IN18 - Realidade aumentada aplicada ao mantemento de equipamentos complexos

Familias profesionais:
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes, Lugo
Centros colaboradores:
CIFP As Mercedes
Obxectivos:

•    Desenvolver aplicacións de realidade aumentada adaptadas ás necesidades específicas de formación e mantemento.
•    Avaliar o impacto da implementación da realidade aumentada na eficiencia, na precisión e na seguridade dos procesos de mantemento.
•    Integrar sistemas de seguimento e análise de rendemento para monitorizar o progreso do alumnado e identificar áreas de mellora na formación.

Síntese do proxecto:

Exploración do potencial da realidade aumentada como unha ferramenta innovadora, tanto para a formación do alumnado como para o mantemento avanzado de equipamentos complexos.

Participantes:

Coordinador: Víctor M. Paz Cortiñas