Skip to Content

Ensinanzas básicas

Oferta educativa | Ensino básico Inicial | Nivel I

Esta é a información para Nivel I.

Para Nivel II de EBI clicar aquí--->> Nivel II

 

Horarios do nivel I- Para consultar horario do curso 2023/2024 prema nas ligazóns abaixo:

GUÍA DIDÁCTICA EBI 1

É un ensino pensado para persoas adultas que desexan:

 • Adquirir técnicas básicas de lecto-escritura, razonamento matemático e cálculo que lle faciliten a formación suficiente para satisfacer as necesidades que se lle presentan na vida cotiá e para a comprensión da realidade do seu contorno.
 • Acceder a novas aprendizaxes e tecnoloxías que faciliten iniciar e desenvolver con  garantías cursos de cualificación profesional.
 • Potenciar a súa participación activa na vida social, cultural, política e económica.

É un ensino voluntario e gratuíto (só hai que mercar algún material didáctico).

As clases son diarias e séguese un proceso de avaliación continua.

No centro ofértanse dúas quendas (mañá e tarde), para dar resposta as necesidades horarias do alumnado.

Metodoloxía e Duración do Nivel I

Os contidos organízanse en torno a eixes temáticos baseados nas características, necesidades e intereses das persoas adultas, e abórdanse desde a perspectiva da expresión lingüística, matemática e dos aspectos relacionados co medio social e natural, sendo a globalización o principio metodolóxico que debe dirixir o proceso de alfabetización.

Os grupos tenden a ser reducidos, con metodoloxía individualizada, con materiais específicos e con un mínimo de 12 períodos lectivos semanais.

Organízase para que se poda cursar nun ano académico. En todo caso, a permanencia do alumnado neste nivel é flexíbel e dependerá do seu propio ritmo de aprendizaxe e do correspondente logro dos obxectivos establecidos.

Matrícula e Documentación para Nivel I

Lugar: na Secretaría do Centro (ver Secretaría Horarios).

O período de matrícula está aberto durante todo o curso, sempre que a disponibilidade de prazas o permita. Consultar previamente.

O alumnado que solicite por primeira vez matricularse no Nivel I de persoas adultas deberá presentar a seguinte documentación:

 • Solicitude de matrícula Nivel I.
 • Tres fotografías tamaño carné, co nome escrito por detrás.
 • Fotocopia DNI ou Pasaporte, en folio sen recortar.

 

Normas para o Alumnado do Ensino Básico Inicial (Niveis I e II)

 • É un ensino presencial pensado para persoas adultas, con clases diarias e avaliación continua. Polo tanto a asistencia á clase con puntualidade e a participación nas actividades de aula son obrigas básicas dos alumnos/as que optan por esta modalidade de ensino.
 • As faltas de asistencia e/ou de puntualidade reiteradas sen xustificación ou autorización previa ás actividades de formación son motivo de perda do dereito de avaliación continua.

     Son igualmente obrigas do alumnado:

 • Seguir as orientacións do profesorado con atención.
 • Non dificultar a actividade educativa de aula a compañeiros e profesores.
 • Non facer uso de aparatos reproductores de son e telefonía móbil no interior do recinto escolar.
 • Respeitar o dereito ao estudo dos compañeiros.
 • Coidar e utilizar correctamente os bens e instalacións do centro e respetar as pertenzas dos demáis.
 • Non esquecer a prohibición de fumar en todo o recinto escolar segundo a normativa vixente.
 • Os danos causados repararanse ou pagaranse. E os bens sustraídos repoñeranse. No caso de menores, os pais ou titores legais serán responsábeis.
 • Serán obxecto de corrección os actos no recinto escolar, nas actividades complementarias ou extraescolares, e todos os motivados ou relacionados coa vida escolar e que afecten aos membros da comunidade educativa.

 

 
Distribuir contido


by Dr. Radut