Normas e servizos

Normas de uso da biblioteca.

- Poderase levar material para a casa usando o servizo de empréstito.
- Poderase estar a calquera hora na biblioteca sempre que se esté acompañado dun mestre ou mestra.

NON SE PODE:
- Comer ou beber.
- Falar ou molestar aos compañeiros.

TRATA DE:
- Coidar os libros.
- Non pelexar polos libros.
- Estar en silencio.
- Compartir a lectura.

Que servizos ten a biblioteca?

- Lectura e empréstito de libros a domicilio.
- Utilización de material de consulta.
- Impresion de traballos.
- Utilización de ordenador para facer traballos.
- Conexión a Internet.
- Zona multimedia para utilizar material informático: xogos  educativos, enciclopedias multimedia, etc...
- Proxector.
- Zona audiovisual, para visionar DVD e vídeos.

Elaboramos o seguinte tríptico para informar aos alumnos da nova organizacíón dos fondos da biblioteca e das normas e uso da mesma.

Tríptico de normas de uso