Gallego

G2301039 Equipos directivos. Habilidades e destrezas para a xestión efectiva da comunidade educativa

Summary: 

Actividade formativa de 20 horas de duración. Terá lugar o 15, 22 e 29 de maio na Escola Galega de Administración Pública e o 5 de xuño no Centro Integrado de Formación Profesional Compostela (Santiago de Compostela).
Gallego
 • Obxectivos: 

1.Promover un liderado distribuído e eficaz no centro educativo encamiñado á mellora da calidade educativa.

2.Fomentar as técnicas de traballo colaborativo entre a comunidade educativa facendo fincapé no traballo do equipo docente.

3.Promover activamente a interacción verbal adaptándose ao contexto dos interlocutores.

 • Contidos: 

1.Liderado.

2.Comunicación.

3.Xestión emocional.

4.Resolución de conflitos.

5.Habilidades sociais.

6.Comunicación verbal e non verbal.

7.Oratoria.

 • Competencias profesionais:

Competencia en organización escolar e colaboración - Traballo en equipo

Competencia en organización escolar e colaboración - Liderado distribuído

 

imaxe
G2301039 Equipos directivos. Habilidades e destrezas para a xestión efectiva da comunidade educativa

G2301039 Equipos directivos. Habilidades e destrezas para a xestión efectiva da comunidade educativa

Summary: 

Actividade formativa de 20 horas de duración. Terá lugar o 15, 22 e 25 de maio na Escola Galega de Administración Pública e 0 5 de xuño no Centro Integrado de Formación Profesional Compostela.
Undefined
 • Obxectivos: 

1.Promover un liderado distribuído e eficaz no centro educativo encamiñado á mellora da calidade educativa.

2.Fomentar as técnicas de traballo colaborativo entre a comunidade educativa facendo fincapé no traballo do equipo docente.

3.Promover activamente a interacción verbal adaptándose ao contexto dos interlocutores.

 • Contidos: 

1.Liderado.

2.Comunicación.

3.Xestión emocional.

4.Resolución de conflitos.

5.Habilidades sociais.

6.Comunicación verbal e non verbal.

7.Oratoria.

 • Competencias profesionais: 
 • Competencia en organización escolar e colaboración - Traballo en equipo
 • Competencia en organización escolar e colaboración - Liderado distribuído

 

Concurso de méritos para a selección e o nomeamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Summary: 

O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o día 8 de abril de 2024 ata o día 26 de abril de 2024.
Gallego

Xúntase a Orde do 22 de marzo de 2024 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG nº67, do 5 de abril).

O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o día 8 de abril de 2024 ata o día 26 de abril de 2024.

A solicitude de participación xerada previamente na páxina web http://www.edu.xunta.gal/cxt, xunto coa documentación precisa, presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, mediante a solicitude xenérica dispoñible na sede electrónica (código de procedemento PR004A), e dirixirase á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da provincia correspondente.

imaxe

G2301040 - Equipos directivos. Marco normativo aplicable para o desempeño das súas funcións no centro educativo

Summary: 

Actividade formativa de 20 horas de duración. Terá lugar o 6, 12, 17, 24 e 27 de abril na Escola Galega de Administración Pública (Santiago de Compostela).
Gallego
 • Obxectivos: 
 1. Manexar con fluidez a normativa vixente segundo as necesidades.
 2. Ser quen de aplicar de forma axeitada a normativa vixente.
 3. Actuar como referente resolvendo dúbidas normativas entre os compañeiros.
 • Contidos: 
 1. Procedemento administrativo común.
 2. Réxime xurídico aplicable aos centros e aos órganos colexiados.
 3. Normativa aplicable ao persoal funcionario e laboral.
 4. Normativa financeira.
 5. Normativa relativa ao menor.
 6. Protección de datos.
 7. Permisos e licenzas.
 8. Tramitación de seguros.
 • Competencias profesionais:
  • Competencia en organización escolar e colaboración.
  • Coñecemento da normativa actualizada. 
 • Detalle da actividade (Fprofe).

Inscrición aberta en Fprofe: G2301040.

G2301040 - imaxe

G2301076 O bo trato nas relacións de xénero e a igualdade de oportunidades

Summary: 

Curso de 20 horas: 15 presenciais e 5 non presenciais Lugar de celebración: C.I.F.P Compostela
Gallego

OBXECTIVOS

1.Identificar os sinais que poden alertar dunha situación de violencia de xénero.

2.Coñecer estratexias que favorecen o bo trato nas relacións de xénero e a igualdade de oportunidades.

3.Coñecer boas prácticas, materiais e recursos que favorezan o bo trato nas relacións de xénero así como a igualdade de oportunidades.

CONTIDOS

1.Sinais de alerta referidas a situacións de violencia de xénero.

2.Accións para promover a igualdade de oportunidades e o bo trato nas relacións de xénero.

3.Recursos e boas prácticas.

4.Experimentando algunha práctica na aula/centro.

ENLACE A FPROFE

O bo trato

Video: 

O bo trato

G2301076 O bo trato nas relacións de xénero e a igualdade de oportunidades

Summary: 

Curso de 20 horas: 15 presenciais e 5 non presenciais Lugar de realización: CAFI. Santiago de Compostela
Gallego

OBXECTIVOS

1.Identificar os sinais que poden alertar dunha situación de violencia de xénero.

2.Coñecer estratexias que favorecen o bo trato nas relacións de xénero e a igualdade de oportunidades.

3.Coñecer boas prácticas, materiais e recursos que favorezan o bo trato nas relacións de xénero así como a igualdade de oportunidades.

CONTIDOS

1.Sinais de alerta referidas a situacións de violencia de xénero.

2.Accións para promover a igualdade de oportunidades e o bo trato nas relacións de xénero.

3.Recursos e boas prácticas.

4.Experimentando algunha práctica na aula/centro.

Enlace a FPROFE

O bo trato

Video: 

O bo trato

Cursos INTEF sobre o currículo LOMLOE

Summary: 

Convocatoria de catro novos cursos titorizados en liña
Gallego

O Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes, a través do INTEF, convoca 4.262 plazas, en dúas edicións, para a realización de catro novos cursos sobre o currículo LOMLOE (publicación en BOE).

Prazo de inscripción: do 10 ao 29 de xaneiro (ambos inclusive).

Data de inicio dos cursos da primeira edición: a partir do 5 de marzo de 2024.

Data de inicio dos cursos da segunda edición: a partir do 16 de abril de 2024.

Cursos convocados: 

Son cursos titorizados en liña que aportan orientacións sobre a concreción e aplicación das enisnanzas mínimas dos novos currículos derivados da LOMLOE. Cada curso certifica 35 horas de formación. Están orientados aos perfís docentes que imparten ou poden impartir estas ensinanzas ou que realizan nelas funcións de supervisión e apoio. Contan coa atención personalizada e o apoio experto dun equipo de titoría.  

A información necesaria para a inscrición pódese consultar na páxina da sede electrónica do Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes.

Cursos INTEF
Cursos INTEF

G2301132 Deseño Universal para a Aprendizaxe na función orientadora

Summary: 

Inscrición en fprofe:G2301132 Data límite de inscrición: 31/01/2024 Prazas: 100
Realización: 2º trimestre Lugar: CAFI.Santiago de Compostela
Gallego

OBXECTIVOS:

1.Profundizar nos principios e puntos de verificación do Deseño Universal para a Aprendizaxe (DUA) .

2.Coñecer estratexias e recursos para o asesoramento na implementación e seguimento do DUA na resposta educativa ao alumnado.

3.Coñecer boas prácticas educativas de asesoramento na implementación do DUA.

DUA

G2302042 - Cultura financeira para profesorado de secundaria

Summary: 

Este curso ofrece formación sobre aspectos que constitúen os obxectivos da nova materia optativa Cultura financeira, de acordo coa Orde do 9 de agosto de 2023 pola que se establece o seu currículo.
Será impartido por persoal da Axencia Tributaria de Galicia, así como do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, a CNMV e o Banco de España, como promotores do Plan de Educación Financeira.
Gallego

OBXECTIVOS

 • Favorecer a xestión das finanzas persoais do alumnado e potenciar así o seu desenvolvemento na nosa sociedade.
 • Analizar o Marco Europeo de Competencias Financeiras para a Mocidade afondando en temas como: o consumo e o endebedamento responsable, o diñeiro, a planificación financeira, os produtos financeiros e a prevención contra a fraude.
 • Estudar o impacto que o sistema fiscal ten na vida cotiá do alumnado: ingresos e gastos públicos.

 

 

CONTIDOS

 • Enfoques docentes sobre Cultura Financeira I: O Marco Europeo de Competencias Financeiras para a Mocidade e o papel das institucións financeiras en España e a Unión Europea.
 • Enfoques docentes sobre Cultura Financeira II: o diñeiro e as súas transaccións, o aforro, a planificación financeira e o orzamento.
 • Enfoques docentes sobre Cultura Financeira III: o consumo e o endebedamento responsable, os principais produtos financeiros e a prevención contra a fraude.
 • Enfoques docentes sobre educación cívico- tributaria: O impacto do sistema fiscal na vida cotiá; o protagonismo deste sistema no sostemento dos gastos públicos fundamentais a través do orzamento.

 

FORMATO E DATAS

A actividade desenvolverase en catro sesións presencias (Cisco Webex) de 3 horas cada unha.

 • Sesión 1: 22 de febreiro
 • Sesión 2: 29 de febreiro
 • Sesión 3: 7 de marzo
 • Sesión 4: 14  de marzo

 

INSCRICIÓNS

 • En FPROFE: código G2302042.
G2302042 - Cultura financiera para profesorado de secundaria
G2302042 - Cultura financiera para profesorado de secundaria

G2302012 - Transformación de centros educativos. Estratexias e proxectos innovadores

Summary: 

Itinerario de Innovación
Gallego

OBXECTIVOS: 

 1. Crear un espazo de intercambio e construír unha comunidade de centros a prol da innovación.
 2. Deseñar unha folla de ruta para a transformación do centro.
 3. Promover a creación dos equipos de innovación.

CONTIDOS: 

 1. Innovación educativa. Claves para a transformación.
 2. Creando comunidade. Boas prácticas innovadoras nos nosos centros.
 3. Programas e convocatorias de apoio á innovación.
 4. Folla de ruta para a innovación de centro.

DATA DE REALIZACIÓN:

 • Sábado, 9 de marzo do 2024.

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 • Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

 

imaxe