Inicio

Currículos:

 

Configuración Xade:

Documento de axuda:

 

Última actualización:

Versión 1.9.2 (setembro 2023)

  • Nova funcionalidade de elaboración de adaptacións curriculares
  • Elaboración das programacións de bacharelato no réxime de adultos
  • Elaboración de programacións de ámbitos na ESO de forma independente á programación das materias.
  • Melloras dalgúns apartados (incorporación de texto libre na no apartado 2, vinculación de actividades complementarias cos trimestres no apartado 7...)
  • Ampliación do apartado 10, apartado consulta, incorporando información do currículo (introdución, obxectivos e a súa descrición, liñas de actuación)

Versión 1.8.0 (xuño 2023)

  • Nova funcionalidade de Avaliación de competencias.
  • Posiblidade de elaborar borrador recuperable o curso seguinte.
  • Melloras na funcionalidade de Seguimento da programación didáctica

AVISOS:

Supervisión das programacións de educación primaria e de educación infantil

Coa implantación completa da LOMLOE e de conformidade coa normativa de aplicación, serán as persoas coordinadoras de ciclo as responsables de realizar a primeira supervisión das programacións didácticas da etapa de primaria e de infantil unha vez pechadas. A estes efectos, o equipo directivo ten que configurar o cargo de "coordinador/a de ciclo".


Recuperar unha programación empregada noutro centro educativo cando non aparece como opción en “Crear unha nova versión da programación a partir das miñas programacións”:

  1. Elixir o curso 2022/23, no centro no que se tivo destino, e crear unha versión borrador da programación oficial da área/materia (icona do lapis).
  2. Ir ao curso 2023/24 no centro destino e elixir  o borrador que acabamos de crear que debe aparecer no apartado “Crear unha nova versión a partir das miñas versións borrador” .