en Secretaría.

 • CUALE A2 para o alumnado de 4º ESO.
 • CUALE B1 para o alumnado de Bacharelato, ciclos e alumando que xa teña o certificado A2.

O horario das clases é o seguinte :

 • A2: mércores, de 16:00 h a 18:30 h (inicio das clases: 20/09/2023)
 • B1: luns, de 16:00 h a 18:30 h (inicio das clases 18/09/2023)
Distribuir contido


by Dr. Radut