Actualidade

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO (Curso 2012-13)

CONVOCATORIA DE AXUDAS  PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO (Curso 2012/13)

(Orde do 30 de maio de 2012; DOG, 01/06/2012).

 

1. DESTINATARIOS

Todo o alumnado matriculado en educación primaria.

2. REQUISITOS

a)Ser nai/pai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria durante o curso 2012/13 e non repetir curso neste ano académico.

b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario.

c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros.

 

3. SOLICITUDES

3.1. As axudas serán solicitadas polos representantes legais do alumnado: os pais, as nais  ou os titores ou os representantes legais do alumnado.

3.2 As persoas que desexen optar á axuda deberán presentar a solicitude no centro  docente no que estea matriculado o alumnado, segundo o anexo I da Orde do 30 de  maio de 2012, debendo presentar unha solicitude por alumno/a matriculado/a.

3.3 Ditas solicitudes poderán obterse no Centro, na xefatura territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e tamén se poderán descargar en formato PDF no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria, ligazón de gratuidade solidaria de libros de texto. DESCARGAR SOLICITUDE

3.4. A solicitude deberá ser asinada polo pai, nai ou titor/a do alumnado excepto nos supostos de separación ou divorcio nos cales poderá ser asinado unicamente polo proxenitor que teña a custodia do menor. Todo iso sen prexuízo da sinatura do resto de membros da unidade familiar computables que sexan maiores de idade.

3.5. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, desde o 2 de xuño ao 2 de xullo de 2012.

3.6. Unha vez que a solicitude estea debidamente tramitada, o centro xerará un vale que será entregado ao solicitante co que poderá adquirir os libros e material escolar no correspondente establecemento, a súa libre escolla e polo importe máximo que figura no devandito vale.

 

4. DOCUMENTACIÓN

Xunto coa solicitude, presentarase a seguinte documentación

4.1. Alumnado de educación primaria

a) Fotocopia do libro de familia no cal figuren todos os membros da unidade familiar.

b) No suposto de non ter libro de familia ou a se a situación familiar non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documentación que acredite os membros da unidades familiar.

c) No caso de discapacidade do alumnado, do solicitante ou dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude deberá acreditarse documentalmente.

d)No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa.

 

5. CONTÍA DAS BOLSAS

 

As contías das bolsas varían segundo os ingresos da unidade familiar no ano 2010 dividido polo número de membros computables (renda per cápita familiar):

5.1. Familias monoparentais

a) Renda per cápita familiar ata 6.000 euros: 170 euros.

b) Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000 euros: 90 euros

5.2. Resto das familias

a) Renda per cápita familiar ata 5.400 euros: 170 euros

b) Renda per cápita familiar desde 5.400, 01 ata 9.000 euros: 90 euros

5.3. Alumnado de educación especial

O alumnado de educación especial que solicite a bolsa e que cumpra os requisitos establecidos recibirán un importe de 250 euros, con independencia da renda per cápita familiar.

 

6. ASPECTOS IMPORTANTES A TER EN CONTA

 

6.1. Respecto do solicitante

A presentación da solicitude comportará a autorización ao órgano xestor para comprobar a través da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Consellería de Facenda a veracidade dos datos de carácter tributario declarados na solicitude, sendo necesaria tamén a autorización do resto dos membros computables da unidade familiar que obteñan ingresos, que deberán asinar para tal fin o citado anexo I e indicar o seu NIF/NIE.

 

6.2. Familias monoparentais

a) Cando conviva un só proxenitor ou titor co alumno/a, deberá acreditarse

documentalmente esta circunstancia.

b) No caso de divorcio ou separación legal dos pais, non se considerará membro computable aquel que non conviva co alumno/a.

c) Non obstante, se é o caso, terá a consideración de membro computable o novo cónxuxe ou persoa unida por análoga relación, e as rendas incluiranse dentro do cómputo da renda familiar.

 

7. CONSIDERACIÓNS FINAIS

a) O contido da convocatoria (Orde do 30 de maio de 2012) pode verse no Diario Oficial de Galicia do día 1 de xuño, no taboleiro de anuncios  e páxina web deste Centro e, xunto con información complementaria, no portal educativo xa citado: http://www.edu.xunta.es

b) Este Centro asesorará aos interesados para cubrir as solicitudes e

achegar a documentación esixida pola convocatoria.

c) Solicítase que se entregue a solicitude o antes posible para axilizar os trámites.

 

A Coruña,1 de xuño de 2012

A DIRECCIÓN

FOLGA NO ÁMBITO DO ENSINO PÚBLICO E CONCERTADO

 FOLGA NO ÁMBITO DO ENSINO PÚBLICO

Xoves, día 9 de maio de 2013

 

 

    As organizacións sindicais Federación de Enseñanza CCOO (FECCOO), Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), STEG comunicaron a convocatoria dunha folga contra a LOMCE (Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa) para todo o persoal docente e non docente de todas as administracións educativas e de todos os niveis educativos, a todo o persoal de administración e servizos de todas as administracións e niveis educativos, a todo o persoal docente e investigador de todas as universidades públicas, a todo o persoal de administración e servizos de todas as universidades públicas, a todo o persoal docente e non docente do ensino concertado, monitores de comedor e outras actividades en centros públicos e concertados, persoal de atención educativa ou asistencial externalizado e persoal das escolas dependentes da Administración local. A folga desenvolverase desde as 00.00 horas ás 24.00 horas do día 9 de maio de 2013.

       Neste centro a folga será secundada polo 70,83 % do profesorado e polo 33,33 % do persoal non docente.

    Como consecuencia, os citados anteriormente, NON ESTARÁN ESE DÍA NO CENTRO para atender aos vosos fillos e fillas.

    Ademais do profesorado, persoal non docente e de conserxería que non secunda a folga, estarán no centro, a coidadora auxiliar de alumnado con n.e.a.e e un membro do equipo directivo en cumprimento da lexislación vixente.


COMO VAI FUNCIONAR O CENTRO O XOVES, DÍA 9 DE MAIO?

     O profesorado que non secunda a folga atenderá, preferentemente, ao alumnado das súas titorías.

     O resto do alumnado que acuda ao centro, será “atendido” polos servizos mínimos establecidos e polo profesorado que non secunda a folga  e a súa organización dependerá do nº de alumnos/as que asista. En calqueira caso, dado que o seu profesorado non estará no centro, non poderán recibir a docencia habitual.

 

A Coruña, 8 de maio de 2013

 

A DIRECCIÓN

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2012

 

Publícanse as listaxes correspondentes á Orde do 22 de febreiro de 2012 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2012, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG do 5/03/2012)

Todos aqueles que presentaron solicitudes poden consultar as listaxes nos seguintes enlaces:

-  Solicitudes coa documentación correcta -Anexo I

- Solicitudes que precisan da emenda dalgún aspecto -Anexo II.

- Solicitudes excluídas, indicando as causas de exclusión -Anexo III:

 

a. Fóra de prazo.

b. Non cumprir algún dos requisitos establecidos no artigo 3º da Orde de convocatoria.

c. Non cumprir co procedemento establecido no artigo 5º da Orde de convocatoria.

 


BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE BECAS COMEDOR PARA O CURSO 2013- 2014

 

día 9 de abril apareceron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña as Bases Reguladoras da Concesión de Becas de Comedor para o curso 2013-2014.

As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral de Entrada do Concello da Coruña ou por calquera dos procedementos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/92 de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.

O prazo de presentación será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación das citadas bases no Boletín Oficial da Provincia.

Descargar texto completo da convocatoria.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

 

  

 

Os solicitantes de prazas para 4º curso de educación infantil (3 anos) deberán presentar na Secretaría do centro a documentación xustificativa da puntuación obtida, debido a que houbo máis solicitudes que as 66 prazas libres ofertadas.

Deberán aportar os orixianis e unha fotocopia para poder cotexar os documentos.

A documentación a presentar é a seguinte:

* Certificado de empadroamento.

* Título de familia numerosa (se é o caso).

* Certificado de minusvalía (se é o caso).

* Certificado laboral no caso de puntuar polo domicilio laboral (se é o caso).

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2012

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 2.495 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2012.
Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma Galega dos cursos que aparecen na seguinte táboa.

ESCOLARIZACIÓN

Á ATENCIÓN DAS NAIS, PAIS OU TITORES LEGAIS

DO ALUMNADO DE SEXTO CURSO

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESTE CENTRO

 

 

De acordo co establecido na Orde da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 17 de marzo de 2007 (DOG do 19) pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado nos centros sostidos con fondos públicos, comunícolles o seguinte:

 

1.- O CEIP Emilia Pardo Bazán está adscrito ao IES Salvador de Madariaga.

2.- O noso alumnado ten prioridade para matricularse en dito instituto por diante daquel alumnado que proceda doutros centros non adscritos.

3.- As familias que desexen matricular aos seus fillos/as no IES Salvador de Madariaga deberán presentar no mesmo, entre o 1 e o 15 de febreiro, o modelo de solicitude debidamente cuberto que se xunta a este escrito Anexo I da Orde do 17 de marzo de 2007).

4.- O alumnado de sexto curso deste Centro que, de acordo co dito anteriormente, non faga no prazo establecido a reserva de praza no citado instituto, deberá participar no proceso xeral de admisión como se fose alumnado novo, debendo presentar cumprimentado no IES da súa preferencia, do 1 ao 31 de marzo, o documento que se publica como Anexo II da citada Orde do 17 de marzo, modelo de impreso que se poderá retirar na Secretaría deste Centro a partir do día 1 de marzo de 2012.

 

A Coruña, 1 de febreiro de 2012

A DIRECCIÓN

AULAS ABALAR NO CEIP EMILIA PARDO BAZAN

 

        En  breve o CEIP Emilia Pardo Bazán contará nas aulas de 5º curso de educación pr imaria do equipamento das Aulas Abalar. Na semana anterior á ponte de Tódolos Santos, os técnicos das empresas responsables da instalación e montaxe das aulas Abalar estiveron traballando no noso centro.

    Os encerados interactivos SMART Board, os proxectores de curto alcance, os portátiles do profesorado, os netbooks do alumnado e os carros de carga e almacenamento xa están case preparados para o seu uso. Cada aula contará cunha conexión wifi-Abalar que interconectará todolos equipamentos á rede Abalar e tamén co servidor do propio centro. Da posta en funcionamento do servidor se encargarán técnicos da Unidade de Atención en Centros.

       A fin de aproveitar o equipamento Abalar e os recursos TIC do centro, o profesorado do noso centro participará ao longo do curso escolar 2011-2012, nun Proxecto de Formación en Centros.   

 

O CEIP EMILIA PARDO BAZAN SERÁ NOVO CENTRO ABALAR

 

 

 

A Consellería de Educación e O. U. acaba de facer pública a relación de centros seleccionados para adscribirse á rede Abalar no curso 2011-2012. Na citada relación aparece o CEIP Emilia Pardo Bazán entre os centros seleccionados. Esto vai supoñer que o noso centro contará no vindeiro curso escolar con importantes equipamentos informáticos para o nivel de 5º curso de educación primaria.

Cada aula dixital contará co seguinte equipamento:

* Un ultraportátil para cada alumno/a.

* Un portátil por aula para o uso dos docentes.

* Unha pizarra dixital interactiva.

* Un proxector.

* Un armario para a carga dos equipos.

* Rede wifi.

O proxecto ABALAR persegue un salto cualitativo e cuantitativo no modelo educativo galego, co fin de mellorar a súa eficiencia nun proceso de modernización, integrando as tecnoloxías da información e da comunicación en todos os ámbitos educativos.

 

CENTROS SELECCIONADOS

GRADUACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 2008-2011

O día 16 de xuño de 2011 o noso colexio celebrou un emotivo acto de graduación. O alumnado de educación infantil de 5 anos acadou a maioría de idade como paso previo a súa escolarización obrigatoria en educación primaria.

O acto tivo lugar no Salón de Usos Múltiples do colexio que amosou as súas mellores galas para celebrar o evento.

Previamente á entrega das orlas ós interesados, tiveron lugar varias interpretacións dos graduados para deleite e satisfación de tódolos asistentes: familias, profesorado e representantes do ANPA Milnen@s.

No seguinte video pódese ver a presentación do acto realizada pola mestra-titora Dª Aurora Candal Miranda.

De Videos fiesta Graduación Infantil 2008 / 2011

Nos seguintes enlaces pódese acceder ás imaxes correspondentes ás actuacións dos tres cursos de 6º de educación infantil do CEIP Emilia Pardo Bazán  

Fotos Fin de Ciclo Infantil 16-06-2011. Aula "A"

Fotos Fin de Ciclo Infantil 16-06-2011. Aula "B"

Fotos Fin de Ciclo Infantil 16-06-2011. Aula "C"

Fotos Fin de Ciclo Infantil 16-06-2011. Previo, Presentación e pases de video

Fotos Fin de Ciclo Infantil 16-06-2011. Entrega de Orlas

 

Nos seguintes videos amósanse a actuación do alumnado.

ACTUACIÓNS

Videos Festa Graduación Infantil 2008 / 2011 - Grupo de 6ºA

 

De Videos fiesta Graduación Infantil 2008 / 2011

Videos Festa Graduación Infantil 2008 / 2011 - Grupo de 6ºB

De Videos fiesta Graduación Infantil 2008 / 2011

Videos Festa Graduación Infantil 2008 / 2011 - Grupo de 6ºC

De Videos fiesta Graduación Infantil 2008 / 2011

E por último pódese contemplar a entrega das orlas aos diferentes grupos:

ENTREGA DE ORLAS

GRUPO DE 6ºA

De Videos fiesta Graduación Infantil 2008 / 2011

 

GRUPO DE 6ºB


De Videos fiesta Graduación Infantil 2008 / 2011

 

GRUPO DE 6ºC

 


De Videos fiesta Graduación Infantil 2008 / 2011
Distribuir contido