Igualdade entre xéneros e empoderamiento de todas as mulleres e nenas

O Curso 2022/2023 o P.D.I. do CEIP Manuel Sueiro centraráse nos obxectivos do desenvolvemento sostible 2030. O grupo de 2º de Educación Primaria , decidiu centrar o seu Proxecto Documental Integrado (PDI) no 5º obxectivo na procura dun mundo máis xusto e igual para tod@s.: “ Igualdade entre xéneros e empoderamiento de todas as mulleres e nenas”

O porqué deste traballo integrado :

 • Aumenta a motivación.
 • Máis creatividade e a aprendizaxe.
 • Mellora a comunicación e reduce a tensión.
 • Mellores resultados, aumentando a eficiencia e a produtividade.

Traballamos os seguintes OBXECTIVOS:

 • Construír confianza co alumando e coas actividades propostas por eles.
 • Crear sentido de pertenza.
 • Involucrar ao alumnado na toma de decisións.
 • Buscar o entendemento entre partes.
 • Impulsar a comunicación.
 • Aproveitar a diversidade.
 • Celebrar os éxitos do grupo.
 • Favorecer o compromiso mutuo e a responsabilidade compartida.

Ademais dos obxectivos, os obxectivos que se perseguiron con este proxecto documental integradoson os seguintes: 

Obxectivo xeral:

 • Ser capaz de desenvolver actitudes de respecto e comprensión ante as diferenzas entre as persoas e as diferentes culturas.
 • Promover no noso alumnado valores encamiñados a  igualdade de oportunidades entre nenos e nenas.

Obxectivos específicos:

 • Interpretar o que sentimos en diferentes momentos da nosa vida.
 • Coñecer e practivar a empatía como instrumento para mellorara a convivencia os demais
 • Recoñecer as emocións e sentimentos positivos propios como ferramentas para mellorar a nosa autoestima e autoconcepto.
 • Fomentar no centro os valores, as actitudes e as prácticas que permitan o grado de aceptación e cumplimento das normas e avanzar no respeto a diversidade e no  fomento da  igualdade .
 • Traballar a través das distintas actividades do currículo a importancia da igualdad de sexos.
 • Potenciar no alumnado o concepto de coeducación e igualdade mediante a transmisión de valores sociales como a tolerancia, o respecto, a igualdade, a xusticia, e a cooperación.
 • Mellorar as relacións personais entre o alumnado diminuindo os conflictos e o sexismo nas situacions de xogo.
 • Utilizar os patios de forma compartida e no excluiente.

Contidos:

 • Diferentes emocións: tenrura , amor, odio, tensión felicidade, tristeza, medo asombro…..
 • As características que definen a persoa: .
 • O respecto aos outros. O rexeitamento dos casos de abuso, ciberacoso, marxinación e exclusió 

 • O respecto dos dereitos humanos e os dereitos da infancia:.

 • O respecto da diversidade cultural e das tradicións.

 • O respecto da orientación sexual e da identidade de xénero.  
 • A cultura da paz e da non violencia.

 • O diálogo e a argumentación na toma de decisións en común e a resolución pacífica de conflitos. 

 • O recoñecemento da diversidade de valores, fins e modelos de vida e o respecto aos proxectos persoais dos outros.

Metodoloxía: A metodoloxía será dinámica, participativa e lúdica, sen esquecer os nosos propósitos.
Traballarermos alternando a organización do traballo individual, por  parellas, en pequeno grupo ou en grupo clase. Contaremos cun recuncho para os materias dentro da aula e cun espazo no corredor para a exposición dos traballos realizados.

A metodoloxía dará resposta aos principios de actividad e motivación, conxugándose co o interés e a intuición.

As actividades realizadas ao longo do curso centráronse na lectura e realización de diversos murais e traballos en grupo dos seguintes contos:

1º Trimestre:

 • El lápiz mágico de Malala de Malala Yousaf
 • Las princesas también se tiran pedos de IIan Brenman

2º Trimestre:

 • Pepuka, de Estela Moreno Bermúdez
 • Arturo e Clementina de Adela Turín

3º Trimestre:

 • O libro dos porcos
 • Rosa Caramelo

Traballouse en todo momento  o empoderamento da muller, utilizando:

 • O xogo como medio para facerlles confiar nas suas capacidades, ser curiosos e experimentar.
 • Promovendo a formación das nenas recollendo información da prensa,  das redes sociais ...xa que hai un número de alumnado de etnia xitana.
 • Iniciouse ao alumnado no mundo tecnolóxico .
 • Traballamos a aceptación do propio corpo.
 • Por último realizamos un taller de Midfulness, para nenos.

Como conclusión, conseguimos ter un grupo unido, onde non existen diferencias e onde todos somos iguais  sin ter en conta a nosa procedencia , nin o sexo.