Gallego

Obradoiro de Oratoria no ámbito educativo

Summary: 

Curso presencial no CAFI
Gallego

OBXECTO: Apoiar na implantación da asignatura de Oratoria nas aulas a través dun programa de capacitación e motivación para docentes. 

METODOLOXÍA: 

  • Transversal. Na concepción de que a oratoria ten un carácter transversal, proponse a creación de grupos de participantes heteroxéneos no que se refire ás materias das que son responsables que contribúa a romper estereotipos que relacionen o desenvolvemento das competencias en oratoria con ámbitos estritamente lingüísticos.
  • Práctica. A oratoria entendida como capacidade de utilizar a palabra para nos comunicar, require que a translación de contidos sexa feita dunha perspectiva eminentemente práctica.
  • Orientada a resultados. Desde o primeiro momento as e os participantes terán como orientación a realización dunha exposición pública de curta duración que
    contribuirá a que cada participante busque a súa motivación para acadar un obxectivo claramente definido: unha exposición pública atractiva.

REFERENCIA: S1503016

TÍTULO:  Obradoiro de oratoria no ámbito educativo

HORAS PRESENCIAIS: 12

PRAZAS: 20

LUGAR: CAFI

Obradoiro de Oratoria no ámbito educativo
Obradoiro de Oratoria no ámbito educativo

Formación das estruturas de formación do profesorado

Summary: 

Formación das estruturas de formación do profesorado
Gallego

A Rede de Formación Permanente do Profesorado reuniuse en Sanxenxo os pasados días 10 e 11 de decembro para facer unha posta en común do traballo elaborado sobre o novo modelo competencial da función docente. Durante estas dúas xornadas presentouse o resultado deste esforzo conxunto que definirá o marco no que basear unha nova concepción da formación do profesorado.

Formación das estruturas de formación do profesorado
Formación das estruturas de formación do profesorado

Competencias profesionais docentes

Summary: 

Acceso a todos os materiais en tres idiomas
Gallego

O modelo de Competencias Profesionais Docentes da Rede de Formación da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria pode ser consultado neste espazo en diferentes formatos.

COMPETENCIAS PROFESIONAIS DOCENTES

COMPETENCIAS PROFESIONAIS DOCENTES
COMPETENCIAS PROFESIONAIS DOCENTES

Curso presencial S1502028 Programación, robótica e impresión 3D

Summary: 

23 o 26 de Novembro Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) Santiago de Compostela
Gallego

Curso presencial de 12 horas de duración para iniciarse na programación, a robótica e na impresión 3D dirixido os profesores de Tecnoloxía. Os obxectivos do curso son:

1.Construir programas, por en marcha robots e orientar ao profesorado no deseño de sistemas interactivos básicos.

2.Coñecer as tecnoloxías para impresión 3D e orientar ao profesorado na utilización didáctica da robótica e impresión 3D.

Robótica
Robótica

Introdución á protección de datos

Summary: 

O día 19 de outubro tivo lugar na Cidade da Cultura a primeira sesión do curso "Introdución á protección de datos".
Gallego

O día 19 de outubro tivo lugar na Cidade da Cultura a primeira sesión do curso "Introdución á protección de datos" . O conferenciante, D. Víctor Salgado Seguín, especialista en Dereito Informático, abordou con éxito a temática relacionada coa protección de datos e respostou as cuestión que xurdiron entre os 70 participantes.

Introdución á protección de datos
Introdución á protección de datos

Material do defensor del pueblo

Summary: 

Material do defensor del pueblo sobre dereitos dos menores
Gallego

Novo recurso no apartado "Ferramentas" da web. Son dúas ligazóns para acceder ao material do "defensor del pueblo" sobre dereitos dos menores:

 

Material do defensor del pueblo sobre dereitos dos menores
Material do defensor del pueblo sobre dereitos dos menores

Materiais do defensor del pueblo

Summary: 

Material do defensor del pueblo sobre dereitos dos menores
Undefined

Novo recurso no apartado "Ferramentas" da web. Son dúas ligazóns para acceder ao material do "defensor del pueblo" sobre dereitos dos menores:

Material do defensor del pueblo sobre dereitos dos menores
Material do defensor del pueblo sobre dereitos dos menores

Xornadas de Informática e Comunicacións

Summary: 

7 e 8 de setembro no IES San Clemente (Santiago de Compostela)
Gallego

Os días 7 e 8 de setembro tiveron lugar no IES San Clemente (Santiago de Compostela), as Xornadas de Informática e comunicacións 2015 nas que se abordaron, entre outros, temas relacionados coa situación actual e futuro da virtualización, da seguridade e comunicacións e da programación de dispositivos móbiles.

Xornadas de Informática e Comunicación
Xornadas de Informática e Comunicación

Plan Anual de Formación do Profesorado

Summary: 

Neste apartado pódese consultar o Plan Anual de Formación do Profesorado do curso 2015/2016
Gallego

Neste apartado pódese consultar o Plan Anual de Formación do Profesorado do curso 2015/2016. Premendo sobre a imaxe accedese a toda a información. Pódese consultar directamente os diferentes apartados nas seguintes ligazóns:

 

1. Normas xerais

2. Convocatorias

3. Erasmus +

4. Formación en centros

5. Actividades a desenvolver polo CAFI

6. Actividades a desenvolver polo CFR da Coruña

7. Actividades a desenvolver polo CFR de Ferrol

8. Actividades a desenvolver polo CFR de Lugo

9. Actividades a desenvolver polo CFR de Ourense

10. Actividades a desenvolver polo CFR de Pontevedra

11. Actividades a desenvolver polo CFR de Vigo

12. Inscrición nas actividades

13. Enderezos de interese

Plan Anual de Formación do Profesorado
Plan Anual de Formación do Profesorado

Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015

Summary: 

Orde do 12 de xuño de 2015
Gallego

Xúntase a Orde do 12 de xuño de 2015 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015.

O prazo de presentación de solicitudes será de polo menos 10 días naturais de antelación con respecto á data de comezo da actividade. Para as actividades formativas que comezaron a partir do 1 de xaneiro, así como para aquelas que comecen a partir do día da publicación desta orde e que non poidan cumprir o prazo de solicitude de 10 días naturais de antelación, a solicitude entenderase en prazo sempre que sexa presentada dentro dos 15 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no DOG.

Destinatarios e requisitos:

 1. Poderá solicitar os ditos reintegros o persoal docente funcionario de carreira que imparta as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, con destino en centros docentes públicos en que exerza docencia directa co alumnado, equipos de orientación específicos, postos de asesoría dentro da estrutura administrativa da consellería, e na Inspección educativa.

 2. Así mesmo, poderán cursar solicitude as persoas en situación de interinidade que manteñan esta condición tanto no momento da presentación da solicitude como no momento da resolución. Para estes efectos entenderase como persoal interino unicamente aquelas persoas que teñan nomeamento como tales ata o remate do curso ou cursos académicos correspondentes.

 Os solicitantes non poderán percibir outro tipo de axudas para a asistencia á actividade solicitada.

Documentación necesaria

 a) Orixinal ou fotocopia da convocatoria da actividade para a cal se solicita o reintegro.

b) No caso de que a persoa solicitante non estea exercendo docencia directa nun centro docente público, certificación expedida polo/a xefe/a de servizo da súa unidade administrativa con indicación do posto de traballo que ocupa.

c) Orzamento dos gastos de matrícula e desprazamento. En ningún caso se farán constar gastos de mantenza e aloxamento.

d) Memoria explicativa dos motivos polos que se desexa asistir á actividade e repercusión da asistencia a esta na súa función docente.

Máis información

Correo electrónico: reintegros.fprofe@edu.xunta.es

Tl.: 981 546 515/ 881 997 635

Servizo de Formación do Profesorado

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015
Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015