Teléfonos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Servizo Contacto

  A Consellería

Información:
Teléfono: 981-544400
   
Gabinete
Correo electrónico: gabinete.cultura.educacion@xunta.gal
Teléfono: 981-544400
   
Prensa
Correo electrónico: prensa.cultura.educacion@xunta.gal
Teléfono: 981-544806 / 981-544406
   
Servicio Contacto

  Secretaría Xeral Técnica

Correo electrónico: sxt.cultura.educacion@xunta.gal
Teléfono: 881-995506 / 881-995507
Fax: 881-995508
   
Servizo de Coordinación Estratéxica e Innovación
Teléfono: 881-995513
   
Servicio Contacto

Vicesecretaría Xeral

Correo electrónico: vx.educacion@xunta.gal
Teléfono: 981-544475
Fax: 981-545443
   
Servizo de Xestión do Transporte Escolar
Correo electrónico: transporteescolar.santiago@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-545473 / 981-544489
Xefe/a do Servizo 981-545414
   
Servizo de Xestión de Comedores Escolares
Correo electrónico: comedores.santiago@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-545480 / 981-544461
Xefe/a do Servizo: 881-995188
   
Servicio Contacto

Subdirección Xeral de Coordinación Económica e Contratación

Correo electrónico: sx-economica-contratacion.cceu@xunta.gal
Teléfono: 981-544956
Fax: 981-541598
   
Servizo de Xestión Económica e Orzamentaria da Área de Educación
Teléfono: 981-544445 / 981-544443 / 981-544408
Secc. Xest. Ec. e Habilitación 981-544442
   
Servizo de Contratación da Área de Educación (obras, servizos e subministracións)
Correo electrónico: contratacion@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-544455 / 981-544460
Secc. Xest. Adtvas. e Econ. 981-544462
Secc. Contratación 981-544495
   
Servicio Contacto

Subdir. Xeral de Coordinación Administratica e Réxime Xurídico

Teléfono: 981-544492
Fax: 881-995508
   
Servizo de Coordinación Administrativa e Apoio Normativo da Área de Educación
Teléfono: 881-544404
Secc. Apoio Normativo 881-995227
   
Servizo Técnico-Xurídico da Área de Educación
Teléfono: 981-544477
   
Servicio Contacto

Subdirección Xeral de Construcións e Equipamento

Correo electrónico: sxce@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-544451 / 981-544452
Fax: 881-999149
   
Servizo de Supervisión de Proxectos e Xestión Patrimonial
Teléfono: 981-544415
   
Servizo de Construcións e Equipamentos
Correos electrónicos:  
Construccións construcions@edu.xunta.gal
Equipamentos equipamento.centros@edu.xunta.gal
   
Teléfonos:  
Construccións 981-544456 / 981-544457
Equipamentos 981-544454 / 981-957824
   
Servicio Contacto

Asesoría Xurídica - Educación

Teléfono: 981-544474
   
Servicio Contacto

Intervención Delegada

Teléfono: 981-544463
Fax: 981-540253
   
Servizo de Fiscalización e Contabilidade - Educación
Teléfono: 981-544465
   
Servicio Contacto

Museo Pedagóxico de Galicia – MUPEGA

Correo electrónico: museo.pedagoxico.galicia@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-540150
Fax: 981-540154
   
Servicio Contacto

Secretaría Xeral de Universidades

Correo electrónico: sxu@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-545427
Fax: 981-545422
   
Servizo de Financiamento do Sistema Universitario
Teléfono: 981-545479
   
Servicio Contacto

Subdirección Xeral de Universidades

Correo electrónico: subdx.universidades@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-545446
Fax: 981-545422
   
Servizo de Coordinación do Sistema Universitario
Teléfono: 981-545430 / 981-545434
   
Servizo de Apoio e Orientación ao Alumnado Universitario
Teléfono: 981-544430
Secc. Apoio ao Sist. Univ. Galicia 981-544403
Secc. Información C. Universitaria 981-545431
   
Servicio Contacto

Subdir. Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria

Correo electrónico: promocioncientifica.educacion@xunta.gal
Teléfono: 981-957820 / 881-999132
Fax: 881-999135
   
Servizo de Xestión Científico-Tecnolóxica
Teléfono: 981-957649
   
Servizo de Planificación e Estruturación da Investigación
Teléfono: 881-995150
   
Servicio Contacto

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Correo electrónico: dxoie@xunta.gal
Teléfono: 981-546503
   
Servizo de Apoio Económico
Teléfono:  
   
Servicio Contacto

Subdirección Xeral de Ordenación, Inclusión e Innovación Educativa

Correo electrónico: sxiof.educacion@xunta.gal
Teléfono: 981-546503
Fax: 981-546550
   
Servizo de Ordenación Educativa
Correo electrónico: soe@edu.xunta.gal
Teléfono: 881-996545
As. Ordenación Educativa 881-996546 / 881-997019 / 881-997090 / 881-996569
   
Servizo de Inclusión, Orientación e Convivencia
Correo electrónico: xsioe@edu.xunta.gal
Teléfono: 881-997636
X. Sección Educ. Especial 881-996543
X. Negociado II 981-546510
Ases. Técnica TIC 881-996571
Ases. Igualdade 881-997598
Ases. Inclusión e Orient. Educativa 981-540288 / 981-546515
Ases. Progr. Educat. - Formación 881-996397
Ases. Orientación Educativa 881-996503
Ases. Atenc. a Diversid. e Conviv. 981-546512
Ases. Progr. Reforzo Educativo 881-996396 / 881-997096
   
Servizo de Innovación e Programas Educativos
Correo electrónico: sipe@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-546504
X. Sección Xest. Económica 881-996112
X. Neg. IV - Progr. Ed. Europeos 881-997425
X. Neg. - Axudas Inmersión Alumnado 981-957537
Ases. Progr. Educativos Europeos 981-546545 / 981-546533
Ases. Innovación Educativa 881-996395 / 881-997498
Ases. Innovación-Formación 981-540287 / 881-997426
Ases. Educación Dixital 881-997249 / 981-546514 / 981-546541
Ases. Técnico TIC 981-957296 / 881-997494 / 981-546571
Ases. Idiomas 981-546544 / 881-997497 / 981-957538 / 981-546532 / 881-997426
- Asesores Bibliotecas Escolares  
Correo electrónico: bibliotecasescolares@edu.xunta.gal
Teléfono: 881-997637 / 881-997330 / 881-997562 / 981-546547
Asesora (A Coruña) 981-274221
Asesora (Lugo) 982-251068
Asesora (Ourense) 988-241533
Asesor (Pontevedra) 986-872888
   
Servicio Contacto

Subdirección Xeral de Inspección e Avaliación do Sistema Educativo

Correo electrónico: inspeccion.educativa.sc@xunta.gal
Teléfono: 981-546526
Fax: 981-546550
X. Negociado 881-996511
   
Servizo de Planificación e Coordinación da Inspección Educativa
Correo electrónico: scpie@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-546528
Ases. Coordinación 981-546529
Ases. Formación 881-997384
Ases. Inspección 881-996510 / 981-540274
   
Servizo de Avaliación do Sistema Educativo
Correo electrónico: sacse@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-546527
Ases. Avaliación 881-996509 / 981-540188 / 881-996508 / 981-546572
Ases. Avaliac. Progr. e Ins. Educativas 881-997383
- Premios ao Alumnado premios@edu.xunta.gal
- Avaliacións avaliacions@edu.xunta.gal
   
Servicio Contacto

Dirección Xeral de Formación Profesional

Correo electrónico: dxfp@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-546548
Fax: 981-546550
   
Servizo de Apoio Económico
Teléfono: 981-546537
   
Xestión da Calidade
Correo electrónico:  
Teléfono: 881-996539
Asesoría Calidade 981-546573
   
Servicio Contacto

Subdirección Xeral de Cualificacións, Planificación e Xestión da Formación Profesional

Correo electrónico: sxfp@edu.xunta.gal
Teléfono: 881-997652
   
Servizo de Programación da Formación Profesional
Teléfono: 981-546534
X. Neg. I - Validacións e Equival. FP 981-546535
Negociado II 881-996524
Negociado III 881-996336
As. Habilit. Profesor. Centros Privados FP 881-996176
As. Lingua e Recursos Didácticos 881-996526
As. Desenvolvemento Curricular 981-540209/981-546508
As. Cursos Especialización FP 881-996528
Asesor Ciclos Formativos 981-546552
Ases. Formación Profesorado F.P. 981-546509
As. FP Dual 881-996519/881-997094
As. FP a Distancia 981-540208
   
Servizo de Xestión da Formación Profesional
Teléfono: 881-997095
As. Admisión a Ciclos Formativos 881-997407
As. Coord. Carnés e Habil. Profesionais 881-996529
As. Probas Acceso Ciclos 881-997408
As. Admisión a Ciclos Formativos 881-996525/881-996559
As. Equipamientos FP 881-997429
   
Servizo de Cualificacións e Acreditación de Competencias Profesionais
Teléfono: 881-996505
   
Servicio Contacto

Subdirección Xeral de Innovación Profesional e Coordinación co Sistema Produtivo

Teléfono: 981-546566
Fax: 881-999509
   
Servizo de Relación co Sistema Produtivo, Orientación e Inserción Laboral
Correo electrónico: sopre@edu.xunta.gal
Teléfono 981-546546
Secc. Formación en Empresas 881-997428
Negociado - Xest. Axudas FCT 981-546540
Negociado 981-546551
As. Promoción e Difusión da FP 981-546536
As. Emprend. no Sist. Educativo 881-996521/981-546564
As. Coord. Programas Internacionais 881-996522
As. Innovación na F.P. 881-996523
As. Coordinación CIFP 881-997331
As. Form. Centros Traballo (FCT)

981-540213

As. Xest. Recursos e Novas Tecnol. FP 881-996520
As. Acreditación Competencias 981-540219
As. Información e Orient. Profesional 981-957819
   
Servicio Contacto

Subdir. X. de Aprendizaxe Permanente, Ensinanzas Artísticas, Idiomas e Deportivas

Correo electrónico: sxapere@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-546553
   
Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial e Aprendizaxe Permanente
Correo electrónico: sereap@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-546555
As. Escolas Oficiais de Idiomas 981-546511 / 881-996507
As. Ensinanzas Artísticas 881-997020
As. Ensinanzas Deportivas 881-996506
As. Música e Artes Escénicas 981-546556/981-546585
As. Aprendizaxe Permanente 981-540289/981-546549
X. Neg. Ensin. Réx. Especial 881-996593
   
Servicio Contacto

SUBDIR. XERAL DE ORDENACIÓN, INSPECCIÓN E AVALIACIÓN DO SISTEMA EDUCATIVO

Correo electrónico: inspeccion.educativa.sc@xunta.gal
Teléfono: 981-546530
Fax: 981-546550
   
Servizo de Ordenación Educativa
Teléfono: 881-996545
Ases. Ordenación Educativa 981-546507 / 881-997019
As. Ord. Educat. (Infantil e Primaria) 881-996546
As. Ord. Educat. (Secundaria) 881-997090
   
Servizo de Planificación e Coordinación da Inspección Educativa
Teléfono: 981-546528
Asesoría Coordinación 981-546529
Asesoría Formación 881-997384
   
Servizo de Avaliación do Sistema Educativo
Teléfono: 981-546527
Asesoría Avaliación 981-546572 / 881-996509 / 981-540205
Asesoría Calidade 981-540274
Ases. Avaliac. Progr. e Ins. Educativas 881-997383
   
Servicio Contacto

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Correo electrónico: dxcrrhh@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-546558 / 981-546559
Fax: 981-546542
   
Servicio Contacto

Subdirección Xeral de Centros

Correo electrónico: sxcentros@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-546517
Fax: 981-546542
   
Servizo de Centros
Correo electrónico: servizo.centros@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-546518
X. Sección Centros 881-997593
X. Sección Títulos 981-546520
X. Secc. Progr. Educativos II 981-546565
X. Negociado II - Títulos 881-996515
X. Neg. Homolog. Titulos Estranx. 881-996516
X. Negociado III 981-546524
X. Negociado I - C. Privados 981-546522
   
Servizo de Apoio Económico e Axudas ao Estudo
Teléfono: 981-546523
X. Secc. Apoio - Libros Texto 981-546521
X. Secc. Progr. Educativos I 881-997385
>Asesoría de Bibliotecas Escolares 881-997330
   
Servicio Contacto

Subdirección Xeral de Recursos Humanos

Correo electrónico: sxp@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-957795
Fax: 981-545420
   
Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria
Correo electrónico: persoal.primaria@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-544483
X. Secc. Rex. Provisión Postos 981-544482
X. Secc. Prof. Infantil e Primaria 881-995887
X. Secc. Xest. Concursos-Oposicións 981-545495
X. Secc. - Habilit. Prof. Centros Privados 881-995887
X. Negociado I 981-544488
X. Negociado II 881-995891
X. Neg. III - Xubilacións 981-544487
X. Neg. IV - Substitucións 981-545440
Fax: 881-999241
   
Servizo de Profesorado de Ed. Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial
Correo electrónico: persoal.secundaria@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-545445
X. Secc. Prof. Ed. Secundaria e FP 981-544486
X. Secc. Ensinanzas Especiais 981-545406
X. Sección Apoio II   981-957825   
X. Secc. Cadros de Persoal 981-957825
X. Neg. I - Cadros Persoal 881-995889
X. Negociado II 981-545255
X. Grupo 981-544486 / 981-545408
Fax: 981-545484
> Asesorías Técnicas 981-957910 / 981-545409
Ases. Técn. - Substitucións 981-545408
   
Servizo de Persoal de Administración e Servizos
Correo electrónico: persoal.nondocente@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-545439
Fax: 881-999074
> Persoal Funcionario  
X. Secc. - Persoal Funcionario 981-544433
X. Negociado II 981-544429
> Persoal Laboral  
X. Secc. Persoal Laboral 981-544439
X. Negociado III 981-544436
X. Negociado 981-544437
X. Grupo 981-544433
> Riscos Laborais  
X. Negociado 981-957794
   
Servizo de Réxime Xurídico e Recursos
Teléfono: 981-545497
P.B. Subgr. A1 981-957912
X. Negociado 881-999466
   
Servizo de Análise de Datos de Persoal Docente
   
> Nóminas  
Correo electrónico: persoal.habilitacion@edu.xunta.gal
X. Sección Nóminas 981-544432
X. Neg. Habilitación Persoal 981-544434
   
   
Servicio Contacto

Consello Escolar de Galicia

Teléfono: 981-546555
   
Servicio Contacto

Centro Autonómico de Formación e Innovación - CAFI e CFRs

Correo electrónico: cafi@edu.xunta.gal
Teléfono: 981522411-2000
Fax: 981522466
Departamento de Educación Dixital 981522411-2008
Departamento de Linguas 981522411-2027
Departamento de Formación Profesional 981522411-2033
Departamento de Convivencia e Inclusión 981522411-2031
Departamento de Formación e Innovación 981522411-2015
Departamento de Atención a Centros 981522411-2023
Equipos Directivos 981522411-2034
Eventos 981522411-2004
Aula Nova 981522411-2009
   
Servicio Contacto

CENTROS DE FORMACIÓN E RECURSOS (CFR)

   
Servicio Contacto

CFR - A CORUÑA

Correo electrónico: cfr.coruña@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-274221
Fax: 981-272388
Vimianzo (Centro colaborador)
Teléfono: 981-700750
   
CFR - FERROL
Correo electrónico: cfr.ferrol@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-370541
Fax: 981-370540
   
Servicio Contacto

CFR - LUGO

Correo electrónico: cfr.lugo@edu.xunta.gal
Teléfono: 982-251068
Fax: 982-251126
Monforte
Correo electrónico: cfr.monforte@edu.xunta.gal
Teléfono: 982-404750
Burela
Correo electrónico: cfr.burela@edu.xunta.gal
Teléfono: 982-580058
   
Servicio Contacto

CFR - OURENSE

Correo electrónico: cfr.ourense@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-241533
Fax: 988-246261
O Barco de Valdeorras
Correo electrónico: cfr.barco@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-321759
Fax: 988-321045
Verín
Correo electrónico: cfr.verin@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-412043
   
Servicio Contacto

CFR - PONTEVEDRA

Correo electrónico: cfr.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-872888
Fax: 986-872177
Lalín
Teléfono: 986-781133
   
CFR - VIGO
Correo electrónico: cfr.vigo@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-202370
Fax: 986-209434
   
Servicio Contacto

CCEU - XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA

Correo electrónico: xefe.territorial.coruna@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-184701
Fax: 981-184629
Sección Xestión Económica 981-184743
Inspección Médica 981-184763
Xunta Persoal Docente 981-184781
Comité Empresa Persoal Laboral 981-184782
Equipo de Orientación Específico (EOE A Coruña)  
Correo electrónico: eoe.coruna@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-182485
   
Servicio Contacto

Coordinación Prov. Equipos de Dinamización da Lingua Galega

Correo electrónico: normalizacion.coruna@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-184452
Oficina Local de Ferrol  
Teléfono: 981-337109
   
Servicio Contacto

Servizo de Recursos Humanos

Correo electrónico: persoal.coruna@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-184727
Sección Persoal Educación Infantil e Primaria  
Correo electrónico: persoal.primaria.coruna@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-184721
Fax: 981-184717
Sección Persoal Educación Secundaria
Correo electrónico: persoal.secundaria.coruna@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-184713
Fax: 981-184703
Sección Persoal non Docente
Correo electrónico: persoal.nd.coruna@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-184751
Fax: 981-184785
> Persoal Funcionario  
Teléfono: 981-184756
> Persoal Laboral  
Teléfono: 981-184786
Sección Nóminas
Correo electrónico: nominas.coruna@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-184735
Seguridad Social
Correo electrónico: negociado.seguridadesocial.coruna@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-184709
   
Servicio Contacto

Servizo de Apoio aos Servizos Educativos

Correo electrónico: rec.educacion.coruna@xunta.gal
Teléfono: 981-184739
Transporte e Comedores Escolares
Correo electrónico: rec.educacion.coruna@xunta.gal
Teléfono: 981-184784 / 981-184740
Fax: 981-182230
Bolsas de Estudos
Correo electrónico: bolsas.ed.co@xunta.gal
Teléfono: 981-182621
Títulos
Correo electrónico: titulos.educacion.coruna@xunta.gal
Teléfono: 981-184780
   
Servicio Contacto

Servizo de Programación e Contratación

Correo electrónico: contratacion.coruna@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-184745
X. Sección Contratación 981-184730
X. Sección Centros 981-184710
> Nóminas Centros Concertados  
Correo electrónico: nominas.concertados.coruna@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-182443
   
Servicio Contacto

Servizo da Unidade Técnica

Correo electrónico: unidadetecnica.coruna@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-184754
   
Servicio Contacto

Servizo Territorial de Inspección Educativa

Correo electrónico: inspeccion.coruna@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-185727 / 981-184731
Fax: 981-184792
   
Oficina de Inspección Educativa - Ferrol
Correo electrónico: inspeccion.ferrol@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-337074 / 981-337073
Fax: 981-337071
   
Oficina de Inspección Educativa - Santiago
Correo electrónico: inspeccion.santiago@edu.xunta.gal
Teléfono: 981-540197 / 981-540198
Fax: 981-540200
   
Servicio Contacto

CCEU - XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO

Correo electrónico: xefatura.territorial.lugo@edu.xunta.gal
Teléfono: 982-294211
Fax: 982-294152
Sección Xestión Económica e Habilitación 982-294157
Inspección Médica 982-294159
Equipo de Orientación Específico (EOE Lugo)  
Correo electrónico: eoe.lugo@edu.xunta.gal
Teléfono: 982-228488
Fax: 982-251126
Coordinación Prov. Equipos de Dinamización da Lingua Galega
Teléfono: 982-294448
   
Servicio Contacto

Servizo de Recursos Humanos

Teléfono: 982-294154
Sección Persoal Educación Infantil e Primaria  
Correo electrónico: persoal.primaria.lugo@edu.xunta.gal
Teléfono: 982-889426
Sección Persoal Educación Secundaria e Admón. Xeral  
Correo electrónico: persoal.secundaria.lugo@edu.xunta.gal
Teléfono: 982-294179
> Persoal non Docente  
Correo electrónico: persoal.nd.lugo@edu.xunta.gal
Teléfono: 982-294130
Sección Nóminas  
Correo electrónico: nominas.lugo@edu.xunta.gal
Teléfono: 982-294133 / 982-294182
Fax: 982-294137
   
Servicio Contacto

Servizo de Apoio aos Servizos Educativos

Teléfono: 982-294169
Transporte e Comedores Escolares  
Correo electrónico: transporte.lugo@edu.xunta.gal
Teléfono: 982-294957 / 982-294186
Bolsas de Estudos  
Correo electrónico: dp.lugo@edu.xunta.gal
Teléfono: 982-294188 / 982-294189
   
Servicio Contacto

Servizo da Unidade Técnica

Correo electrónico: unidadetecnica.lugo@edu.xunta.gal
Teléfono: 982-294200
   
Servicio Contacto

Servizo Xurídico e Técnico-Administrativo, Programación e Contratación

Correo electrónico: centros.lugo@edu.xunta.gal
Teléfono: 982-294192
Fax: 982-294957
   
Servicio Contacto

Servizo Territorial de Inspección Educativa

Correo electrónico: inspeccion.lugo@edu.xunta.gal
Teléfono: 982-294212
   
Servicio Contacto

CCEU - XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE

Correo electrónico: xefatura.territorial.ourense@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-386601
Fax: 988-386600
Xestión Económica  
Correo electrónico: habilitacion.educacion.ourense@xunta.gal
Teléfono: 988-386626
Información e Rexistro  
Correo electrónico: info.cidadan.edu.ou@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-386660
Inspección Médica  
Correo electrónico: inspeccionmedica.educacion.ourense@xunta.gal
Teléfono: 988-687171
Equipo de Orientación Específico (EOE Ourense)  
Correo electrónico: eoe.ourense@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-231991
   
Coordinación Prov. Equipos de Dinamización da Lingua Galega
Teléfono: 988-687293
   
Servicio Contacto

Servizo de Recursos Humanos

Teléfono: 988-386787
Fax: 988-386789
Sección Persoal Educación Infantil e Primaria  
Correo electrónico: persoal.primaria.ourense@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-386635 / 988-687612
Sección Persoal Educación Secundaria e Non Docente  
Correo electrónico: persoal.secundaria.ourense@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-386634
> Persoal Non Docente  
Correo electrónico: persoal.nd.ourense@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-386628
Sección Nóminas  
Correo electrónico: nominas.ourense@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-386633 / 988-386631 / 988-386630
   
Servicio Contacto

Servizo de Apoio aos Servizos Educativos

Teléfono: 988-386648
Transporte e Comedores Escolares  
Correo electrónico: transporte.ourense@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-386650
Bolsas de Estudos  
Correo electrónico: becas.ourense@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-386651
Titulos  
Teléfono: 988-386662
   
Servicio Contacto

Servizo da Unidade Técnica

Correo electrónico: unidadetecnica.ourense@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-386647
   
Servicio Contacto

Servizo Xurídico e Técnico-Administrativo, Programación e Contratación

Teléfono: 988-386653
Programación e Contratación  
Correo electrónico: contratacion.ourense@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-386654 / 988-386657
Nóminas Centros Concertados  
Teléfono: 988-386656
Centros  
Correo electrónico: centros.ourense@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-386891
   
Servicio Contacto

Servizo Territorial de Inspección Educativa

Correo electrónico: inspeccion.ourense@edu.xunta.gal
Teléfono: 988-386658
Fax: 988-386788
   
Servicio Contacto

CCEU - XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

Correo electrónico: xefatura.territorial.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805960
Fax: 986-805937
Xestión Económica  
Correo electrónico: xestion.economica.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805939
Inspección Médica  
Correo electrónico: inspeccion.medica.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805904 / 986-805969
Equipo de Orientación Específico (EOE Pontevedra)  
Correo electrónico: eoe.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805972
   
Coordinación Prov. Equipos de Dinamización da Lingua Galega
Teléfono: 986-803931
   
Servicio Contacto

Servizo de Recursos Humanos (7ª)

Teléfono: 986-805941
Fax: 986-805900
Sección Persoal Educación Infantil e Primaria  
Correo electrónico: persoal.primaria.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805973
Sección Persoal Educación Secundaria  
Correo electrónico: persoal.secundaria.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805310
Sección Persoal non Docente  
Correo electrónico: persoal.nd.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805942
Sección Nóminas  
Teléfono: 986-805187
Fax: 986-805931
> Nóminas Centros Públicos  
Correo electrónico: nominas.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805332
> Seguridade Social Centros Públicos  
Correo electrónico: seguridadesocial.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805935
> Nóminas Centros Concertados  
Correo electrónico: nominas.concertados.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805934
   
Servicio Contacto

Servizo de Apoio aos Servizos Educativos

Teléfono: 986-805951
Transportes e Comedores Escolares  
Correo electrónico: transporte.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805953
Teléfono: 886-206619 / 986-805290
Bolsas de Estudos  
Correo electrónico: dp.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805955 / 986-805901
Títulos  
Teléfono: 986-805954
   
Servicio Contacto

Servizo de Programación e Contratación

Teléfono: 986-805905
Centros  
Correo electrónico: centros.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805302
Contratación  
Correo electrónico: contratacion.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805906
   
Servicio Contacto

Servizo da Unidade Técnica

Correo electrónico: unidadetecnica.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805911
   
Servicio Contacto

Servizo Territorial de Inspección Educativa

Correo electrónico: inspeccion.pontevedra@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-805909
Fax: 986-805699
   
Oficina de Inspección Educativa - Vigo  
Correo electrónico: inspeccion.vigo@edu.xunta.gal
Teléfono: 986-817544/39
Fax: 986-817655