IN31 - Baterías iónicas Made in Galicia

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: IES María Sarmiento, Viveiro
Centros colaboradores:
IES María Sarmiento
Centros colaboradores:
Tecnalia
Breogán Motor
Universidade de Santiago de Compostela - Dpto. Física Aplicada (iMATUS)
Obxectivos:

•    Seleccionar e caracterizar os líquidos iónicos para que actúen como electrólito.
•    Construír e estudar a batería a partir dos elementos previamente seleccionados.
•    Montar os prototipos de coche eléctrico que funcionen coas novas baterías fabricadas para a demostración do seu uso comercial.

Síntese do proxecto:

Desenvolvemento dun prototipo de batería para vehículos eléctricos empregando un electrólito baseado en líquidos iónicos, caracterizados pola súa eficiencia en cargas e descargas, e pola súa baixa inflamabilidade e toxicidade.

Participantes:

Coordinadora: Tamara Teijeira Pernas