Gallego

G2401022 Creando cultura inclusiva de centro

Summary: 

Xornada de formación de 10 horas Terá lugar en Santiago de Compostela na Escola Galega de Administración Pública o sábado 28 de setembro
Gallego

Obxectivos: 

1.Tomar conciencia da importancia de crear unha cultura de centro que garanta e vele pola inclusión de todo o alumnado e a participación de toda a comunidade educativa.

2.Identificar e seleccionar os principios e valores que definen unha educación inclusiva así como as claves para implementar procesos de ensinanza e aprendizaxe inclusivos.

3.Proporcionarlle ao profesorado boas prácticas sobre a creación da cultura inclusiva en centros educativos.

Contidos: 

1.Marco teórico e normativo de referencia na creación de culturas inclusivas nos centros educativos.

2.Definición de valores, actitudes, comportamentos e prácticas que promoven a inclusión e a equidade.

3.Proxectos educativos referentes en cultura inclusiva.

Inscrición aberta en fprofe para todos os corpos e especialidades

https://www.edu.xunta.gal/fprofe/

 

Creando cultura inclusiva de centro

Equipos directivos. Uso de ferramentas e aplicacións institucionais na xestión dos centros educativos. Curso 2024-2025

Summary: 

Actividade formativa de 8 horas de duración para equipos directivos, da que se realizarán dúas edicións: 15 de xullo e 21 de setembro. A inscrición da xornada do 21 de setembro xa está aberta en Fprofe.
Gallego

Competencias profesionais: 

 • Competencia en organización escolar e colaboración - Xestión de centro e calidade
 • Competencia dixital docente - 1. Compromiso profesional

Obxectivos:

 1. Coñecer as diferentes ferramentas e aplicacións institucionais para centros educativos.
 2. Familiarizarse co uso das diferentes ferramentas e aplicacións institucionais para centros educativos.
 3. Resolver posibles dúbidas sobre o emprego das ferramentas e aplicacións institucionais para centros educativos.

Contidos: 

 1. Ferramentas e aplicacións institucionais para uso na xestión de centros educativos: XADE, espazoAbalar, AbalarBox, Webex, Agueiro, Fondolibros...
 2. Portal da dirección, Admisión de alumnado, Persoal centros, SEF (sistema electrónico de facturación), Substitucións, Comedores, xecocentros, Transporte escolar...

Pódese consultar a información detallada en Fprofe: G2402003

imaxe

File: 

Equipos directivos. Uso de ferramentas e aplicacións institucionais na xestión dos centros educativos. Curso 2024-2025

Summary: 

Realizaranse dúas quendas deste actividade formativa: 15 de xullo e 21 de setembro. Está aberta a inscrición en Fprofe da formación do 15 de xullo: G2302054.
Undefined

Competencias profesionais:

 • Competencia en organización escolar e colaboración - Xestión de centro e calidade
 • Competencia dixital docente - 1. Compromiso profesional

Obxectivos: 

 1. Coñecer as diferentes ferramentas e aplicacións institucionais para centros educativos.
 2. Familiarizarse co uso das diferentes ferramentas e aplicacións institucionais para centros educativos.
 3. Resolver posibles dúbidas sobre o emprego das ferramentas e aplicacións institucionais para centros educativos.

Contidos: 

 1. Ferramentas e aplicacións institucionais para uso na xestión de centros educativos: XADE, espazoAbalar, AbalarBox, Webex, Agueiro, Fondolibros...
 2. Portal da dirección, Admisión de alumnado, Persoal centros, SEF (sistema electrónico de facturación), Substitucións, Comedores, xecocentros, Transporte escolar...

Máis información sobre a xornada do 15 de xullo en Fprofe: G2302054 ou escribindo a cafi.equipos.directivos1@edu.xunta,gal

 

imaxe

G2301039 Equipos directivos. Habilidades e destrezas para a xestión efectiva da comunidade educativa

Summary: 

Actividade formativa de 20 horas de duración. Terá lugar o 15, 22 e 29 de maio na Escola Galega de Administración Pública e o 5 de xuño no Centro Integrado de Formación Profesional Compostela (Santiago de Compostela).
Gallego
 • Obxectivos: 

1.Promover un liderado distribuído e eficaz no centro educativo encamiñado á mellora da calidade educativa.

2.Fomentar as técnicas de traballo colaborativo entre a comunidade educativa facendo fincapé no traballo do equipo docente.

3.Promover activamente a interacción verbal adaptándose ao contexto dos interlocutores.

 • Contidos: 

1.Liderado.

2.Comunicación.

3.Xestión emocional.

4.Resolución de conflitos.

5.Habilidades sociais.

6.Comunicación verbal e non verbal.

7.Oratoria.

 • Competencias profesionais:

Competencia en organización escolar e colaboración - Traballo en equipo

Competencia en organización escolar e colaboración - Liderado distribuído

 

imaxe
G2301039 Equipos directivos. Habilidades e destrezas para a xestión efectiva da comunidade educativa

G2301039 Equipos directivos. Habilidades e destrezas para a xestión efectiva da comunidade educativa

Summary: 

Actividade formativa de 20 horas de duración. Terá lugar o 15, 22 e 25 de maio na Escola Galega de Administración Pública e 0 5 de xuño no Centro Integrado de Formación Profesional Compostela.
Undefined
 • Obxectivos: 

1.Promover un liderado distribuído e eficaz no centro educativo encamiñado á mellora da calidade educativa.

2.Fomentar as técnicas de traballo colaborativo entre a comunidade educativa facendo fincapé no traballo do equipo docente.

3.Promover activamente a interacción verbal adaptándose ao contexto dos interlocutores.

 • Contidos: 

1.Liderado.

2.Comunicación.

3.Xestión emocional.

4.Resolución de conflitos.

5.Habilidades sociais.

6.Comunicación verbal e non verbal.

7.Oratoria.

 • Competencias profesionais: 
 • Competencia en organización escolar e colaboración - Traballo en equipo
 • Competencia en organización escolar e colaboración - Liderado distribuído

 

L2301027 Museos situados. Educación e territorio

Summary: 

16 horas de formación nos Museos da Rede Museística provincial
Os días elixidos son: 29 e 30 de maio así como o 5 e 6 de xuño
Gallego

Un ano máis mantemos o noso compromiso coa Rede Museística provincial. Os próximos 29 e 30 de maio así como o 5 e o 6 de xuño, desenvolveremos a actividade L2301027 Museos situados. Educación e territorio. 16 horas de formación, con máis dunha ducia de relatores, para as que aínda estás a tempo de inscribirte en Fprofe. Visitaremos o Museo Provincial de Lugo e o Museo Fortaleza San Paio de Narla. A organización facilitará un autobús de xeito gratuíto para os desprazamentos.

 

Obxectivos

1. Explorar, coñecer e transmitir os saberes do rural como parte intrínseca do ser comunitario.

2. Crear e asentar no alumnado o sentimento de orgullo do propio e a pertenza a un territorio maiormente rural, a partir da súa comprensión e dos valores que o constitúen.

3. Dinamizar o coñecemento desde a acción e a cooperación directa coas persoas que habitan o territorio e cos axentes sociais e educativos.

 

Contidos

1. A educación en contextos rurais como escenario de cambio cara a unha educación inclusiva.

2. Os museos como institucións para a dinamización do territorio: retos e desafíos.

3. Museos e educación patrimonial: contextos para a innovación e a inspiración de valores.

4. O valor educativo dos museos a través das súas propostas didácticas.

5. Internet como medio para a salvagarda do patrimonio.

museo

Concurso de méritos para a selección e o nomeamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Summary: 

O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o día 8 de abril de 2024 ata o día 26 de abril de 2024.
Gallego

Xúntase a Orde do 22 de marzo de 2024 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG nº67, do 5 de abril).

O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o día 8 de abril de 2024 ata o día 26 de abril de 2024.

A solicitude de participación xerada previamente na páxina web http://www.edu.xunta.gal/cxt, xunto coa documentación precisa, presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, mediante a solicitude xenérica dispoñible na sede electrónica (código de procedemento PR004A), e dirixirase á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da provincia correspondente.

imaxe

L2301034 Regulación da aprendizaxe a través da avaliación formativa

Summary: 

20 horas no CFR Lugo no terceiro trimestre
Juan Fernández e Mariana Morales serán os relatores de excepción
Gallego

Hoxe presentámosvos unha actividade para o terceiro trimestre. Somos perfectamente conscientes da importancia que ten a avaliación en todo proceso docente. Por iso, apostamos por Juan Fernández e Mariana Morales para que nos iluminen o camiño coas súas experiencias e aprendizaxes. Os autores do libro "Avaliación formativa: Estrategias eficaces para regular el aprendizaje" serán os encargados de impartir as docencias da actividade L2301034 Regulación da aprendizaxe a través da avaliación formativa. 20 horas (5 delas non presenciais), que se desenvolverán no CFR Lugo os días 25 e 31 de maio. Así como 1 e 5 de xuño.

 

Obxectivos

1. Reflexionar sobre a avaliación formativa, formadora e sumativa.

2. Analizar instrumentos e estratexias de avaliación formativa: rúbricas, modelos, retroacción de calidade, evocación e metacognición.

3. Vencellar a avaliación formativa cos obxectivos de aprendizaxe e cos criterios de avaliación do currículo.

 

Contidos

1. Avaliación formativa, formadora e sumativa.

2. A avaliación formativa como un elemento de acompañamento ao alumnado.

3. Regulación das aprendizaxes durante o proceso de ensinanza-aprendizaxe.

4. Procesos, estratexias e instrumentos de avaliación.

5. Rúbricas, modelos, retroacción de calidade, evocación e metacognición.

avaliación

L2302002 Aprendizaxe de linguas a través de técnicas teatrais

Summary: 

10 horas de formación no mes de abril
Rosalía Fernández Rial será a relatora
Gallego

No mes de abril, abordaremos a eficacia da expresión dramática e teatral como ferramenta pedagóxica e lúdica para as clases de linguas. Axudando así, ao desenvolvemento da competencia comunicativa ao tempo que favorecemos a inclusión. Será a través da actividade L2302002 Aprendizaxe de linguas a través de técnicas teatrais, de 10 horas de duración e que terá lugar no CFR Lugo. Os días elixidos son: 3, 10 e 17 de abril. Os relatorios correrán a cargo de Rosalía Fernández Rial. Se estás interesado/a, estás a tempo de inscribirte na plataforma Fprofe.

 

Obxectivos

1. Fomentar a aprendizaxe activa das linguas poñendo o foco na comunicación oral e expresión corporal. 

2. Empregar técnicas dramáticas que faciliten a interacción e a fluidez na comunicación. 

3. Integrar ferramentas e metodoloxías comunicativas para desenvolverse en espazos culturais variados.

 

Contidos

1. Técnicas dramáticas aplicadas á ensinanza de linguas: role play, simulación, micro teatro, teatro improvisado. 

2. Estratexias e recursos dramáticos que exercitan e facilitan a interacción lingüística. 

3. Aplicación dramatizada das novas tecnoloxías: curtametraxes, cancións, vídeos de anuncios, películas, dobraxe. 

4. Creación literaria desde a improvisación e traballo con textos literarios en escena. 

teatrais

G2301040 - Equipos directivos. Marco normativo aplicable para o desempeño das súas funcións no centro educativo

Summary: 

Actividade formativa de 20 horas de duración. Terá lugar o 6, 12, 17, 24 e 27 de abril na Escola Galega de Administración Pública (Santiago de Compostela).
Gallego
 • Obxectivos: 
 1. Manexar con fluidez a normativa vixente segundo as necesidades.
 2. Ser quen de aplicar de forma axeitada a normativa vixente.
 3. Actuar como referente resolvendo dúbidas normativas entre os compañeiros.
 • Contidos: 
 1. Procedemento administrativo común.
 2. Réxime xurídico aplicable aos centros e aos órganos colexiados.
 3. Normativa aplicable ao persoal funcionario e laboral.
 4. Normativa financeira.
 5. Normativa relativa ao menor.
 6. Protección de datos.
 7. Permisos e licenzas.
 8. Tramitación de seguros.
 • Competencias profesionais:
  • Competencia en organización escolar e colaboración.
  • Coñecemento da normativa actualizada. 
 • Detalle da actividade (Fprofe).

Inscrición aberta en Fprofe: G2301040.

G2301040 - imaxe