Skip to Content

Lingua galega e literatura

CURSO 2016-2017

 

PROFESORADO:

Carmen Suárez  correo  carmensuarez(arroba)iesdavidbujan(punto)com

Vanessa García  correo   vgcalvo(arroba)iesdavidbujan(punto)com

Paz Fernández  correo  pazfernandez(arroba)iesdavidbujan(punto)com

Pilar Tobar  correo  ptobar(arroba)iesdavidbujan(punto)com

Xoán Díaz  correo  xoandiaz(arroba)iesdavidbujan(punto)com

Isabel Cerviño Amado  correo  sabelca(arroba)iesdavidbujan(punto)com

"Non vemos o que vemos, vemos o que somos"

Concurso Coca Cola 2017

O día 10 de marzo de 2017, algúns alumnos de 2º da ESO do IES David Buján fomos á facultade de Filoloxía da UDC, á 9ª edición do Concurso de jóvenes talentos, premio relato curto de Coca-Cola.

A nosa fonte de inspiración foi unha cámara con fotos de diferentes lugares de Galiza, as dunas de Corrubedo ou as Fragas do Eume entre outras. Tamén había  unha frase que dicía: “Non vemos o que vemos, vemos o que somos”.

Aínda que ao principio estabamos un pouco nerviosos, foi unha boa experiencia.

 

100 anos de Irmandade

O xoves 6 de outubro o alumnado de Litratura galega do século XX paseou polas rúas da Coruña recordando os homes e mulleres que hai cen anos fundaron nesta cidade a primeira Irmandade da Fala.

 

XXII Certame Literario

  XXII Edición. Bases

 

XXII Certame Literario

 

Descarga a ficha de datos


PRIMEIRA.- Poderá participar neste certame calquera moza/-o de idade comprendida entre os 12 e os 26 anos cumpridos antes da data límite de presentación das propostas, segundo as seguintes categorías:

CATEGORIA A: de 12 a 14 anos
CATEGORIA B: de 15 a 18 anos
CATEGORIA C: de 19 a 26 anos


SEGUNDA.- Cada participante poderá presentar unha proposta a calquera das dúas modalidades: Poesía e Narración breve. Na modalidade de poesía presentaranse tres poemas como mínimo, de tema e forma libres. Na modalidade de narración breve a extensión máxima será de cinco DIN-A4 e o tema libre.


TERCEIRA.- Os traballos estarán escritos en lingua galega e deberán ser orixinais, inéditos e non premiados.


CUARTA.- Deberán estar escritos con ordenador, en papel de tamaño DIN-A4, espazamento entre liñas simple e tamaño de letra 12, por unha soa cara; paxinados e sen asinar. Entregaranse orixinal e cinco copias nun sobre no que figure XXII CERTAME LITERARIO, o lema ou pseudónimo do autor ou autora, a categoría (A, B ou C) e a modalidade (narración ou poesía). Cada traballo presentado levará xunto un sobre pechado no que, por fóra, deberán figurar os mesmos datos, e no interior, unha fotocopia do DNI, e a ficha de inscrición cuberta e asinada, que contén datos persoais e fiscais.


QUINTA.- Os traballos poderán presentarse persoalmente nas administracións dos Institutos ou ben seren enviados por correo ordinario a:
Concello de Cambre – Área de Cultura e Turismo
Río Barcés, 8 - 15660 Cambre


SEXTA.- Haberá dous premios por categoría e modalidade, aínda que o xurado poderá declarar desertos calquera deles no caso de considerar insuficiente a calidade dos traballos presentados. O importe dos premios será de:
CATEGORIA A: 1º Premio: 173,00 € 2º Premio: 128,00 €
CATEGORIA B: 1º Premio: 218,00 € 2º Premio: 150,00 €
CATEGORIA C: 1º Premio: 300,00 € 2º Premio: 173,00 €


SÉTIMA.- Aos premios practicaránselles as retencións legalmente establecidas. Con carácter previo á concesión comprobarase de oficio que os premiados estean ao corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade social. De non cumprir estes requisitos, han de emendarse polo premiado e acreditarse ante o concello antes do 30 de setembro de 2015. De non emendar e comunicar ao concello neste prazo, declararase a perda do dereito ao pagamento do premio polo interesado.


OITAVA.- A data límite de entrega de traballos será o día 14 de abril de 2015.


NOVENA.- A composición do xurado darase a coñecer no acto de entrega de premios, que terá lugar no Salón de Actos do instituto de secundaria IES David Buján, o día 22 de maio de 2015, ás 12:30 h.


DÉCIMA.- A organización do Certame resérvase o dereito a publicar os traballos premiados. Neste sentido os autores renuncian a calquera tipo de remuneración polos dereitos de autoría.


UNDÉCIMA.- Os traballos non premiados poderán ser solicitados polos seus autores ata un mes despois de que se faga público o fallo do xurado. Aqueles que non sexan reclamados destruiranse pasado este prazo.


DUODÉCIMA.- O xurado e a organización do certame están facultados para tomar as decisións que consideren oportunas ante a aparición dalgún imprevisto non recollido expresamente nas presentes bases. A participación neste certame implica o coñecemento e a aceptación íntegra destas bases.

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut