Saltar navegación.
Inicio

Admisión

ADMISIÓN ALUMNADO. Curso 2020/2021

Publicada no taboleiro de anuncios do centro a listaxe provisional de alumnado admitido para o curso 2020/2021.

Vimianzo, 12 de xuño de 2020.

Secretaria

URXENTE!! RESTABLECESE O PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO

URXENTE!! ADMISIÓN DO ALUMNADO:

Restablécese o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado a partir do día 11 de maio e rematará o día 18 de maio.

Infórmase ás familias que, para presentar a documentación, se lles atenderá na secretaría do centro en horario de 10:30 ás 13:00 horas dende o día 11 de maio ao 18, ambos incluidos.

Para calquera dúbida poden chamar ao teléfono do centro en horario de mañá. Para recordar que necesitan entregar no centro pode acceder aquí á publicación anterior onde se detalla.

Atendendo ás medidas de seguridade recomendadas, rógase manter a distancia prudencial no momento da espera para a entrega da documentación, así como o uso de mascarillas e luvas.

Para ter máis información poden consultar o DOG número 86, do mércores 6 de maio, no seguinte enlace onde se recolle a informacion relativa aos acordos en educación e prazos establecidos ( á partír da páxina 19132).

O equipo directivo

ATENCIÓN! PROCESO DE ADMISIÓN

Atendendo ao disposto na Instruccións do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción das medidas a adoptar en relación á pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020.

PROCESO DE ADMISIÓN:

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizá 1 semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a prestación das solicitudes.

PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO PARA O CURSO 2020/2021.

Do 1 ao 23 de  marzo ábrese o prazo de solicitude de admisión de novos alumnos/as no CEIP Plurilingüe San Vicenzo para o curso 2020/21.

Os impresos de solicitude de praza escolar serán os correspondentes aos anexos da Orde do 12 de marzo de 2013.

Métodos de presentación de solicitudes:

 • Recoller a solicitude no centro ou descargala na aplicación admisiónalumnado, imprimir, cubrir e presentala no centro educativo ( anexo ll ED550B) (www.edu.xunta.es/admisionalumnado)
 • Presentar a solicitude no centro creada a través da aplicación.
 • Presentar a solicitude en Sede Electrónica a través da aplicación.

Presentar especial atención aos datos persoais así como DNI ou NIE achegados ou xénero. Tamén se desexa ou non os servizos de comedor e/ou transporte escolar ofertados polo centro. Poden ver as instruccións na mesma aplicación ou no taboleiro de anuncios do centro.

A listaxe provisional de admitidos e non admitidos publicarase no taboleiro de anuncios do centro e na páxina web antes do 25 de abril e a definitiva antes do 15 de maio.

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DE ADMITIDOS NO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2017/2018

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO.  ADMISIÓN CURSO 2017/2018

4º Educación infantil (Xornada partida)

Ao haber máis prazas que solicitudes presentadas todas as solicitudes foron admitidas

Ábrese un prazo de 5 días hábiles a partir do día de mañá, 24 de marzo,  nos que se poderán formular reclamación contra esta listaxe.  De non haber reclamacións a listaxe se considerará definitiva.

En contra das listas definitivas as persoas interesadas poden interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña nun prazo dun mes a partir da súa publicación.

 
  


Letras extraídas en sorteo público para o desempate: II para o primeiro apelido e ÑX para o segundo apelido

Apelidos e nome

Admitido/a

Puntuacion

TOTAL

1

ALVARELLOS COUTO, ERIC

Si

0

2

Arijón Pérez, Hugo

Si

0

3

Caamaño Blanco, Adrián

Si

0

4

Canto Rodríguez, Andrea

Si

0

5

González Maroño, Adrián

Si

0

6

Lavandeira Rodríguez, Sara

Si

0

7

Lorenzo Mouzo, Noemí

Si

0

8

Maneiro Rodríguez, Samuel

Si

0

9

Moledo Suárez, Ricardo

Si

0

10

Outeiral López, Celia

Si

0

11

Pardiñas Hermida, Iria

Si

0

12

Perez Gesto, Marta

Si

0

13

Rodríguez Costa, Marco

Si

0

14

Sampedro Soto, Mía

Si

0

15

Sampedro Soto, Noa

Si

0

16

Santabaya Busto, Nerea

Si

0

17

Santos López, Andrea

Si

0

18

Sendón de la Fuente, Marta

Si

0

19

Sendón de la Fuente, Sara

Si

0

20

Vidal Andrade, Nerea

Si

0

21

Vieites Arjomil, Iria

Si

0

PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2017/2018

PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO  PARA O CURSO 2017/2018

O 1 de marzo ábrase o prazo para a solicitude de praza no CEIP San Vicenzo para o curso 2016/2017. Os nenos que estiveron xa matriculados no curso 2016/2017 e seguen no centro no curso 2017/2018 non necesitan tramitar a admisión nin a matrícula.

Pode presentarse a solicitude cuberta á man ou pódese cubrir en internet (ver enlace máis abaixo), imprimir e presentar no centro.

A solicitude de admisión de alumnado poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando se refiran a fillos comúns dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado ou dunha parella de feito debidamente inscrita no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

Nos demais casos requírese a sinatura dos dous titulares, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles con carácter exclusivo, ou en situacións de violencia de xénero.

Unha vez presentadas as solicitudes determinarase se hai ou non máis solicitudes que prazas vacantes. Neste último caso abrirase o prazo para presentar documentación xustificativa dos datos do baremo (dez días hábiles a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de solicitude).

A listaxe provisional de admitidos e non admitidos se exporán no taboleiro de anuncios do centro antes do 25 de abril e a definitiva antes do 15 de maio.

A información colgarase no taboleiro de anuncios do centro. Os impresos e a información pódense conseguir na secretaría do centro, ou descargar dos enlaces a continuación:

Impreso de solicitude (Anexo II):

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/3anexos_formateadois_ed550b_g.pdf

Orde do 25 de xaneiro polo que se regula o proceso de admisión:

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision.pdf

Aplicación informática para crear a solicitude de admisión. Se se cubre aquí hai que imprimila, asinala, e presentala no centro correspondente:

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/21031

O horario de Secretaría do CEIP San Vicenzo é de 12:10 a 13:00 de luns a venres.

Prazas vacantes para o curso 2017/2018:

4º Educación Infantil --> 25 (das que se reserva 3 prazas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo)

5º Educación Infantil --> 4

6º Educación Infantil --> 2

1º Educación Primaria --> 2 (das que se reserva 2 prazas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo)

2º Educación Primaria --> 5

3º Educación Primaria --> 2

4º Educación Primaria --> 23

5º Educación Primaria --> 23

6º Educación Primaria --> 16

SOLICITUDE DE ADMISIÓN (2017/2018)

 

RECOLLIDA E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: Secretaría do Centro.   De 12:10 a 13:00

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

1. Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da familia se no formulario de solicitude denega a súa consulta.

2. Documento acreditativo da idade do alumno (DNI, Libro de familia, Certificado de nacemento...)

3. Certificado de matrícula do centro no que estea matriculado no curso 2016/2017 ou outro documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos  en cada nivel educativo ou etapa. No caso dos alumnos que entran en 4º curso de ducación Infantil non se aplica.

4. Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio se fose o caso.

PRAZO: do 1 ao 20 de marzo.

 

 

MATRÍCULA (2017/2018)

 

RECOLLIDA E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:      Secretaría do Centro.   De 11:10 a 12:30

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

1.    Impreso de matrícula.

2.    Enquisa de relixión.

3.    Certificado médico (cóbrese polo médico de cabeceira ou o pediatra).

4.    Impreso de Transporte Escolar se o neno vai usar ese servicio (se fose o caso).

5.    Dúas fotografías tamaño carné.

6.    Certificado de empadroamento no que aparezan tódolos membros da unidade familiar (pídese no Concello).

7.    Fotocopia da Tarxeta Sanitaria do neno feita polas dúas caras.

8.    Impreso de autorización de publicación de imaxes (Recóllese na Secretaría).

9.    Impreso de autorización de recollida dos nenos en horario escolar.

10.  Impreso de lingua materna (3º de Ed. Infantil)

 

PRAZO: do 20 ao 30 de xuño.

ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO PARA O CURSO 2015/2016

IMPORTANTE: Unha vez rematado o prazo e ao non haber máis solicitudes que prazas ofertadas todas as solucitudes presentadas foron aceptadas.

Listaxe de alumnos con solicitude presentada e aceptada:

Bermúdez Tigreros, Samuel

4º Educación infantil

Camaño Rodríguez, Lara

4º Educación infantil

Castiñeira Barcia, María

4º Educación infantil

Castiñeiras Santos, María

4º Educación infantil

Costa Landeira, Nuno

4º Educación infantil

Insua González, Nicolás

4º Educación infantil

Lema Lema, Antón

4º Educación infantil

Lema Rey, Unai

4º Educación infantil

Lema Tedín, Julia

1º Educación primaria

Mancebo Landeira, Clara

4º Educación infantil

Martínez Carril, Alicia

2º Educación primaria

Moreira Lago, Lúa

4º Educación infantil

Mourelle Rivera, Rodrigo

4º Educación infantil

Mouzo Pereiro, María

4º Educación infantil

Ozón Moledo, Laura

4º Educación infantil

Pazos Castiñeira, Tino

4º Educación infantil

Pazos Moreira, Carlota

4º Educación infantil

Rodríguez Rey, Paulo

4º Educación infantil

Rodríguez Suárez, Álex

4º Educación infantil

Romero Pazos, Mateo

4º Educación infantil

Santiago Touriñán, Adriana

4º Educación infantil

Sendón de la Fuente, Pablo

4º Educación infantil

Soto Miñones, Nicolás

4º Educación infantil

 

a)Normativa que se aplica no procedemento de admisión : Orde do 12 de marzo de 2013 publicada no DOG de 15 de marzo de 2013.

b)Postos escolares vacantes:

4º de Ed. Infantil - 25 prazas (das qe hai que reservar 3 para alumnos con NE)
5º de Ed. Infantil - 7 prazas
6º de Ed. Infantil - 4 prazas

1º de Ed. Primaria - 3 prazas (das que hai rque reservar 3 para alumnos con NE)
2º de Ed. Primaria - 21 prazas
3º de Ed. Primaria - 0 prazas
4º de Ed. Primaria - 10 prazas
5º de Ed. Primaria - 15prazas

6º de Ed. Primaria - 20 prazas

c)Prazo de solicitudes de admisión: do 1 ao 20 de marzo

d)Nota informativa: cada alumno so poderá presentar unha única solicitude que se presentará no centro que solicita en primeiro lugar. A infracción desta norma implicará a perda dos dereitos de prioridade que lle poidan corresponder.

Os alumnos que teñen garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberán comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

Os alumnos que teñan reservada praza nun centro se presenta solicitude de admisión noutro centro distinto deberá de comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do  prazo de presentación de solicitudes de admisión.

f) Publicación provisional de admitidos: antes do 25 de abril.

Publicación definitiva de admitidos:  antes do 15 de maio.

g) Prazo de presentación de matrícula una vez admitidos: do 20 ao 30 de xuño

h) Centros adscritos ao CEIP San Vicenzo: Escolas de Carantoña e Castromil.

Centro ao que está adscrito o CEIP San Vicenzo: IES Terra de Soneira.

i)Zona de influenza do centro: O Concello de Vimianzo agás as parroquias de Baíñas e parte de Bamiro e Carnés.  Aos nenos de Carantoña correspóndelles a escola de Carantoña no nivel de Ed. Infantil e aos nenos de Castromil correspóndelles a escola de Castromil nos niveles de Ed. Infantil e Primeiro Ciclo de Ed. Primaria.

j) Servizos complementarios que ofrece o centro: Transporte e Comedor escolar.

 

 SOLICITUDE DE ADMISIÓN

(Para alumnos de nova matrícula)

PRAZO:         Do 1 ao 20 de marzo

LUGAR E HORARIO PARA A RECOLLIDA E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:            Secretaría do Centro.   De luns a venres de 12:10 a 13:00 horas.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA (Premer para descargar os impresos): 

 1. Impresos de solicitude. ANEXO II (pódese recoller tamén na secretaría do centro).
 2. Enquisa de relixión (tamén na secretaría).
 3. Certificado médico (cóbrese polo médico de cabeceira ou o pediatra).
 4. Impreso de Transporte Escolar se o neno vai usar ese servicio (pódese recóller tamén na secretaría).
 5. Fotocopia do libro de familia (folla na que aparece o neno).
 6. Dúas fotografías tamaño carné.
 7. Certificado de empadroamento no que aparezan tódolos membros da unidade familiar (pídese no Concello).
 8. Fotocopia da Tarxeta Sanitaria do neno feita polas dúas caras.
 9. Impreso de autorización de publicación de imaxes (pódese recoller tamén na secretaría).
 10.  No caso de separación ou divorcio dos pais, sentenza xudicial na que figure o convenio regulador.                                                                                                                                 NOTA : en caso de divorcio ou separación será necesaria a sinatura dos dous proxenitores a non ser que a patria potestade estea atribuída só a un deles.
 11. Impreso de autorización de recollida dos nenos en horario escolar. (pódese recoller tamén na secretaría)
 12. Para os alumnos de 4º de Educación Infantil (3 anos): Enquisa sobre a lingua materna. (pódese recoller tamén na secretaría)

ADMISIÓN DE ALUMNOS E MATRÍCULA PARA O CURSO 2012 / 2013

Pode descargar os impresos necesarios para a formalización da solicitude de admisión e matrícula para o curso 2012/2013. Prema no encerado, no título "MATRÍCULA 2012 / 2013" para descargar os documentos.

Distribuir contido