IN35 - EduCar: maqueta didáctica de vehículo eléctrico con realidade aumentada

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: IES As Mariñas, Betanzos
Centros colaboradores:
IES As Mariñas
Centros colaboradores:
M. Caeiro
Obxectivos:

•    Incorporar tecnoloxía de realidade aumentada para visualizar distintos procedementos compoñentes do vehículo.
•    Deseñar e implementar unha caixa de avarías, mediante bluetooth, que permita simular e identificar distintas anomalías nos circuítos eléctricos.
•    Proporcionar unha ferramenta didáctica interactiva para a formación en vehículos eléctricos.

Síntese do proxecto:

Creación dunha maqueta didáctica interactiva de vehículo eléctrico, capaz de simular avarías, facilitar a súa diagnose e visualizar distintos procedementos mediante realidade aumentada.

Participantes:

Coordinador: Miguel Vilela González