Skip to Content

Regulamento de réxime interno

Regulamento de réxime interno

 

 

Regulamento de réxime
interno DO I.E.S. David Buján.

(Estracto sobre normas
referidas aos alumnos)

 

1. introducción

1.1. descrición do
centro

O Instituto de
educación secundaria David Buján imparte no momento actual ensinanzas de 
E.S.O., Bacharelato, Programa de Garantía Social e Educación Secundaria de
Adultos.

- O horario lectivo do
Centro é de 8.30 a 14.10 polas mañás, de luns a venres, de 16.30 a 20.50
horas os luns e de 16.30 a 20.10 horas de martes a xoves.

- O recinto do Centro
está formado polo edificio principal, pistas, vestiarios, o polideportivo en
horas lectivas e o terreo limitado pola cerca.

1.2. Obxectivos do regulamento de réxime
interno

A elaboración do RRI
ten por obxecto establecer as normas de convivencia no Centro, concretando
os deberes e dereitos dos integrantes da comunidade escolar e establecendo
as sancións que correspondan ás conductas contrarias a ditas normas.

Todos os membros da
comunidade escolar teñen a obriga de velar polo cumprimento do presente RRI. 
As súas disposicións atenden ao espírito da lei vixente, reflectindo de
xeito especial o disposto no Decreto 324/1996 de 26 de xullo, da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria (DOG nº156, do venres 9 de agosto)
do Regulamento Orgánico dos institutos de educación secundaria e ó Real
Decreto 732/1995 de 5 de maio (BOE 131, 2 de xuño de 1995) no que se
establecen os dereitos e deberes dos alumnos/as e as normas de convivencia
nos centros.

Os seus obxectivos
principais son :

- Transmitir e
fomentar os dereitos e deberes que fan  posible a vida nunha sociedade
democrática potenciando os bos hábitos de convivencia e respecto mutuo.

- Fomentar a
capacidade e sentido de responsabilidade do alumnado fronte ao estudio e o
traballo, valorando positivamente o posto escolar que a sociedade pon á súa
disposición.

- Crear costumes e
hábitos de traballo individual e colectivo e desenvolver o espírito crítico
do alumnado.

- Preparar aos alumnos
e alumnas para aprender por si mesmos. Para isto existirá no Centro unha
comisión pedagóxica da tarefa docente que terá como fin favorecer unha
aprendizaxe significativa e coa que colaborarán todos os membros da
comunidade escolar.

2. Normas de convivencia

2.1. De carácter xeral

-         
A convivencia de todos os membros da comunidade escolar
basearase nos principios que respecten a ideoloxía e dignidade persoais e o
diálogo fronte a actitudes coercitivas ou represivas.

-         
Todos os membros da comunidade escolar observarán a
máxima puntualidade no seu horario. Non existen tempos mortos nos cambios de
clase, de xeito que estes deben facerse utilizando o menor tempo posíbel ao
fin de respectar os períodos lectivos de 50 minutos. Polo mesmo, débese ser
especialmente coidadoso coas últimas horas de clase, que rematarán no seu
horario establecido e non antes.

-         
Como norma xeral, as gardas por ausencia dun profesor/a
faranse na aula. Só poderá saír ao patio nas últimas horas da mañá e da
tarde o alumnado de 2º ciclo da E.S.O., Garantía Social e Bacharelato. En
caso de non existir profesorado de garda suficiente para cubrir todas as
ausencias, permitirase saír ao patio sempre ao curso ou cursos superiores.

-         
Soamente se poderá adiantar unha hora de clase por
ausencia dun profesor/a no 2º ciclo da E.S.O., Garantía Social e Bacharelato
e se esta coincide co último período lectivo da mañá ou da tarde e afecta á
totalidade do alumnado do grupo.

-         
Como norma xeral, o alumnado non debe permanecer nos
corredores, nos baños ni na cafetería do centro durante os períodos
lectivos, salvo casos de forza maior.

-         
O alumnado non poderá acudir nin permanecer na
cafetería nos períodos lectivos agás nos casos sinalados expresamente no
presente regulamento.

-         
Todos os membros da comunidade escolar deberán coidar o
edificio, instalacións, moblaxe, etc, e chamar a atención e no seu caso
informar á dirección da actitude daquelas persoas causantes de desperfectos
ou que non traten correctamente o material e dependencias do Centro. A
dirección do centro, e en casos de especial gravidade, o consello escolar
por medio da súa correspondente comisión de convivencia, son os órganos
competentes para decidir as medidas a tomar en todo o que respecta ás
reparacións do Centro por deterioro accidental ou intencionado, sempre
dentro do marco legal pertinente, e, en especial, tendo en conta o
contemplado no Real Decreto 732/1995 de 5 de maio (BOE 131, 2 de xuño
de1995) de dereitos e deberes do alumnado, no seu título IV, art. 44:

"Os alumnos que
individual ou colectivamente causen danos de forma intencionada ou por
neglixencia ás instalacións do centro ou ao seu material quedan obrigados a
reparar o dano causado ou facerse cargo do custo económico da súa
reparación. Igualmente, os alumnos que sustraeren bens do centro deberán
restituír o sustraido. En todo caso, os pais ou representantes legais dos
alumnos serán responsables civís nos termos previstos nas leis". 

O establecido no presente artigo pode verse
compensado, e mesmo substituído, pola realización de traballos e tarefas que
contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do Centro ou, se
procede, dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións e materiais do
Centro ou ás pertenzas de outros membros da comunidade educativa, sempre que
o consideren conveniente os órganos competentes: dirección do centro e, no
seu caso, a comisión de convivencia. En todo caso, o alumnado será
corresponsable da boa conservación e mantemento das instalacións e bens que
se encontren na súa aula.

-         
No desenvolvemento da actividade lectiva normal non se
consumirán nas aulas alimentos, lambetadas ou refrescos.

-         
Está expresamente prohibido o uso de teléfonos móbiles,
reproductores de CD, casetes, walkmans ou similares durante os períodos
lectivos nas aulas, pavillón de deportes, biblioteca corredores e en
calquera lugar onde se poida molestar de cara ao desenvolvemento de calquera
actividade docente.

-         
Está expresamente prohibido consumir alcohol ou outro
tipo de drogas, vir ao Centro baixo o seu efecto ou portar calquera obxecto
perigoso.

-         
Están expresamente prohibidos todos os xogos que vaian
en contra dos principios educativos do centro.

-         
Queda prohibida a entrada a toda persoa allea ao
centro.

-         
Só terán acceso ás dependencias reservadas ós
profesores (departamentos didácticos e sala de profesores) o persoal docente
e non docente do Centro e as persoas debidamente autorizadas pola dirección
ou autoridades educativas competentes.

-         
A responsabilidade sobre o alumado por parte do persoal
do Centro ten validez só no recinto escolar. Ningún alumno/a pode abandonar
o Centro en horario lectivo salvo por causa previamente xustificada polo seu
pai/nai ou tutor legal. En caso contrario toda a responsabilidade recaerá
sobre o infractor.

-         
Queda expresamente prohibido tirar papeis e todo tipo
de lixo. É responsabilidade de todos os membros da comunidade escolar manter
limpo o centro.

-         
No caso de expulsión dun alumno/a da aula por causa da
súa mala conducta, será enviado ao profesorado de garda, onde se tomará
constancia do feito tras o cal volverá a aquela; en caso de non atopar ao
profesorado de garda comunicaráselle dita expulsión ao xefe/a de estudios ou
a algún membro da dirección do Centro.

-         
Cando un alumno/a deba abandonar o Centro por causa de
enfermidade ou lesión, deberá ser recollido polos seus pais/nais ou tutores
legais; de non ser posible facilitaráselle o transporte adecuado para o seu
traslado baixo a estricta responsabilidade dos pais ou tutores legais que
deberán cada principio de curso facultar por escrito ao profesorado para
tomar as decisións oportunas.

-         
En caso de conflicto académico ou discrepancia de
pareceres na aula, o alumnado debe seguir as canles establecidas para a
solución destas incidencias, posto que as consultas e reclamacións do
alumnado sobre a tarefa docente do profesorado deben seguir a prelación
coidadosamente sinalada na lei:

1º Reunións persoais entre as partes
implicadas.

2º Se o problema persiste, cómpre facer
unha reunión dos interesados co tutor/a do grupo.

3º Por último, poderase solicitar unha
reunión co xefe/a de departamento ou xefe/a de estudios, segundo sexa
pertinente.

-         
O centro fomentará actitudes de hixiene saudables.

-         
Todos os membros da comunidade escolar poden participar
activamente na organización e xestión do Centro e na programación de
actividades e iniciativas que neste se leven a cabo, e en todo o que atinxe
á boa marcha do mesmo dentro do marco das leis. Enténdese que esta
participación é altamente positiva e o labor de todos os sectores é
potenciala e garantila.

-         
Todos os membros da comunidade escolar teñen dereito a
estar informados de todos os acordos e medidas que poidan influír na súa
vida e/ou actividade académica. Esta información será canalizada polos
representantes dos diferentes sectores no consello escolar e, no caso do
alumado, tamén a través do delegado ou delegada.

-         
Os representantes do alumnado (no Consello Escolar,
delegados ou subdelegados de aula,...) só poderán ser relegados dos seus
cargos por aqueles que os elixiron  ou por incumprir gravemente, ao xuízo da
comisión de convivencia do consello escolar, as normas de convivencia
establecidas neste regulamento.

-         
Todos os membros da comunidade escolar terán dereito a
reunirse e celebrar asembleas fóra do horario lectivo, previa solicitude á
xunta directiva do Centro. En casos excepcionais arbitraranse medidas que
complementen o anterior. Tamén terán dereito ao correcto uso da moblaxe,
instalacións e, en xeral dos bens do Centro facéndose sempre responsables da
súa boa conservación e mantemento.

 

 

2.7. Sobre o alumnado

2.7.1. Deberes

Como norma xeral, os
deberes dos alumnos axustaranse ao establecido no Titulo III do Real Decreto
732/1995 de 5 de maio (BOE 131, 2 de xuño de 1995).

- O estudio constitúe
un deber básico do alumnado. Este deber esténdese ás seguintes obrigas:

a) Asistir a clase con
puntualidade, e participar nas actividades orientadas ao desenvolvemento dos
plans de estudio.

b) Respectar e cumprir
os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do Centro.

c) O alumnado debe
asumir o proxecto educativo e o carácter propio do Centro.

d) Utilizar
correctamente os bens mobles e as instalacións do Centro.

e) Participar na vida
e funcionamento do Centro.

f) Respectar o
exercicio do dereito ao estudio dos seus compañeiros.

g) Ante as
convocatorias de folga que podan ser eventualmente establecidas polos 
representantes do alumnado, é unha obriga do centro tentar que este manteña
unha actuación madura e responsábel nestes incidencias.

 

En calquera caso, para que a convocatoria
sexa factíbel o alumnado deberá seguir os seguintes pasos:

 

1.      
Debe haber unha reunión de delegados/as para que despois se comunique a
información correcta ás aulas.

2.      
Débese comunicar á Xefatura de Estudios con alomenos vintecatro horas de
antelación.

3.      
O feito de secundar a folga debe ser totalmente libre e non se lle impoñerá
a ninguén por coacción.

 

Así mesmo, pénsase que esta é unha cuestión
na que a familia ten moito que dicir e polo tanto cando un alumno/a teña
feito folga deberá traer unha nota da casa na que conste que os pais tiveron
coñecemento deste feito e entregarlla ao seu tutor/a.

 

De non cumprirse estas condicións a falta
considerarase como non xustificada.

 

I) A tutoría presencial na aula, que este
Centro ten establecido no seu PCC, é de obrigado cumprimento para o
alumnado. En consecuencia, as ausencias contabilizaranse como unha hora
lectiva máis.

 

J) O alumnado non poderá entrar na sala de
profesores. Na secretaría, departamentos e despachos non o poderá facer sen
permiso do persoal do Centro.

K) Advírtese a todo o alumnado, maior de
idade ou non, que non poderá abandonar o recinto escolar durante o seu
horario lectivo, eximindo de toda responsabilidade ao Centro se esta
disposición é contravida.

L) Durante as horas de clase os alumnos non
poderán permanecer nos corredores nin abandonar o recinto do Instituto, xa
que teñen a obriga de asistir a clase ou, no caso de ausencia dun membro do
claustro, atender as indicacións do profesor de garda.

M) Os alumnos esperarán ao profesor
correspondente na aula. Se o profesor non chegase, esperarán polo profesor
de garda quen decidirá as actividades a realizar que deberán de cumprir os
obxectivos do centro.

N) O control de aproveitamento e actitude
do alumnado comunicarase no boletín de cualificación escolar despois de cada
avaliación, este será devolto ao profesor/a tutor/a nun prazo máximo dunha
semana, ou á volta de vacacións, debidamente asinado polo pai/nai ou
representante legal do alumnado.

O) A asistencia a clase é obrigación para
todos os alumnos/as, polo tanto as ausencias deberán ser xustificadas polos
pais/nais o tutores legais do alumnado, segundo o establecido no Título III
do presente RRI dedicado a faltas e sancións.

P) O alumnado debe atender, co respecto
debido, ás indicacións do persoal do centro cando este coide do correcto
comportamento de aquel.

Q) O alumnado permanecerá na aula, salvo
causas de forza maior, ata o remate das clases.  Non poderán saír da aula
antes da hora de finalización da clase, ao rematar un exame, control ou
proba.

R) Para evitar agravios comparativos e
faltas de consideración aos demais membros da comunidade escolar, se un
alumno/a non asiste a unha proba ou exame e quere que se lle repita
persoalmente o mesmo, deberá xustificar puntualmente ante o profesor/a a súa
ausencia con documentación oficial e adecuada.

2.7.2. Dereitos

Como norma xeral, os
dereitos do alumnado axustaranse ao establecido no Título II do Real Decreto
732/1995 de 5 de maio (BOE 131, 2 de xuño de 1995).

A.     
O alumnado ten dereito a recibir unha formación que asegure o pleno
desenvolvemento da súa personalidade.

B.     
O pleno desenvolvemento da personalidade do alumnado esixe unha xornada de
traballo escolar acomodada á súa idade e unha planificación equilibrada das
súas actividades de estudio.

C.     
Todos os alumnos/as teñen dereito ás mesmas oportunidades de acceso aos
distintos niveis de ensino. Nos niveis non obrigatorios non haberá máis
limitacións que as derivadas do seu aproveitamento ou das súas aptitudes
para o estudio.

D.     
A igualdade de oportunidades promoverase mediante a non discriminación por
razón de nacemento, raza, sexo, capacidade económica, nivel social,
conviccións políticas, morais ou relixiosas, así como por discapacidades
físicas, sensoriais e psíquicas, ou calquera outra condición ou
circunstancia persoal ou social.

E.     
Ten dereito a un tratamento respectuoso e axeitado por parte de todos os
membros da comunidade escolar.

F.     
Os alumnado ten dereito a que o seu rendemento escolar sexa avaliado con
plena obxectividade. O Centro fará público en outubro os criterios que se
van aplicar para a avaliación da aprendizaxe e a promoción do alumnado.

G.    
O alumnado ou os seus pais/nais ou tutores, poderán reclamar contra das
decisións e cualificacións que, como resultado do proceso de avaliación, se
adopten ó rematar un ciclo ou curso. Dita reclamación deberá basearse na
inadecuación da proba proposta ó alumno en relación cos obxectivos ou
contidos da área ou materia sometida a avaliación e co nivel previsto na
programación ou na incorrecta aplicación dos criterios de avaliación
establecidos. Poderán solicitar ver as súas probas co fin de comprobar onde
deben mellorar.

H.     
Tódolos alumnos/as teñen dereito a recibir a orientación escolar e
profesional para acadar o máximo desenvolvemento persoal, social e
profesional, segundo as súas capacidades, aspiracións ou intereses. De
maneira especial, coidarase a orientación dos alumnos con necesidades
educativas especiais, tanto de infradotación como sobredotación.

I.        
Todos os alumnos/as teñen dereito a que a súa
actividade académica se desenvolva nas debidas condicións de seguridade e
hixiene.

J.      
O alumnado ten dereito a que se respecte a súa liberdade de conciencia, as
súas conviccións relixiosas, morais ou ideolóxicas, así como a súa
intimidade. O dereito a que se refire este apartado garántese mediante: a
información, antes de formalizar a matrícula, sobre o Proxecto Educativo e
sobre o carácter propio do Centro.

K.     
A elección por parte dos alumnos/as ou dos seus pais/nais ou tutores, se
aqueles son menores de idade, da formación relixiosa ou moral que resulte
acorde coas súas crenzas ou conviccións, sen que desta elección poida
derivarse ningunha discriminación.

L.      
Todos os alumnos/as teñen dereito a que se respecte a súa integridade física
e moral e a súa dignidade persoal, non podendo ser obxecto en ningún caso,
de tratos vexatorios ou degradantes.

M.    
Teñen dereito a que se garde reserva acerca das súas circunstancias persoais
e familiares. Esto non impedirá que se comunique á autoridade competente as
circunstancias que poidan implicar malos tratos para o alumno ou calquera
outro incumprimento dos deberes establecidos polas leis de protección aos
menores.

N.     
Os alumnos/as teñen dereito a asociarse, creando asociacións, federacións e
confederacións de alumnos, que poderán recibir axudas.

O.    
Os alumnos/as teñen dereito a ser informados polos membros da Xunta de
Delegados e polos representantes das asociacións de alumnos tanto das
cuestións propias do seu Centro como das que afecten a outros centros
docentes e ao sistema educativo en xeral.

P.     
Teñen dereito á liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de todos os
membros da comunidade educativa e o respecto que merecen as institucións de
acordo cos principios e dereitos constitucionais.

2.8. Dos Delegados/as de Curso

- Os alumnos/as teñen
dereito a elixir mediante sufraxio directo e secreto aos seus representantes
no Consello Escolar e os delegados dos grupos.

- As xuntas de
delegados/as terán as atribucións, funcións e dereitos que lle asignen os
correspondentes Regulamentos Orgánicos.

- Os delegados/as non
poderán ser sancionados polo exercicio das súas funcións como portavoces dos
alumnos, e teñen facultade para convocar reunións dos seus grupos
respectivos, dentro do horario que a dirección lles asigne a tal efecto.

- Os membros da Xunta
de delegados, no exercicio das súas funcións, terán dereito a coñecer e
consultar as actas das sesións do consello escolar, e calquera outra
documentación administrativa do Centro que lles afecte, salvo aquela cuxa
difusión puidera afectar ao dereito á intimidade das persoas ou o normal
desenvolvemento dos procesos de avaliación académica.

- O/A xefe/a de
Estudios facilitará aos delegados/as un espacio adecuado para que poidan
celebrar as súas reunións e os medios materiais necesarios para o seu
correcto funcionamento.

- Os delegados/as
serán convocados pola dirección do Centro para informalos sobre todas as
cousas que poidan ser  do seu interese e terán a obriga de transmitirllo ao
resto do grupo, así como de informar de todas as cuestións que lles afecten.

- Os delegados/as
poden dimitir por decisión persoal e a asemblea de grupo poderá cesalos por
decisión maioritaria. Tamén poderán ser cesados por incumprir gravemente, ao
xuízo da comisión de convivencia do consello escolar, as normas de
convivencia establecidas neste regulamento.

2.9. Dos pais e nais e tutores/as legais

- Os pais/nais e
tutores legais do alumnado teñen o dereito e a obriga de coñecer estas
normas e colaborar activamente no seu cumprimento. A tal fin, serán
informados dos termos do mesmo polos tutores/as a principio de cada curso
académico.

- Teñen o dereito de
participar en todo o proceso educativo dos seus fillos e fillas tendo un
contacto continuo cos seus profesores e profesoras e cos membros da
directiva e, en xeral, cos órganos de goberno do Centro.

- Ao principio de cada
curso recibirán un horario de visitas que lles permitirá coñecer cando poden
ser recibidos polo tutor ou tutora do grupo dos seus fillos ou fillas.

- Deben comunicar as
xustificacións das faltas dos seus fillos e fillas sempre que estas se
produzan por causas admisíbeis: enfermidade, compromisos ineludíbeis, etc.,
indicando o motivo das mesmas e contemplando en todo momento o disposto no
apartado 3º. do presente regulamento.

- Teñen dereito a
dispoñer dun local de reunións no Centro, que poderán utilizar atendendo a
dispoñibilidade e horarios do persoal do mesmo.

2.10. Sobre o uso da Biblioteca

- Durante o recreo os
alumnos/as que desexen estudiar poderán acudir á Biblioteca que permanecerá
aberta sempre que haxa algún profesor que se faga cargo. Na biblioteca,
deberase de gardar o máis estricto silencio.

- O horario de
utilización da biblioteca figurará na porta da mesma, coa indicación de quen
é o encargado da súa custodia e do servicio de préstamos. As normas propias
de utilización da biblioteca figurarán nun lugar visible da mesma.

- Os libros serán
prestados polo período de quince días, renovables noutros quince. O alumno
que non devolvese o libro no prazo indicado será sancionado coa supresión do
dereito de poder sacar libros da biblioteca durante o trimestre.

- Os libros e
publicacións periódicas adquiridos polos departamentos didácticos do Centro
pertencen en última instancia á biblioteca. Os profesores deberán
restituílos á mesma antes do remate de cada curso.

- As persoas que non
devolvan os libros por perda ou extravío, están obrigadas a restituílos.

2.11. Das actividades complementarias e
extraescolares

-         
Durante a súa celebración, rexerán as normas contidas
no presente regulamento.

-         
En calquera actividade que supoña desprazamento desde o
Centro con grupos completos, acompañáraos, alomenos, un profesor por cada 20
alumnos.

 

-         
Enténdense as saídas culturais como parte da actividade
docente, polo tanto se estas son gratuítas o alumnado estará obrigado a
asistir.

-         
Cando un alumno/a non poida acudir a unha actividade
organizada polo Centro, os seus pais ou tutores legais deberán xustificar
debidamente a súa ausencia. O Centro terá a obriga de programar actividades
didácticas para este alumnado, que deberá ser atendido polo profesorado de
garda.

-         
Nas excursións de un día e custeadas polos alumnos,
sempre se pagará unha cantidade módica e axeitada, regulada polo consello
escolar, para garantir a asistencia de toda a clase.

-         
Os/As profesores/as ou departamentos que organicen a
actividade, faranse cargo da súa completa organización, contando coa axuda e
coordenación da vicedirección. Sempre que sexa posible, as actividades
previstas deben figurar na programación anual de cada departamento
didáctico. Se a inmediatez das mesmas non o permite, presentaranse para a
súa aprobación ante a comisión de convivencia, ou, segundo a súa entidade,
ante o consello escolar, sinalando dentro do posible: presuposto, número de
membros do alumnado, curso/s, grupo/s e horario. Unha vez aprobada a
actividade polo consello escolar o profesorado que a organice, será
responsable de:

a) Solicitar a imprescindible autorización
dos pais/nais, que deberán estar entregadas na vicedirección alomenos o día
anterior á realización da actividade.

b) Confeccionar as listas dos membros do
alumnado que van realizar a actividade así como de aqueles que queden no
Centro, que deberán ser atendidos polos seus correspondentes profesores. As
listas publicaranse dous días antes na sala de profesores.

c) A información da actividade será por
conta dos organizadores.

-         
Ningún alumno/a, poderá participar nunha actividade sen
a correspondente autorización asinada polos pais/nais.

-         
Cando un alumno/a adopte conductas contrarias ás normas
contempladas no presente RRI, tanto nas clases como nalgunha saída realizada
con anterioridade, pódeselle suspender, temporal ou mesmo definitivamente, o
dereito de asistencia ás actividades futuras. As medidas ao respecto serán
tomadas pola comisión de convivencia do consello escolar.

 

3. Sobre faltas e sancións do alumnado

Como norma xeral, as
faltas e sancións do alumnado axustaranse ao establecido no Titulo IV do
Real Decreto 732/1995 de 5 de maio (BOE 131, 2 de xuño de1995).

Facúltase ao claustro,
dirección do centro e a comisión de convivencia do consello escolar para a
aplicación das sancións e procedementos contemplados a continuación.

O alumnado debe
asistir regularmente a todas as actividades do Centro. A asistencia á clase
é obrigatoria e se non se presenta o profesor ou profesora que lles
corresponde esperarán na aula ao profesorado de garda e seguirán as súas
indicacións. Para a xustificación das súas faltas de asistencia o alumnado
deberá recoller o impreso destinado ao efecto na conserxería do Centro que
será cumprimentado convenientemente e asinado polos  seus pais, nais ou
tutores legais e remitido ao tutor/a do curso correspondente nun prazo nunca
superior aos 5 primeiros días nos que os alumnos/as se incorporen ás clases.
Enténdese, por tanto, que as cartas de faltas do alumnado que mensualmente
remite o Centro aos pais/nais ou tutores legais teñen un carácter meramente
informativo e non serven como  documento  para a xustificación das ausencias
do alumnado. Considérase que os pais/nais deben ser informados das faltas
dos alumnos/as aínda que estes sexan maiores de idade e poidan, nos termos
previstos polas leis, xustificar as mesmas. No caso dunha longa ausencia por
enfermidade, os pais/nais comunicarano persoalmente ou por escrito ao tutor
do grupo.

Se o alumnado precisa
abandonar o centro durante o horario lectivo, deberá traer cumprimentado
polo seu pai/nai ou tutor legal o impreso que a tal efecto poderá atopar na
conserxería do centro.

 

3.1. As faltas de
asistencia xestionaranse segundo o seguinte acordo:

 

Co obxectivo de afrontar a incidencia das
faltas á clase no proceso da avaliación continua prescrito na lei, e segundo
o disposto no antedito Real Decreto no seu Titulo IV, capítulo I, artigo
44.2, fíxase a seguinte disposición:

 

a)      
Cando un alumno/a de Bacharelato teña computadas 12 faltas sen xustificar a
materias de dúas horas semanais, ou 18 a materias de tres ou mais horas
semanais, perderá o dereito á avaliación continua e só poderá ser avaliado a
través das probas extraordinarias que deseñe ao efecto o Departamento
Didáctico correspondente.

b)      
Cando un alumno/a de Educación Secundaria Obrigatoria teña computadas 12
faltas sen xustificar, o Consello Escolar do Centro a través da súa comisión
de convivencia, tomará as medidas oportunas para corrixir a súa actitude a
través da apertura dun expediente informativo e, se é o caso, sancionador.
De non ter efecto as mesmas, o mesmo organismo  poñerá o caso en coñecemento
das autoridades competentes.

c)      
Aos efectos de notificación e apercibimento, co fin de que as disposicións
anteriores sexan axeitadamente coñecidas polos interesados e as familias,
establécese o seguinte acordo.

-Para materias de tres ou mais horas
semanais, enviarase ás casas un apercibimento (falta leve) a partir das
primeiras 7 faltas sen xustificar. Un segundo apercibimento cando se
alcancen 6 faltas máis sen xustificar e un último apercibimento, que
comportará a sanción descrita nos epígrafes a) e b) ao cumprir 5 faltas máis
sen xustificación.

-Para materias de unha ou dúas horas
semanais, enviarase ás casas un apercibimento (falta leve) a partir das
primeiras 4 faltas sen xustificar. Un segundo apercibimento cando se
alcancen 3 faltas máis sen xustificar e un último apercibimento, que
comportará a sanción descrita nos epígrafes a) e b) ao cumprir 2 faltas máis
sen xustificación.

d)      
Desde o momento en que, ao longo dun curso académico, un alumno/a de
Bacharelato teña computadas 12 faltas xustificadas en materias de dúas horas
semanais, ou 18 en materias de tres ou máis horas semanais ou, cando un
alumno/a de Educación Secundaria Obrigatoria teña computadas 12 faltas
xustificadas, deberán xustificar toda ausencia posterior ás clases con
documentación oficial axeitada. De non facelo así, e no caso de ser alumno/a
de Bacharelato, poderáselle aplicar un sistema extraordinario de avaliación,
ao xuízo dos Departamentos Didácticos correspondentes. Se se trata dun
alumno/a de Educación Secundaria Obrigatoria, a Comisión de Convivencia
disporá as medidas a tomar en caso de que non se xustifiquen axeitadamente
as ausencias.

e)      
Coas faltas de puntualidade aplicarase o mesmo criterio que coas faltas de
asistencia, pero multiplicando por dous os tramos de nº de horas
contemplados para cada apercibimento por falta de asistencia. Este punto
deberá ser tido en conta polo alumnado especialmente ao regresar tras as
clases que se imparten fóra da aula do grupo.

f)        
A Comisión de Convivencia ou a Xefatura de Estudios
poderán deixar sen efecto este control de asistencia en casos persoais de
excepción ou por recomendación do Departamento de Orientación do Centro.

 

3. 2. As expulsións da
aula regularanse polo seguinte acordo:

 

·        
Cada expulsión da aula que se produza será anotada polo
profesorado de garda mediante a documentación elaborada ao efecto, esta
remitirase pola xefatura de estudios ao domicilio da persoa afectada.

·        
Como norma xeral, unha vez tomada nota da incidencia,
o alumno/a deberá voltar á clase.

·        
No caso de tres expulsións da aula a Comisión de
Convivencia tipificará o carácter da falta cometida e  estudiará  e sinalará
as medidas a tomar polo Consello Escolar.

4. Da Comisión de Convivencia

- No Centro haberá
unha comisión de convivencia formada polo director/a, que a presidirá, o
xefe ou xefa de estudios, un pai ou nai, un profesor ou profesora e un
alumno ou alumna, cada un deles membro do consello escolar e elixido polos
representantes no mesmo de cada un dos correspondentes sectores.

- Nos casos que
afecten a unha persoa dun grupo poderá asistir á reunión o delegado ou
delegada do grupo correspondente.

- As súas funcións son
as de velar polo cumprimento de lexislación vixente e deste regulamento e
dictar disposicións e, no seu caso, sancións naquelas cuestións que pola súa
urxencia ou falta de entidade non precisen a convocatoria explícita do
consello escolar e de todas aquelas que o consello escolar decida
confiarlle.

- De forma
extraordinaria a comisión de convivencia poderá reunirse por convocatoria de
calquera dos seus membros.

- Calquera membro da
comunidade escolar pode solicitar ser escoitado pola comisión de
convivencia.

- Os seus acordos
faranse constar por escrito e serán tramitados aos interesados, pais ou nais
destes, tutores ou tutoras e profesorado do grupo, como mínimo, en cada
caso.

5. Disposicións finais

-         
Queda derogado Regulamento de Réxime Interno anterior a
este.

-         
Este Regulamento entra en vigor o día seguinte da súa
aprobación polo Consello Escolar.

-         
Recórdase que o descoñecemento das presentes normas non
exime do seu cumprimento.

-         
Este Regulamento estará exposto para coñecemento de
todos os membros da comunidade educativa.

-         
Concíbese o presente RRI como un instrumento vivo e
dinámico da convivencia e, polo tanto, mellorábel e susceptible de
variacións. Así, poderá ser modificado sempre que o consello escolar do
centro o considere oportuno.

 

Última Revisión RRI  27/06/02

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut