Título node Learning object

Vexo, Veo Xacobeo
Xov, 17/06/2021 - 14:21

Ficha técnica

Institución:

  • Presidencia da Xunta de Galicia
    • Axencia Turismo de Galicia
    • S. A. de Xestión do Plan Xacobeo

Ámbito: promoción da cultura / patrimonio / cidadanía global / medio ambiente

Definición: programa educativo multidisciplinar para achegar ao alumnado o significado e os valores do Camiño de Santiago e do Xacobeo e traballar, dende as primeiras etapas, estes conceptos que forman parte da súa contorna social e cultural.

Vinculación cos ODS da Axenda 2030:

  • ODS 11. Cidades e comunidades sustentables
  • ODS 8. Traballo decente e crecemento económico

Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: educación infantil e todos os ciclos de educación primaria

Límite de centros participantes: 139 centros.

NOTA: en función do número de solicitudes valorarase a redistribución de prazas e se lle dará prioridade ao alumnado de infantil e do primeiro ciclo de educación primaria.

Límite de docentes participantes por centro: 1 docente por aula máis 3 de apoio.
Límite de alumnado participante por centro:  75

Criterios de selección:

1.- O proxecto presentado versará na temática das rutas oficiais do Camiño de Santiago en Galicia (Camiño Francés, Camiño Mozárabe ou Ruta da Prata, Camiño Primitivo, Ruta do Mar de Arousa e río Ulla, Camiño Portugués, Camiño Portugués da Costa, Camiño de Inverno, Camiño do Norte, Camiño Inglés, Camiño de Fisterra e Muxía).
1.- De ter varias solicitudes de varios centros educativos localizados no mesmo concello darase prioridade ao centro que presente o proxecto valorado con maior puntuación.
2.- Orde de entrada da solicitude do Programa Vexo Veo Xacobeo

Responsables do programa:

Mª Luisa Redondo Escariz – Anxo Varela Centelles
Departamento: Área de Cultura Xacobea
Teléfonos: 881996252 – 881996253
Departamento: Área de Cultura Xacobea. S.A. de Xestión do Plan Xacobeo
Correos electrónicos: luisa.redondo@xacobeo.org/ anxo.varela.centelles@xunta.gal


Obxectivos

Achegar aos máis pequenos/as os valores do Xacobeo e do Camiño de Santiago, implicando as nenas e nenos galegos a través dunha proposta dinamizadora que fomente o traballo cooperativo.

Desenvolvemento das competencias clave

  • Competencias sociais e cívicas
  • Competencia en conciencia e expresións culturais

Metodoloxía e temporización (metodoloxía recomendada e secuenciación das actividades ou fases do programa por trimestres ou meses)

Primeiro trimestre curso 23·24
Toma de contacto cos centros educativos, recepción de solicitudes.
Toma de contacto cos centros educativos que participan no programa, envío de materiais didácticos e elaboración do cronograma das actividades a desenvolver nos centros.

Segundo trimestre curso 23·24
Desenvolvemento das actividades

Terceiro trimestre curso 23·24
Desenvolvemento das actividade e remate das mesmas.
Recollida de impresións dos centros educativos nos que se desenvolveu a acción.

Actividades e recursos

Entre as actividades do programa recóllense as seguintes:

•Formación:
•Web de referencia:
•Obradoiros:
•Saídas
•Concursos
•Etc

Actividades:
-Contacontos
-Saídas

Recursos:
Materiais educativos: Unidade Didáctica – Vídeo Xogo do Camiño de Santiago.

Produto final

Cada centro deberá presentar un produto final ao remate do programa. Terá carácter aberto, polo que poderá elixir entre: exposición, vídeo, presentación, videoxogo, curtametraxe, cartel, campaña, ou outra proposta.

Criterios de avaliación da memoria final

Criterios xerais:

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto

Criterios específicos:

4. A coherencia dos obxectivos do proxecto co traballo realizado.

5. A adecuación ás temáticas propostas como futuros divulgadores do Xacobeo e do Camiño de Santiago.

6. A calidade dos materiais producidos.

Menús Learning object node R