Última hora

VÉNTE 

COMEZAMOS CON

 

Importante

 

As aulas de 1 e 3 presencial tarde do Ámbito social día 10 de outubro non desenvolverán.

 

IMPORTANTE

Os horarios de bacharalato foron modificados. Podedes consultar os novos no apartado correspondente. Comezan a funcionar o luns 7 de outubro. Desculpade as molestias. 

 

 

ESTAMOS DE VOLTA 

 Estaba de madrugada a pensar na benvida para este curso escolar 2019-2020 e coma sempre andaba á percura dun poema que puxese voz ao meu silencio. Este ano había de ser do profesor Carvalho Calero e nestas colléronme as noticias da mañá e, de súpeto, estoupou na miña mente:

Cantigas de amigo e outros poemas (1980-1985)

 

Escolma. Parte IV. Calquer lugar é bom para morrer

 

 


                    4

Calquer lugar é bom para morrer.
Nom se distingue o home da mulher.
A morte é neutra —das Tod— em alemám.
Género e sexo nom sempre vam da mam.
Pois umha cousa é a anatomia
e outra a gramática —falaz dicotomia.
Nom vejo a morte feminista ser.
Calquer lugar é bom para morrer.

Donas do tempo passado ou do actual,
a morte a todas trata-vos igual
que aos cavaleiros. Violenta, a história o di.
Muitas mulheres morrerom assi.
Em Rouen foi Joana d'Arco queimada;
Antoinette em Paris guilhotinada;
Em Chappaquiddick, Jo foi perecer.
Calquer lugar é bom para morrer.

Eis umha flor para o lume e o mar,
a praça, o paço ou calquer lugar
onde a mulher tenha o seu passamento.
Erga-se a rosa sobre o moimento.
Nesta matéria nom é discriminada.
Inês ferida, Mariana agarrotada,
Mary Jo sulagada, Jeanne a arder.
Calquer lugar é bom para morrer.

 

diredes que non é xeito de dar a benvida. Pois, talvez concordo con vós mais un centro educativo vive, bebe, esmorece, coa e na realidade. E a realidade é esta mais está para ser modificada. Grande tarefa a dos docentes: ENSINAR, APRENDER CON PARA QUE ESTAS PALABRAS BRILLEN PARA SEMPRE IGUALDADE, LIBERDADE, PAZ.

FELIZ CURSO 2019-20120 

  

 

PRESENTACIÓNS E INICIO DE AULAS

 

16

17

18

19

20

Xoves 19: presentación EBI ás 17:30 horas na aula 1.4.

Venres 20: presentación EBI ás 10:00 horas na aula 1.4.

Xoves 19: presentación ESA Presencial mañá  1º cuadrimestre ás  11:00 horas na aula na 1.4.

Xoves 19: presentación ESA Presencial tarde  1º cuadrimestre  ás  16:30 horas na aula 1.4.

Venres  20: presentación ESA Semipresencial 1º mañá cuadrimestre  ás  12:00 horas na aula 1.4.

Xoves 19 : presentación ESA Semipresencial 1º tarde cuadrimestre  ás  18:30 horas na aula 1.4.

23

24

25

26

27

Luns 23: Inicio clases EBI

Luns 23: Inicio clases ESA 1º cuadrimestre.

Xoves 26: presentación  bacharelato tarde ás 17:30 horas na aula 1.4.

Venres 27: presentación  bacharelato mañá ás 12:00 horas na aula 1.4.

30

 

 

 

 

Luns 30: Inicio das clases bacharelato.

 

 

EXAMES SETEMBRO 

 

Calendario de exames de setembro 1º de bacharelato, ESA Presencial e ESA Semipresencial.

 

 

 

PROBAS LIBRES 

 

NORMAS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS LIBRES DA ESO MAIO 2019

CHAMAMENTO E REALIZACIÓN DAS PROBAS

-         

O venres 6 de setembro, ás 8.30 iniciarase o chamamento dos alumnado matriculado para o acceso ás aulas onde se realizarán as probas.

-         

A identificación farase mediante DNI ou documento identificativo: pasaporte, permiso de residencia, carné de conducir. Non se permitirá o acceso ás persoas que non estean correctamente identificadas.

-         

Para realizar as probas o alumnado deberá levar consigo.

o  

D.N.I. ou documento identificativo: pasaporte, permiso de residencia, carné de conducir.

o  

Bolígrafo ou pluma de tinta azul ou negra imborrable.

o  

Calculadora non programable, que non permita resolución de ecuacións nin almacenaxe de datos alfanuméricos para o ámbito científico tecnolóxico.

o  

Post-it co número de identificación da lista, que se lle entregará cando acceda á aula de exame.

-         

No momento da entrada na aula, o tribunal asignaralle un posto de exame a cada alumno/a que debe ocupar en todas as probas.

-         

Non deberán levar bolsos/as ou mochilas, de ser así deixaranas nun lugar da aula asignado para iso.

-         

O alumnado realizará as probas desprovisto de viseiras, gorros ou calquera outro elemento que interfira na súa identificación.

-         

Todo o alumnado deberá manter os pavillóns auditivos despexados para a verificación de que non se usan dispositivos auditivos non permitidos.

-         

Non se permitirá o acceso á aula unha vez se cumpran os 20 primeiros minutos do inicio do exame e os alumnos non poderán abandonar a aula ate 20 minutos despois de empezar os exames.

-         

Os aspirantes, unha vez resolta cada proba, que será de respostas pechadas, trasladarán as opcións elixidas a unha folla de respostas. Entregarán esta xunto co exame a un membro do tribunal. Tanto a folla de respostas como o exame deberá levar na parte superior dereita o número identificativo da/o alumna/o.

-         

Ao finalizar as probas non se entregarán exames sobrantes a ninguén xa que estes estarán accesibles na web da Consellería.

MATERIAL NON PERMITIDO

-         

Teléfonos móbiles, smartwatch ou calquera outro dispositivo electrónico. Está prohibido asistir aos exames con teléfonos móbiles ou dispositivo electrónico algún (excepto non programable, que non permita resolución de ecuacións nin almacenaxe de datos alfanuméricos para o ámbito científico tecnolóxico). O uso destes aparellos ou o son dun móbil acendido implica a expulsión do exame e a cualificación de suspenso.

-         

No caso dos reloxos intelixentes, tampouco poderán ser utilizados nin como reloxo convencional.

-         

Se ao alumno/a se lle sorprende copiando e/ou utilizando medios telemáticos ou dispositivos electrónicos nalgún dos exames, se lle sancionará coa expulsión do mesmo e a cualificación de suspenso.

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

EXAMES DA 3ª AVALIACIÓN DE 2º DE BACHARELATO

Matemáticas II e MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS II

Xoves, 9 de maio, ás 16.00 na aula 1.4

 

TICS II

Xoves, 9 de maio, ás 18.00 na aula 1.4

 

EXAMES FINAIS DA CONVOCATORIA ORDINARIA DE MAIO ( e recuperacións das avaliacións suspensas)

MATEMÁTICAS II, MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS II e TICS II

Publicados na web e no taboleiro. 

 

 

VACACIÓNS

O Centro permanecerá aberto o luns 15, martes 16, mércores 17 e luns 22 en horario de 10 a 13 horas. As aulas comezarán o martes 22 de abril.

Desexámosvos felices vacacións.

 

 

CALENDARIO EXAMES PENDENTES MAIO 1º BACHARELATO E 2º BACHARELATO

 

Calendario exames da avaliación ordinaria de pendentes de 1º de bacharelato e da ordinaria de 2º de bacharelato.

Lémbrase que a semana de exames de pendentes haberá aulas. A semana de exames de 2º de bacharelato cúrtanse as aulas de 2º de bacharelato.

 

NORMAS PARA PRESENTAR A PETICIÓN DE CAMBIOS DE QUENDA DE EXAME da AVALIACIÓN  ordinaria de pendentes de 1º BACHARELATO

 

1. Presentar xustificante médico, de traballo...

2. Na solicitude ha de constar o nome todas as materias para as que se solicita o cambio.

       3. Data límite para presentar a solicitude: 25 de abril.

 

NORMAS PARA PRESENTAR A PETICIÓN DE CAMBIOS DE QUENDA DE EXAME da AVALIACIÓN  ordinaria de 2º BACHARELATO

1. Presentar xustificante médico, de traballo...

2. Na solicitude ha de constar o nome todas as materias para as que se solicita o cambio.

 

       3. Data límite para presentar a solicitude: 2 de maio.

 

 

 

 

IMPORTANTE

O martes, 2 de abril, non haberá aulas de Ámbito Social 2º mañá, Historia da Música e a Danza e Historia do Mundo Contemporáneo.

O mércores, 3 de abril, non haberá aulas de Ámbito Social 4ºmañá, Historia da Filosofía e Psicoloxía.

RECUPERACIÓNS

 

Matemáticas I e II; Matemáticadas Aplicadas ás CCSS I e II

Quenda tarde

Xoves: 4 de abril ás 16.00-17.30 na aula 1.4

Quenda de mañá

Venres: 5 de abril ás 9.15-10.45 na aula 1.4

Para cambio de quenda terá que falar co profesor e xustificar documentalmente o motivo.

Se algún/a alumno/a ten que facer dous exames (por ter pendente a metria de 1º) realizará, en primeiro lugar, o exame de 1º de bacharelato e, ao remate deste, realizará o de 2º de bacharelato.

 

TICS I e II

Quenda tarde

 Xoves: 4 de abril ás 18.00-19.30 na aula 1.4

Quenda de mañá

Venres: 5 de abril ás 11.30-13 na aula 1.4

 Para cambio de quenda terá que falar co profesor e xustificar documentalmente o motivo.

Se algún/a alumno/a ten que facer dous exames (por ter pendente a metria de 1º) realizará, en primeiro lugar, o exame de 1º de bacharelato e, ao remate deste, realizará o de 2º de bacharelato.

 

 

RECUPERACIÓNS

Quenda mañá

Historia de España: Luns: 1/04 ás 10.00 na aula 1.4

Xeografía: Martes: 2/04 ás 9.15 na aula 1.1

Historia da Arte: Venres: 5/04 ás 9.04 na aula 1.1

Quenda tarde

Historia de España: Mércores: 3/04 ás 16.00 na aula 1.4

Xeografía: Mércores: 10/04 ás 17.30 na aula 1.4

Historia da Arte: Mércores: 27/03 ás 19.45 na aula 1.1

 

MOI IMPORTANTE

Calendario de exames da avaliación extradionaria de abril da ESA PRESENCIAL e SEMIPRESENCIAL.

A data máxima para pedir cambio de exame será o martes 26 de marzo.

 

IMPORTANTE

 


O venres, día 15 de marzo,  non haberá aulas do Ámbito de Comunicación Inglés 4º Presencia mañá; Ámbito Social 2º mañá.

Mañá, 13 de marzo, non se desevolverán aulas de Tic I e II, Matemáticas aplicadas ás CCSS II.

DÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN

 

O día 18 de marzo non haberá aulas, día de libre disposición do Centro, ao igual que o 19 de marzo, día festivo autonómico.

 

AVISOS IMPORTANTES

 

Calendario exames da 2ª avaliación de 1º de bacharelato.

 

NORMAS PARA PRESENTAR A PETICIÓN DE CAMBIOS DE QUENDA DE EXAME da 2ª AVALIACIÓN de 1º BACHARELATO

 

1. Presentar xustificante médico, de traballo...

2. Na solicitude ha de constar o nome todas as materias para as que se solicita o cambio.

       3. Data límite para presentar a solicitude: 15 de marzo.

 


Calendario de exames da 2ª avaliación de 2º de bacharelato 

 

 

INSTRUCIÓNS  PARA SOLICITAR CAMBIOS DE DATA/QUENDA DOS EXAMES DE BACHARELATO E DA ESA

 

-         

AS DATAS DOS EXAMES DAS AVALIACIÓNS DE BACHARELATO ESTÁN COLGADAS NA PÁXINA WEB DO CENTRO E FISICAMENTE NOS TABOEIROS INFORMATIVOS  DO PROPIO CENTRO.

 

-         

COÑECIDAS ESTAS DATAS,  PODERASE SOLICITAR O CAMBIO DAS MESMAS DENTRO DO PERÍODO ESTABLECIDO E QUE SE ANUNCIA COA PUBLICACIÓN DAS DATAS DE EXAME.

 

 

-         

AS SOLICITUDES PARA OS CAMBIOS, ENTREGARANSE NA SECRETARÍA DO CENTRO NO PERÍODO ESTABLECIDO. ESTAS SOLICITUDES DEBEN ACOMPAÑARSE DO XUSTIFICANTE QUE  ACREDITE A IMPOSIBILIDADE DE ACUDIR AO EXAME (COINCIDENCIA DE EXAMES DE MATERIAS, TRABALLO…).

 

 

-         

A RESPOSTA DE CONCESIÓN OU NON DO CAMBIO, RECOLLERASE POLO ALUMNADO NA SECRETARÍA DO CENTRO ATES DA SEMANA DE EXAMES.

 

-         

NON SE CONCEDERÁN CAMBIOS SOLICITADOS FÓRA DO PRAZO ESTABLECIDO.

 

 

-         

EN CASO DE SITUACIÓNS SOBREVIDAS FÓRA DO PRAZO DE SOLICITUDE E ALLEAS AO SOLICITANTE, ESTAS COMUNICARANSE DIRECTAMENTE Á XEFATURA DE ESTUDOS OU Á DIRECCIÓN DO CENTRO.

 

 

INICIO DO CURSO 2018-2019

 

A poesía sempre acompaña os momentos importantes da vida. Feliz e produtivo curso 2018-2019.

 

O idioma é a chave
coa que abrimos o mundo:
o salouco máis feble,
o pesar máis profundo.

O idioma é a vida,
o coitelo da dor,
o murmurio do vento,
a palabra de amor.

O idioma é o tempo,
é a voz dos avós
e ese breve ronsel
que deixaremos nós.

O idioma é un herdo,
patrimonio do pobo,
maxicamente vello,
eternamente novo.

O idioma é a patria,
a esencia máis nosa,
a creación común
meirande e poderosa.

O idioma é a forza
que nos xungue e sostén.
¡Se perdemos a fala
non seremos ninguén!

O idioma é o amor,
o latexo, a verdade,
a fonte da que agroma
a máis forte irmandade.

Renunciar ao idioma
é ser mudo e morrer.
¡Precisamos a lingua
se queremos vencer!

Manuel María (2001). Obra poética completa I (1950-1979) (A Coruña: Espiral Maior)

 

PRESENTACIÓNS CURSO 2018/2019

 

 

 Os horarios pódense consultar nos apartadaos correspondentes

 

 

PROBAS LIBRES DE SETEMBRO

 

Se vostedes vai acudir ás probas libres da ESA na EPA Eduardo Pondal da Coruña é moi importante que consulte os seguintes documentos:

 

1. Horario das probas e calendario das datas de publicación e revisión das cualificacións, prema aquí.

2. Normas para o desenvolvemento do exame.

 

AS PROBAS DESENVOLVERANSE O DÍA 7 DE SETEMBRO

DEBE ACUDIR CON DNI OU PASAPORTE

O CHAMAMENTO E A COLOCACIÓN NAS AULAS COMEZARÁ, 8:30 

 

 

 

 

CALENDARIO EXAMES SETEMBRO

 

Para consultar calendario de exames de setembro de ESA Presencial, ESA Semipresencial  e Bacharelato Semipresencial preme nos enlaces correspondentes.

 

SUXESTIÓNS DE LECTURA E MÚSICA 

 

Desde o  equipo de Dinamización Lingüística facémosvos unha proposta de lecer, aprendizaxe e crecemento para o verán.

 

FELIZ VERÁN 

 

 

INFORMACIÓN PROBAS LIBRES

Normas para o desenvolvemento do exame das Probas Libres do día 25 de maio na EPA Eduardo Pondal. Para a súa lectura ou ben descargalas, preme aquí.

 

IMPORTANTE

 

Hoxe, mércores 23 de maio, non se desenvolverán as aulas de Ambito Científico-Tecnolóxico Bioloxía de 1º e 4º ESA Semipresencial e de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato.

MOI IMPORTANTE ABAU

 

 

AVALIACIÓNS ESA E BACHARELATO

Calendario de exames da 3ª avaliación de 1º de bacharelato e da Avaliación Ordinaria do 2º cuadrimestre de ESA Presencial e ESA Semipresencial. Para consultalos ou descargalos, preme no enlace.

Se algún/a alumno/a de 1º de bacharelato non pode desenvolver o exame no horario marcado por Xefatura de Estudos, razóns médicas, laborais, debe solicitalo á Coordinadora de Bacharelato, se é de ESA debe solicitalo á Coordinadora da ESA antes do día 8 de xuño. Despois desta data, 8 de xuño, non se atenderá ningunha petición, agás situacións que se producisen neses días.

Na semana do 11 ao 16 de xuño deben pasar a recoller a resolución á súa petición.

 

MOI BOAS NOTICIAS

Xa está disponíbel o nº 6 da revista do Centro, Retallos, se queres lela, preme aquí.

 

Queremos darlle as grazas ao seu impulsor, pai sen o cal nunca tería existido, desta publicación. Son moitas as horas e o cariño que lle adica. Tamén queremos darlles as grazas a todos e todas os colabaradores e colaboradoras que fan posíbel este fermoso proxecto.

 

IMPORTANTE

O día 2 de maio, mércores, non haberá aulas do Ámbito Comunicación/Inglés de 2º, 3º e 4º de ESA Semipresencial.

 

Día non lectivo

 

O luns, 30 de abril, non heberá aulas. O centro permanecerá pechado.

 

3ª AVALIACIÓN DE 2º DE BACHARELATO E PENDENTES DE 1º BACH.

Se queres visualizar as datas de exame da 3ª avaliación de 2º de bacaharelato e pendentes de 1º, preme aquí.

As aulas da semana de exames de pendentes seguiranse a desenvolver con total normalidade.

A semana de exames de 2º de bacharelato non haberá aulas de dito curso.

Ao igual que en avaliacións pasadas as datas e as normas para solicitar cambio de quenda ou día:

Pendentes de 1º bacharelato: 27 de abril.

2º de bacharelato: 4 de maio.

 

MOI IMPORTANTE

Haberá clase de Ámbito Científico-Tecnolóxico Matemáticas 1º Semipresencial tarde do luns, día 16 de abril, ás 16.00.

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

RECUPERACIÓNS da 1ª e 2ª AVALIACIÓN. EXAME DA 3ª AVALIACIÓN

 

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS II: xoves, 10 de maio, ás 17:30 na aula 1.4.

MATEMÁTICAS II: xoves, 10 de maio, ás 17:30 na aula 1.4.

TICS II: venres, 11 de maio, ás 12:15 na aula 1.4

 

 

VACACIÓNS DE SEMANA SANTA

As vacacións de Semana Santa son do día 24 de marzo ao 2 de abril. As aulas reanudaranse o día 3 de abril. O Centro permanecerá aberto os días 26, 27, 28 de marzo e o 2 de abril de 10 h. a 13h.

 

RECUPERACIÓNS 2º BACHARELATO

HISTORIA DA ARTE: venres, 6 de abril, aula 1.4, ás 9:15 (1ª e 2ª avaliación)

HISTORIA DE ESPAÑA: venres, 13 de abril, aula 1.4, ás 9:15 (1ª e 2ª avaliación)

XEOGRAFÍA: venres, 20 de abril, aula 1.4, ás 9:15 (1ª e 2ª avaliación)

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE ABRIL

Se queres consultar as datas de exames da avaliación extraordinaria de abril da ESA PRESENCIAL e SEMIPRESENCIAL preme aquí.

O último día para solicitar cambio de quenda de exames (lembrade as condicións, xa publicadas, para poder solicitalo) é o mércores, 4 de abril. O venres, 6 de abril, recollerán as respostas en xefatura de estudos.

 

  

 

IMPORTANTE 

O xoves, día 8 de marzo, Día da Muller Traballadora, o centro prmanerá pechado por ser festivo local.

 

MOI IMPOTANTE

 

Se queres descargar o programa, preme neste vínculo

MOI IMPORTANTE

 


A semana de exames de 2º de bacharelato  as materias de Latín I e Debuxo Técnico I non se impartirán. A semana de exames de 1º de bacharelato non se impartirán as materias de Latín II e Debuxo Técnico II.

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE

 

As EBI

 

 

O xoves, 1 de marzo, non se desenvolverán as aulas de 2º e 4º PRESENCIAL MAÑÁ por mor da visita á Domus.

 

 

CALENDARIO EXAMES BACHARELATO

Calendario exames da 2ª avaliación de 2º de bacharelato.

O último día para solicitar cambio de quenda de exames (lembrade as condicións, xa publicadas, para poder solicitalo) é o venres, 23 de febreiro.

Calendario exames da 2ª avaliación de 1º de bacharelato.

O último día para solicitar cambio de quenda de exames (lembrade as condicións, xa publicadas, para poder solicitalo) é o venres, 2 de marzo.

 

VACACIÓNS DE ENTROIDO

 

Os días 12, 13 e 14 de febreiro non haberá aulas, vacacións de ENTROIDO.

O Centro permanecerá pechado o martes 13, MARTES DE ENTROIDO, festivo local.

Os días 12 e 14 o horario será de 10h.-13h.

 

 

PRESENTACIÓN ESA 2º CUADRIMESTRE

INFORMACIÓN PROBAS LIBRES ESA E BACHARELATO 2018

REUNIÓN INFORMATIVA BACHARELATO 

 

 


O exame do día 31 de xaneiro do Ámbito Social de 3º ESA Presencial desenvolverase na aula 1.4.

MOI IMPORTANTE

O luns, 29 de xaneiro, non se desenvolverán as aulas de Historia de España, Historia da Arte e Xeografía de 2º de Bacharelato.

 

DATAS DE EXAMES DE RECUPERACIÓN 1ª AVALIACIÓN DAS SEGUINTES MATERIAS:

 

Xeografía Grupo da Mañá Día 5/02 ás 8:30 na aula 1.4
Xeografía Grupo Tarde Día 7/02 ás 19:45 na aula 1.1
Historia de España Día 9/02 ás 9:15 na aula 1.4
Historia da Arte  Día 16/02 ás 9:15 na aula 1.4

 

MOI IMPORTANTE 

NORMAS PARA PRESENTAR A PETICIÓN DE CAMBIOS DE HORARIO DOS EXAMES DO 1º CUADRIMESTRE DA ESA PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

 

1. Presentar xustificante médico, de traballo...

2. Na solicitude ha de constar o nome todos os módulos para as que se solicita o cambio.

3. Data límite para presentar a solicitude:  19 de xaneiro

 

 

O EXAME DE QUÍMICA É O LUNS DÍA 11 DE DECEMBRO ÁS 10:45-12:15, AULA 1.3. No documento hai un erro dado que pon luns 5. Desculpas.

 

 

EXAMES ESA PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL 1º CUDRIMESTRE

 

Xa está ao voso dipór o calendario de exames do 1º cudrimestre nos apartados correspondentes.

 

IMPORTANTE

Os días, 27 e 28 de novembro, non se desnvolverán as aulas de Bioloxía, Xeoloxía, Bioloxía e Xeoloxía e Ciencias da Terra.

 

 

 

MODIFICACIÓN DAS DATAS DOS EXAMES DE XEOGRAFÍA E HISTORIA DA ARTE

 

XEOGRAFÍA Luns 4/12 ás  8:30 AULA 1.4
XEOGRAFÍA Mércores 29/11 ás 19:45 AULA 1.1
HISTORIA DA ARTE Venres 1/12 ás 9:15 AULA 1.4

 

MODIFICACIÓN HORA EXAMES 1º  BACHARELATO 1ª AVALIACIÓN

 

Consultar novo calendario de exames de 1º Bacharelato nas seguintes materias:Economía, Latín I e Debuxo Técnico I.

 

1º AVALIACIÓN DE 1º E 2º DE BACHARELATO.

 

As datas de exames están expostas nos taboleiros do centro e na web, no apartado correspondente.


Se algún/a alumno/a non pode desenvolver o exame no horario marcado por Xefatura de Estudos, razóns médicas, laborais, debe solicitalo á Coordinadora de Bacharelato, como mínimo cunha semana de antelación. Despois desta data, 2 de decembro, non se atenderá ningunha petición, agás situacións que se producisen eses días.

 

 PARA COMEZAR ESTE CURSO:

 

Un poema de Walt Whitman

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco,
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.
No te dejes vencer por el desaliento.
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte,
que es casi un deber.
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.
No dejes de creer que las palabras y las poesías
sí pueden cambiar el mundo.
Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.
Somos seres llenos de pasión.
La vida es desierto y oasis.
Nos derriba, nos lastima,
nos enseña,
nos convierte en protagonistas
de nuestra propia historia.
Aunque el viento sople en contra,
la poderosa obra continúa:
Tu puedes aportar una estrofa.
No dejes nunca de soñar,
porque en sueños es libre el hombre.
No caigas en el peor de los errores:
el silencio.
La mayoría vive en un silencio espantoso.
No te resignes.
Huye.
“Emito mis alaridos por los techos de este mundo”,
dice el poeta.
Valora la belleza de las cosas simples.
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas,
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos.
Eso transforma la vida en un infierno.
Disfruta del pánico que te provoca
tener la vida por delante.
Vívela intensamente,
sin mediocridad.
Piensa que en ti está el futuro
y encara la tarea con orgullo y sin miedo.
Aprende de quienes puedan enseñarte.
Las experiencias de quienes nos precedieron
de nuestros “poetas muertos”,
te ayudan a caminar por la vida
La sociedad de hoy somos nosotros:
Los “poetas vivos”.
No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Actividade para ESA SEMIPRESENCIAL E 1º E 3º ESA PRESENCIAL. O alumnado que non for á visita terá aulas no horario habitual.

IMPORTANTE

 

A aula de Ámbito Social 2º de Semipresencial, mañá, día 27 de setembro, non se impartirá. 

 

NOVIDADES BACHARELATO

 

Xa se poden consultar os horarios de 1º e 2º bacharelato e as titorías de orientación, no apartado correspondente, bacharelato a distancia semipresencial.

 

NOVIDADES ESA

 

Xa se poden consultar os horarios e as titorías de orientación nos apartados que corresponden a cada ensino, barra da esquerda, ESA Presencial e ESA Semipresencial.

Tamén están colgadas as novas unidades didácticas: por módulos, ámbitos e unidades no apartado materiais didácticos da ESA Semipresencial.

 

PRESENTACIÓNS

Para coñecer o lugar e a hora das presentacións, pinche en cada enlace:

EBI, ESA PRESENCIAL MAÑÁ, ESA PRESENCIAL TARDE, ESA SEMIPRESENCIAL MAÑÁ, ESA SEMIPRESENCIAL TARDE, BACHARELATO SEMIPRESENCIAL MAÑÁ, BACHARELATO SEMIPRESENCIAL TARDE.

 

 

 

EXAME PROBAS LIBRES

 

O día 7 de setembro desenvolveranse as probas libres

 

 

MATRÍCULA PROBAS LIBRES

A matrícula para as probas libres de setembro será do 3 de xullo ao 10 de dito mes, en horario de secretaría.

 

AVALIACIÓNS SETEMBRO

Calendario de exames de setembro de ESA PRESENCIAL e SEMIPRESENCIAL e 1º e 2 de bacharelato . Para consultalo pinche no enlace correspondente.

 

 

 

 

CALENDARIO DE EXAMES DA 3ª AVALIACIÓN E 2º CUADRIMESTRE

 

Calendario de exames de ESA PRESENCIAL 2º Cuadrimestre, ESA SEMIPRESENCIAL 2º CUADRIMESTRE e 1º BACHARELATO 3ª AVALIACIÓN. Para consultalos pinche no enlace.

As aulas rematarán o día 9 de xuño, venres. 

 

 

MOI IMPORTANTE

INFORMACIÓN

MOI IMPORTANTE


Se quere consultar o calendario da 3ª avaliación de 2º de bacharelato e de pendentes de 1º, prema nos enlaces.

 

 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA ABRIL ESA

 

Xa podedes consultar o calendario de exames extraordinarios da ESA Presencial e da ESA Semipresencial

 

IMPORTANTE


O martes, día 14 de marzo non se impertirán aula, nin haberá titorías de orientación de Latín I e Latín II.

O luns, día 6 de marzo, non se impartirán aulas de Ámb, Cient/Tecnoló Matemát/Tecnolóx 3 e 4º Semip. 

 

MOI IMPORTANTE 

 

Lembramos que para cambiar a quenda de exames hai que falar coa Coordinadora, bacharelato ou ESA, e solicitalo cunha semana mínimo. De non facelo así non se admitirá ningunha instancia.

BOOKCROSSING

 

Anímate participa en darlle vida aos libros, disfruta da lectura, invita a que os demais coñezan novas aventuras. Se queres realmente mergullarte nunha experiencia que non esquerás, pincha aquí.

 

 

 

 

IMPORTANTE

 

O xoves, 2 de marzo, non se impartirán as Ámb, Cient/Tecnolóx CCNN 3 ESA Semip.; Ámb, Cient/Tecnolóx CCNN 2 ESA Semip.; Ámb, Cient/Tecnolóx Matemáticas 2 ESA Semip.; Ámb, Cient/Tecnolóx Matemáticas 1 ESA Semip.

 

 

VACACIÓNS

Os día 27, 28 de febreiro e 1 de marzo non se impartirán aulas por mor da celebración do Entroido.

O 8 de marzo conmemórase o día da Muller traballadora e é día non lectivo por ser festivo do Concello da Coruña.

 

 

IMPORTANTE

 

Publicación das normas, matrícula das probas libres da ESA e de bacharelato

 

2º CUADRIMESTRE

 

Neste 2º cuadrimestre hai algunhas modificacións: horario de 2º Semipresencial, 1º Bacharelato Tarde, e o horario das Titorías de Orientación.

 

 

PRESENTACIÓN 2º CUADRIMESTRE

 

O venres, 17 de febreiro, ás 11h na aula 1.4. desenvolverase a sesión de presentación do cuadrimestre por parte da orientador do Centro.

 

MOI IMPORTANTE

 

Para consultar o calendario de avaliacións da 2ª avaliación de e de bacharelato, preme nos enlaces.

 

 

 

 

MOI IMPORTANTE

 

 

 

E.S.A. SEMIPRESENCIAL

Módulos 4

SESIÓN DE ORIENTACIÓN

ACERCA DE BACHARELATO E F.P.

Pola tarde : Segunda-feira / luns 16 xaneiro

Aula 3 A Cefore 19,45 h.

Pola mañá : Quinta-feira / xoves 19 xaneiro

Aula Usos Múltiples 13,00 h.

 

 

 

MOI IMPORTANTE

Historia da Arte, os luns ás 11.30, desenvolverase na aula 3.1 o que resta de curso e  modíficase o horario de 2º de Bacharelato tarde: Historia da Arte que se impartía os martes á 18.15 pasa aos mércores á 16.45 na aula 1.4.


Queda cancelada a actividade do día 21 de decembro, Roteiro literario: O Rexionalismo, por causas meteorólóxicas. Desenvolveranse aulas con normalidade.

 

O día 21 de decembro de 2016 non se impartirán as aulas de Economía e Inglés grupo 2 de 1º de bacharelato e Economía de Empresa de 2º de Bacharelato

 

CALENDARIO EXAMES ESA PRESENCIA E SEMIPRESENCIAL DO 1º CUADRIMESTRE

 

Para consultar os calendarios de exames da ESA Presencial e ESA Semipresencial, premer nos enlaces

 

IMPORTANTE

 

O mércores, día 7 de decembro non se impartirán as aulas de Ámbito Científico CCNN 1º e 3º ESA Presencial tarde, TICS I e Cultura Científica de 1º de bacharelato

MOI IMPORTANTE AVALIACIÓNS

 

Calendario de exames de 1º e 2º de bacharelato da 1ª avaliación

 

 

CAMBIO DE TITORÍA DE AVALIACIÓN

 

A titoría de orientación do venres día 18 de novembro da profesora Dona Beatriz Martínez Rubal trasládase ás 10.00 horas.

 

IMPORTANTE

 

O día 8 de novembro non se impatirá a materia de Inglés II, Ámbito Comunicación Inglés 3 ESA Presencial

 

 

 

BACHARELATO 

 

Os horarios do bacharelato e as guías LOMCE de 2º de bacharelato están colgados no apartado correspondente.

 Está colgada a lista de libros de texto do curso 2016717.

 

HORARIOS

 

Os horario de ESA Presencial e Semipresencial están colgados no apartado correspondente

 

 

MATERIAIS ESA SEMIPRESENCIAL

 

A ESA Semipresencia, este ano, por mor da implantación da LOMCE terá os materias colgados, progresivamente,  no apartado de ESA Semipresencial materiais didácticos.

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓNS

 

19

20

21

22

23

Martes 20: presentación EBI ás 10:30 horas

Martes 20: presentación EBI  ás  17:00 horas

Xoves 22: presentación ESA Presencial mañá  1º cuadrimestre ás  10:30 horas.

Mércores 21: Inicio clases EBI

Xoves 22: presentación ESA Presencial tarde  1º cuadrimestre  ás  17:00 horas.

Venres  23: presentación ESA Semipresencial 1º mañá cuadrimestre  ás  12:00 horas.

Xoves 22 : presentación ESA Semipresencial 1º tarde cuadrimestre  ás  18:30 horas.

26

27

28

29

30

Luns 26: Inicio clases ESA 1º cuadrimestre.

Xoves 29: presentación  bacharelato tarde ás 17:30 horas.

Venres 30: presentación  bacharelato mañá ás 12:00 horas.

3

4

5

6

7

Luns 3: Inicio das clases bacharelato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario de avaliacións de setembro ESA e Bacharelato

 

Se queres consultar os calendarios da ESA Presencial e Semipresencial preme no enlace.

Se queres consultar o calendario de exames de Bacharelato, preme aquí.

 

 

 

O luns, 16 de maio, non se impartirán as seguintes aulas:

Ámbito Científico-Matemáticas 2º Tarde Presencial

Ámbito Científico-Ciencias Naturais 2º e 3º  Tarde Semipresencial

Ámbito Comunicación-Inglés 1º Mañá Semipresencial

Inglés 1º de Bacharalato

 

 

 

O luns, día 9 de maio, e o martes 10 non se impartirán as aulas de Educación Física.

 

MOI IMPORTANTE

 

O luns, día 25 de abril, e o martes. 26 de abril non se impartirán as aulas de Economía de 1º de bacharelato e Economí de Empresa de 2º de bacharelato.

 

MODIFICACIÓN DAS AULAS DOS EXAMES  DE 2º DE BACHARELATO

 

O luns , día 16 de maio, e o mércores, 18 de maio os exames desenvolveranse na AULA MAGNA DA UNED 

 

CALENDARIO DE EXAMES 2º CUADRIMESTRE DA ESA PRESENCIAL E ESA SEMIPRESENCIAL

Consúltao premendo aquí

 

CALENDARIO DE EXAMES DE XUÑO DE 1º DE BACHARELATO

Consúltao premendo aquí

 

MODIFICACIÓN DAS AULAS DOS EXAMES DE PENDENTES DE 2º DE BACHARELATO

 

O martes, día 3 de maio, e o mércores, 4 de maio os exames desenvolveranse na aula 3A do CEFORE

 

 

O 18 de abril é día non lectivo, polo tanto o Centro permanecerá pechado

 

CALENDARIO DE EXAMES DE PENDENTES E 2º DE BACHARELATO

Se queres ver ou descargar o calendario de exames de pendentes 1º de bacharelato ou o de 2º de bacharelato preme aquí.

 

 

MOI IMPORTANTE

 

O luns 11 e o martes 12 non se impartirán as aulas de 1º bacharelato da materia de Educación Física 

 

MOI IMPORTANTE

Mañá, 5 de abril, non se impartirán as aulas de Inglés II (GRUPO 2) e o Ámbito de Comunicación-inglés de 4º Presencial. 

 

MOI IMPORTANTE

 

O luns, 4 de abril non se impartirán as aulas de 2º,3º e 4º de Comunicación-inglés, nin Inglés II, grupo 1.

 

 

MOI IMPORTANTE 

 

Podedes consultar o calendario de avaliación da Avaliación Extraordinaria de abril de ESA Presencial e Semiprencial

  

IMPORTANTE


O mércores 16 de marzo, o xoves 17 e o venres 19 non haberá aulas de Física e Química de 1º de Bacharelato, Física de 2º de Bacharelato nin Química deste mesmo curso; 4º ESA Presencial Ámbito cinetífico-tecnolóxico CCNN.

 

IMPORTANTE 

O martes, 8 de marzo non se impartirán as aulas

1º bacharetalo Lingua Galega I

2º Bacharelato Francés II

Módulo4 Presencia Mañá ÁMBITO COMUNICACIÓN LINGUA CASTELÁ-GALEGA

 

CAMBIO DE AULAS EXAMES DE 2º DE BACHARELATO

O exame de Historia de España do xoves día 3 de marzo ás 19:00 desenvolverase na aula 3.1

O exame de Xeografía do xoves 3 de marzo ás 17.30 desenvolverase na aula 3.1

 

CAMBIO DE AULAS O 7 E 9 DE MARZO 


As aulas impartidas na aula 1.4 de 16.00 a 18.30 os día 7 e 9 de marzo desenvolveranse na 3A do CEFORE.

 

CAMBIO AULAS EXAMES 2º DE BACHARELATO

Debuxo Técnico II na aula de USOS MÚLTIPLES

Latín na 3A do CEFORE

 

 

PRESENTACIÓN ESA PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL 2º CUATRIMESTRE

 

Venres 19 de febreiro

ÁS 10 H. 2º E 4º PRESENCIAL

 ÁS 11.30  ESA SEMIPRESENCIAL

NA AULA 1.1

 

 

IMPORTANTE

 

O luns 15 de febreiro non se impartirán as aulas de Lingua Inglesa de 1º de bacharelato e Ámbito de Comunicación-Inglés  de 1º ESA Semipresencial.

 

CONVOCATORIA PROBAS LIBRES DA ESA 

 

Xa están publicadas as datas de matrícula e o día do exame na pestana: Educación Secundaria, probas libres.

 

VACACIÓNS

 

O Centro permanecerá pechado o martes, día 9 de febreiro, por ser festivo local. O luns, día 8 e o mércores 10 o horario da secretaría será de 10 a 13 horas.

 

IMPORTANTE 1º DE BACHARELATO

 

Cambio de día e hora dos exames da 2ª avaliación de 1º de bacharelato de:

CULTURA CIENTÍFICA: VENRES, 18 DE MARZO ÁS 9.15-10.45

TIC: XOVES, 17 DE MARZO ÁS 18.15-19.45

 

SESIÓN INFORMATIVA 4º ESA SEMIPRESENCIAL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

E.S.A. SEMIPRESENCIAL

Módulo 4

SESIÓN DE ORIENTACIÓN

ACERCA DE BACHARELATO E F.P.

Quinta-feira / xoves 28 xaneiro

 

na Biblioteca 12:15 h.

 

 

CAMBIO AULAS EXAMES 1º CUATRIMESTRE PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

 

Houbo un cambio na distribución das aulas para os exames. Non afecta ás horas, só aos espazos. Consulta os novos premendo aquí.

 

 

MATRÍCULA 2º CUATRIMESTRE DA ESA PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL 

 

A matrícula do 2º cuatrimestre farase desde o día 8 de febreiro até o venres 19.

A presentación será o venres 19 de febreiro.

O luns 22 darán comezo as clases.

 

ESA PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

 

Lembrarvos que as aulas do 1º cuatrimestre rematan o 29 de xaneiro. Os exames son os día 1, 2 e 3 febreiro e ,por último, a entrega de notas farase a partir do día 8 de febreiro

 

2ª AVALIACIÓN BACHARELATO

 

Xa está ao voso dispor o calendario de exames da 2ª avaliación na pestana de bacharelato semipresencial.

Outros datos de interés

·     

SUSPÉNDENSE AS CLASES dos seguintes cursos:

1º Bacharelato

Días: 14 (luns), 15 (martes), 16 (mércores) e 17 (xoves) de marzo.

2º Bacharelato

Días: 29 (luns) de febreiro, 1 (martes), 2 (mércores) e 3 (xoves) de marzo.

 

·    Entrega de notas :

 

1º Bacharelato

Luns 4 de abril.

2º Bacharelato

Luns 14 de marzo.

 

 MOI IMPORTANTE

 

O luns 18 de xaneiro non se impartirá as aulas de Lingua Castelá de 1º de bacharelato e Ámbito de Comunicación de 1º ESA quenda da tarde.

 

 

IMPORTANTE

 

O día 7 de xaneiro non se impartirán as aulas de Matemáticas Aplicadas de 1º e 2º de bacharelato nin o Ámbito Científico (matemáticas) de 3º da ESA da quenda de mañá e tarde.

 

 

Horario de vacacións de Nadal

 

O Centro permanecerá pechado o día 24 e 31 de decembro. O resto dos días permanecerá aberto de 10.00 a  13 horas. 

O DÍA 7 DE XANEIRO COMEZAN AS CLASES

 

IMPORTANTE

 

O xoves, 17 de decembro, non se impartirá a materia de Lingua Galega de 2º de bacharelato, Literatura Universal e Portugués de 1º de bacharelato. 

 

O martes, 15 de decembro, non se impartirá a materia de Lingua Castelá de 1º de bacharelato

 

 

 

LEMBRAR

 

O LUNS DÍA 7 A EPA PERMANECERÁ PECHADA POR SER DÍA NON LECTIVO ESCOLLIDO POLO CENTRO

 

 

MOI IMPORTANTE

O luns día 30 de novembro e o martes día 1 de decembro non se impartirá a materia de Economía

 

AVALIACIÓNS

   Debido aos exames de avaliación   

SUSPÉNDENSE AS CLASES dos seguintes cursos:

 

1º Bacharelato

Días: 9 (mércores), 10 (xoves) e 14 (luns)  de decembro.

2º Bacharelato

Días: 30 (luns) de novembro, 1 (martes), 2 (mércores) e 3 (xoves) de decembro.

1º/3º ESA PRESENCIAL MAÑÁ

Día: 18 de decembro

 

MODIFICACIÓNS EN TITORÍAS DE ORIENTACIÓN

 As titorías de orientación das materias Física e Química de 1º de bacharelato e Física, Química de 2º de bacharelato, impartidas pola profesora Beatriz Martínez desenvolveranse no Laboratorio desde o día 19 de novembro do 20015

 

Para evitar confusións

Estamos facendo o esforzo de ter a web actualizada e que se convirta na canle de comunicación entre o Centro e o alumnado. A información  avaliacións, horarios de titorías, etc. que se vos ofrece a través desta canle será sempre a que prevaleza sobre a colgada nos taboleiros do Centro. 

 

MOI IMPORTANTE

 

NOVO DOCUMENTO DO CALENDARIO DE AVALIACIÓNS DE 1º DE BACHARELATO

 

 

 

 

Inicio do curso 2015/16

 

Queremos darvos a benvida ao novo curso. Desexamos que entre todos e todas construamos un espazo de formación e de convivencia.Estamos seguros e seguras de conseguilo.

Os profesores poñen amor

nas palabras que

pronuncian porque saben

que a causa do ensino

identifícase coa

causa patria.

E amor, inexpresado

amor, teñen por igual a

Galicia eses estudantes

ou empregados galegos

ou fillos de galegos, que

queren coñecer o segredo

de Galicia e de si mesmos

Luis Seoane

 

 

Xa tedes á vosa disposición os horarios de todos os grupos na sección correspondente e o horario de titorías de orientación.

Sobre nós

O Centro EPA “Eduardo Pondal” é o único centro público específico de adultos da cidade da Coruña. Formamos parte dunha rede de seis centros exclusivamente de adultos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Os demais centros están ubicados nas cidades de Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

A nosa oferta está pensada para todas as persoas maiores de 18 anos, en especial para aqueles que abandonaron o sistema educativo ordinario sen unha titulación básica e queren adquirila ou ben actualizala e acceder a outros niveis. É unha oferta gratuíta e de calidade: todo o profesorado pertence aos corpos docentes de Primaria, Secundaria e Catedráticos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Na actualidade estamos a atender a máis de mil alumnos nas diferentes modalidades de ensino que ofertamos. Se desexa máis información sobre a nosa Oferta Educativa utilice os atallos do menú da dereita.

Onde estamos? | Praza Nosa Señora

As nosas actividades do Ensino Básico Inicial (niveis I e II) e da Aula Mentor desenvólvense nas instalacións da Praza de Nosa Señora s/n. A Coruña 15007.

Teléfono: 981 249 010
Fax: 981 237 986

Onde estamos? | Rúa Educación

O ensino dos niveis de Secundaria e Bacharelato, xunto á dirección e administración do centro, encóntranse nas instalacións do “Centro de Educación a Distancia”.

Rúa da Educación nº 3.
A Coruña 15011.

Teléfono: 881960901
Fax: 881960902

NOVIDADES

 

Lembrade que as guías para 1º de bacharelato, este curso 2015/16 están adaptadas á LOMCE, son diferentes ás do ano pasado. En consecuencia, os contidos, temporalización, contidos mínimos... son diferentes aos marcados o curso pasado. Tédelas na sección de Bacharelato semipresencial.

 

O calendario de avaliacións, tanto de Bacharelato, 1ª avaliación, coma o da ESA tédelo á vosa disposición nos apartados correspondentes, premendo no enlace.

 

 

Distribuir contido