Dpto. de Orientación

TÉCNICAS DE ESTUDO

Para estudar mellor existen diferentes técnicas.


Deixamos unha páxina web para estudar mellor e obter bos resultados. 

Funcións do Departamento de Orientación

¿QUÉ É O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN? 


             É un servicio que forma parte da actividade educativa co fin de asesorar ó alumnado, ás familias e ó profesorado.


  ¿QUENES O FORMAN? 


             -A xefa do Departamento (orientadora).


             -Profesorado de Pedagoxía Terapéutica.


             -Profesorado de Audición e Linguaxe.


             -Os/as coordinadores/as de ciclo.


    ¿QUÉ SERVICIOS PRESTA? 


a)      Valora-las necesidades educativas do alumnado e deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención.  


b)      Elabora-las propostas (según as directrices da Comisión pedagóxica) :


-        do Plan de Orientación


-        do Plan de acción titorial


Coordina-lo profesorado e dar soporte técnico para o desenrolo destes plans.


c)      Participar na elaboración dos proxectos educativo e curricular.


 


Incidindo :


-        Nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico para a atención


ó alumnado con necesidades educativas especiais.


-        Nos principios de avaliación formativa.


-        Nos criterios de promoción.  


d)      Deseñar accións encamiñadas a :


 


  -   atención temperá.


 


 - prevención de dificultades ou problemas de desenvolvemento ou aprendizaxe do alumnado.


 


             Derivadas de:


 


   - condicións desfavorables


 


   - ou altas capacidades (sobredotación).           


 


       e) Participar:


 


                                        -  Na avaliación psicopedagóxica


 


  - Deseño e desenvolvemento de medidas de atención a diversidade.


 


 


                f)  Facilitarlle ó alumnado apoio e asesoramento para enfronta-los momentos


 


                    máis decisivos ou de maior dificultade.


 


-        ingreso no centro


 


-        cambio de ciclo ou etapa


 


-        resolución de conflictos de relación interpersonal


 


 


g)    Impulsa-la participación do profesorado en Programas de:


 


-   investigación e innovación educativa nos ámbitos relativos a:


 


-   hábitos de traballo intelectual


 


                                       -   programas de encinar a pensar


 


                                   -   habilidades sociais


 


            -   técnicas de dinámica de grupos...


 


                   h)   Promove-la cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no


 


             proceso educativo dos seus fillos/as:


 


-        estimulación da motivación e intereses.


 


-        Adquisición de hábitos de hixiene e autonomía


 


-        Desenvolvemento motriz e da linguaxe.


 


-        Relacións interpersonais


 


-        Aqueloutros aspectos que favorezan o desenvolvemento evolutivo do alumnado.

Powered by Drupal - Design by artinet