Saltar navegación.
Inicio

DOS DOLMENS AOS CASTROS

A PREHISTORIA - O DOLMEN

Durante o primeiro trimestre deste curso investigamos un pouco sobre a prehistoria e os dolmens. Vivimos na Terra de Soneira e estamos rodeados destes monumentos, polo tanto temos a oportunidade de coñecelos de cerca. Resultou un tema ben interesante e motivador.

O noso obxectivo básico é...

Aprender a respectar o Patrimonio Arqueolóxico e entender a importancia do mesmo.

Pero o tema tamén nos permite...

Mellorar a expresión e a comprensión oral, e ampliar o vocabulario mediante conversas, contos e lendas.

Seleccionar material informativo ou elaborado sobre a prehistoria, obtido de diversas fontes.

Coñecer tipos de vivendas habituais na Prehistoria.

Coñecer ferramentas prehistóricas e o seu uso.

Identificar seres vivos: animais propios da Prehistoria e da actualidade.

Comprender a importancia do lume dende a época prehistórica.

Coñecer a importancia da caza, a pesca e a recolección.

Coñecer algunhas manifestacións do Neolítico. Gandería e agricultura, olería e a arte monumental.

Aproximarse ao coñecemento da cultura e a arte na Prehistoria.

Comprender a importancia do uso responsable e sostible dos recursos.

 

Todo isto queda recollido no seguinte vídeo, e no "caderno de traballo" das nenas e nenos que podedes ver na revista que aparece máis abaixo.

  

Esperamos que vos resulte tan interesante como a nós.

  

 

Caderno de traballo

 

 

O CASTRO 

Despois de ter traballado a Prehistoria e o megalitismo no primeiro trimestre, e seguindo centrados na nosa historia, adicamos o segundo trimestre aos CASTROS.

Por outro lado, aproveitamos a cercanía do Castro A CIDÁ de Borneiro, no concello veciño de Cabana, e o Castro das Barreiras que temos na propia contorna urbana de Vimianzo.

Ao igual que nos pasara co megalitismo, atopámonos cun territorio abundante nestes monumentos. E o mesmo que no trimestre anterior, unha historia que pensamos, temos a oportunidade (e o deber) de coñecer e preservar.

 

O obxectívo fundamental que pretendemos con este pequeno proxecto é que o alumnado aprenda a respectar o patrimonio arqueolóxico e entenda a importancia do mesmo.

 

Como resumo deste traballo, podedes ver o seguinte vídeo …

 

 

 

 

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DE ADMITIDOS NO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2017/2018

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO.  ADMISIÓN CURSO 2017/2018

4º Educación infantil (Xornada partida)

Ao haber máis prazas que solicitudes presentadas todas as solicitudes foron admitidas

Ábrese un prazo de 5 días hábiles a partir do día de mañá, 24 de marzo,  nos que se poderán formular reclamación contra esta listaxe.  De non haber reclamacións a listaxe se considerará definitiva.

En contra das listas definitivas as persoas interesadas poden interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña nun prazo dun mes a partir da súa publicación.

 
  


Letras extraídas en sorteo público para o desempate: II para o primeiro apelido e ÑX para o segundo apelido

Apelidos e nome

Admitido/a

Puntuacion

TOTAL

1

ALVARELLOS COUTO, ERIC

Si

0

2

Arijón Pérez, Hugo

Si

0

3

Caamaño Blanco, Adrián

Si

0

4

Canto Rodríguez, Andrea

Si

0

5

González Maroño, Adrián

Si

0

6

Lavandeira Rodríguez, Sara

Si

0

7

Lorenzo Mouzo, Noemí

Si

0

8

Maneiro Rodríguez, Samuel

Si

0

9

Moledo Suárez, Ricardo

Si

0

10

Outeiral López, Celia

Si

0

11

Pardiñas Hermida, Iria

Si

0

12

Perez Gesto, Marta

Si

0

13

Rodríguez Costa, Marco

Si

0

14

Sampedro Soto, Mía

Si

0

15

Sampedro Soto, Noa

Si

0

16

Santabaya Busto, Nerea

Si

0

17

Santos López, Andrea

Si

0

18

Sendón de la Fuente, Marta

Si

0

19

Sendón de la Fuente, Sara

Si

0

20

Vidal Andrade, Nerea

Si

0

21

Vieites Arjomil, Iria

Si

0

PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2017/2018

PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO  PARA O CURSO 2017/2018

O 1 de marzo ábrase o prazo para a solicitude de praza no CEIP San Vicenzo para o curso 2016/2017. Os nenos que estiveron xa matriculados no curso 2016/2017 e seguen no centro no curso 2017/2018 non necesitan tramitar a admisión nin a matrícula.

Pode presentarse a solicitude cuberta á man ou pódese cubrir en internet (ver enlace máis abaixo), imprimir e presentar no centro.

A solicitude de admisión de alumnado poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando se refiran a fillos comúns dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado ou dunha parella de feito debidamente inscrita no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

Nos demais casos requírese a sinatura dos dous titulares, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles con carácter exclusivo, ou en situacións de violencia de xénero.

Unha vez presentadas as solicitudes determinarase se hai ou non máis solicitudes que prazas vacantes. Neste último caso abrirase o prazo para presentar documentación xustificativa dos datos do baremo (dez días hábiles a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de solicitude).

A listaxe provisional de admitidos e non admitidos se exporán no taboleiro de anuncios do centro antes do 25 de abril e a definitiva antes do 15 de maio.

A información colgarase no taboleiro de anuncios do centro. Os impresos e a información pódense conseguir na secretaría do centro, ou descargar dos enlaces a continuación:

Impreso de solicitude (Anexo II):

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/3anexos_formateadois_ed550b_g.pdf

Orde do 25 de xaneiro polo que se regula o proceso de admisión:

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision.pdf

Aplicación informática para crear a solicitude de admisión. Se se cubre aquí hai que imprimila, asinala, e presentala no centro correspondente:

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/21031

O horario de Secretaría do CEIP San Vicenzo é de 12:10 a 13:00 de luns a venres.

Prazas vacantes para o curso 2017/2018:

4º Educación Infantil --> 25 (das que se reserva 3 prazas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo)

5º Educación Infantil --> 4

6º Educación Infantil --> 2

1º Educación Primaria --> 2 (das que se reserva 2 prazas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo)

2º Educación Primaria --> 5

3º Educación Primaria --> 2

4º Educación Primaria --> 23

5º Educación Primaria --> 23

6º Educación Primaria --> 16

SOLICITUDE DE ADMISIÓN (2017/2018)

 

RECOLLIDA E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: Secretaría do Centro.   De 12:10 a 13:00

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

1. Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da familia se no formulario de solicitude denega a súa consulta.

2. Documento acreditativo da idade do alumno (DNI, Libro de familia, Certificado de nacemento...)

3. Certificado de matrícula do centro no que estea matriculado no curso 2016/2017 ou outro documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos  en cada nivel educativo ou etapa. No caso dos alumnos que entran en 4º curso de ducación Infantil non se aplica.

4. Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio se fose o caso.

PRAZO: do 1 ao 20 de marzo.

 

 

MATRÍCULA (2017/2018)

 

RECOLLIDA E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:      Secretaría do Centro.   De 11:10 a 12:30

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

1.    Impreso de matrícula.

2.    Enquisa de relixión.

3.    Certificado médico (cóbrese polo médico de cabeceira ou o pediatra).

4.    Impreso de Transporte Escolar se o neno vai usar ese servicio (se fose o caso).

5.    Dúas fotografías tamaño carné.

6.    Certificado de empadroamento no que aparezan tódolos membros da unidade familiar (pídese no Concello).

7.    Fotocopia da Tarxeta Sanitaria do neno feita polas dúas caras.

8.    Impreso de autorización de publicación de imaxes (Recóllese na Secretaría).

9.    Impreso de autorización de recollida dos nenos en horario escolar.

10.  Impreso de lingua materna (3º de Ed. Infantil)

 

PRAZO: do 20 ao 30 de xuño.

Desexa un bo nadal en galego :)

Aquí tedes unha mostra dos desexos que escribiron tódalas nenas e nenos do colexio.

 

 

O noso desexo: oxalá que se cumpran todos!

Felices festas!

 

 

TEMPO DE MAGOSTO, PEÓNS E SAMAÍN. PASÁMOLO DE MEDO!

       

 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA CURSO ESCOLAR 2016/2017

 

 

 

RESUMO DO PROTOCOLO DO COMEDOR ESCOLAR

 

 

 

LISTAS PROVISIONAIS DE ASIGNACIÓN DE LIBROS DO FONDO SOLIDARIO CURSO 2016/2017

As listas provisionais indican o reparto de libros existentes no fondo solidario. Todas as solicitudes foron admitidas. Non hai solicitantes excluídos do fondo solidario.

O reparto faise por lotes e de acordo coa renda per cápita dos solicitantes.

Ábrese un período de 48 horas para presentar reclamacións sobre este listado. De non haber ningunha reclamación a lista será definitiva.

Esta listaxe aínda non inclúe as adquisicións complementarias de libros que debe efectuar o centro para garantir como mínimo 6 libros para as solicitudes con renda per cápita inferior a 4.500 € e 4 libros para as rendas inferiores a 9.000 €. 

Algunhas solicitudes non teñen libros asignados na lista ou non chegan ao número que lles corresponde de acordo coa súa renda. Isto non significa que non se lles proporcionen libros se non que non os temos neste momento dispoñibles no fondo solidario do centro polo que será o centro quen os compre ata o número indicado de 4 ou 6 segundo a renda per cápita en cada caso.

 

                                                        Vimianzo, 14 de xullo de 2016

Para consultar as listas abrir os arquivos adxuntos "Lista provisional de admitidos" ou ""Lista definitiva de admitidos"

Lista provisional de admitidos.pdf

Lista definitiva de admitidos.pdf

.

FONDO SOLIDARIO E AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2016/2017

   Publicación no DOG:Orde do 27 de abril de 2016 publicada no DOG Núm. 92 de data 16 de maio de 2016

Prazo de presentación: do 18 de maio ao 23 de xuño de 2016

Solicitantes: Pais ou titores legais dos alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria e Educación Especial no curso 2016/2017.

Tipo de axuda:

 • Fondo solidario de libros para 3º, 4º, 5º e 6º de EP e 1º e 3º de ESO
 • Axuda para a adquisición de libros de texto para  1º e 2º de EP e 2º e 4º de ESO e en EE (Educación Especial).
 • Axuda para a adquisición de material escolar para todos os cursos de EP, ESO e EE.
 • Os alumnos escolarizados en EP ou ESO con discapacidade igual ou superior ao 65% que non vaian a usar libros de texto poden solicitar a axuda de libros independentemente do curso no que se matriculen.

Documentación:

 • Con carácter xeral, libro de familia no que figuren todos os membros computables da unidade familiar.
 • Só no caso de que non autoricen a comprobación dos datos de identidade: DNI dos membros computables.
 • Só no caso de que non autoricen a comprobación dos datos de facenda: Declaración do IRPF do ano 2014 ou certificado de imputacións do mesmo ano se non teñen obriga de presentar declaración. Presentarase esta documentación referida a todos os membros computables que recibiron ingresos no ano 2014.
 • Se a situación familiar a 31 de decembro de 2014 non se corresponde co libro de familia ou non hai libro de familia hai que aportar documentación que a xustifique: sentenza de divorcio ou separación e convenio regulador, certificado de defunción, certificado ou volante de convivencia.
 • O grao de minusvalía certificarase con certificado correspondente ou se igual ou 33% con resolución de recoñecemento de pensión de invalidez permanente pola seguridade social.

 

Membros computables da unidade familiar (a 31 de decembro de 2014):

1. Serán membros computables:

a) Os pais non separados legalmente nin divorciados (ou titores legais)

b) Fillos menores con excepción dos emancipados.

c) Fillos maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente  suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

d) Fillos solteiros menores de 25 anos que convivan no domicilio familiar.

e)  A persoa proxenitora legalmente separada ou divorciada cando haxa custodia compartida.

f) A persoa que por motivo de matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga viva no domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumno

 

2. Cando non exista vínculo matrimonial a unidade familiar estará constituída polo pai, nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

 

3. Os membros computables con minusvalía igual ou superior ao 33% contan por dous.

Determinación da renda familiar: resulta da división dos ingresos entre o número de membros computables. Os ingresos obtéñense sumando as casiñas 430 e 445 (rendementos do traballo e rendementos do aforro) da declaración da renda do ano 2014. Se non se presenta declaración por non estar obrigados haberá que ter en conta os ingresos netos sumados dos membros computables da unidade familiar correspondentes ao ano 2014.

Número de solicitudes: unha única solicitude para todos os irmáns que estean matriculados no mesmo centro que será común para o fondo solidario, a axuda para adquisición de libros de texto e a axuda para adquisición de material escolar.

Importe das axudas:Ven indicada no impreso de solicitude que se acompaña.

 

IMPORTANTE:

 

 • Para ser beneficiario destas axudas é necesario ter devolto os libros que se entregaron o curso anterior se foi o caso.
 • Este é o un resumo dos puntos máis importantes do procedemento de solicitude das axudas. A información completa ven no DOG referido ao principio ou se pode solicitar no centro.
 • No caso de separación ou divorcio se os dous proxenitores conservan a patria potestade deben asinar os dous as solicitudes.
Distribuir contido