FP Innova 2019 Proxectos de innovación

Proxectos de innovación en FP Innova Galicia 2019

Situadas no andar 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia. Acceda ao plano.

Código Nome Familia profesional Centro coordinador Vídeo
IN01 3D, como cambia a FP
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Téxtil, confección e pel
Vidro e cerámica
CEE Manuel López Navalón
IN02 A castaña galega na panadaría e na repostaría
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
CIFP Compostela
IN03 Innovación na comercialización do mexillón galego
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Química
Téxtil, confección e pel
CIFP Manuel Antonio
IN04 Museo didáctico dos alimentos
Artes gráficas
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
CIFP Compostela
IN05 MakerSpace Nemet
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
IES Monte Neme
IN06 Detección e eliminación eficiente do gas radon
Electricidade e electrónica
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
CIFP As Mercedes
IN07 Wind-H20
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
CIFP As Mercedes
IN08 Dron multirrotor Vantas
Informática e comunicacións
Transporte e mantemento de vehículos
CIFP As Mercedes
IN09 Electrobicicleta
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
Transporte e mantemento de vehículos
CIFP Ferrolterra
IN10 Mobilidade renovable
Electricidade e electrónica
Enerxía e auga
Informática e comunicacións
Instalación e mantemento
Seguridade e medio ambiente
CIFP Universidade Laboral
IN11 Carga de vehículos eléctricos con enerxía renovable Electricidade e electrónica CIFP Coroso
IN12 Cámara frigorífica de conxelación ecolóxica
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
CIFP Valentín Paz Andrade
IN13 VEU: Vehículo Ecolóxico Urbano Electricidade e electrónica IES Plurilingüe A Paralaia
IN14 Prototipo de sistema Dish Stirling
Electricidade e electrónica
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
CIFP Ferrolterra
IN15 PiBot
Electricidade e electrónica
Informática e comunicacións
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez
IN16 K-BOT. Robot educativo
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
CIFP Ferrolterra
IN17 WOOD_COM. Cápsula orgánica multiúso
Fabricación mecánica
Madeira, moble e cortiza
IES de Ortigueira
IN18 Grillz e novas tecnoloxías nas próteses dentais Sanidade CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
IN19 Seguridade Memorflex
Artes gráficas
Transporte e mantemento de vehículos
IES Montecelo
IN20 Adestrador de sensores e actuadores no automóbil Transporte e mantemento de vehículos IES María Sarmiento
IN21 Maqueta didáctica para sistemas TT, TN e IT Electricidade e electrónica IES María Sarmiento
IN22 Impresión 3D para estruturas metálicas industriais Fabricación mecánica IES de Valga
IN23 Innovación pedagóxica en educación infantil
Electricidade e electrónica
Madeira, moble e cortiza
Servizos socioculturais e á comunidade
CIFP Politécnico de Lugo
IN24 Campaneiro en liña Electricidade e electrónica CIFP Porta da Auga
IN25 Control de auga termal e mineral
Química
Sanidade
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
IN26 Determinación de PCB en acuicultura Química CIFP Manuel Antonio
IN27 Trampas eléctricas selectivas para avespa asiática
Electricidade e electrónica
Informática e comunicacións
Transporte e mantemento de vehículos
IES María Sarmiento
IN28 Permacultura urbana
Agraria
Artes gráficas
Transporte e mantemento de vehículos
IES Montecelo
IN29 Instalación fotovoltaica para autoconsumo
Electricidade e electrónica
Transporte e mantemento de vehículos
IES Pedra da Auga
IN30 VTV. Banco de ensaios de visión artificial
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
IES Politécnico de Vigo
IN31 Aplicación didáctica intelixente para control eléctrico Electricidade e electrónica CIFP Politécnico de Santiago
IN32 Frigorífico domótico mediante software e hardware libres
Administración e xestión
Electricidade e electrónica
Instalación e mantemento
CIFP Universidade Laboral
IN33 Sistema IP de megafonía e control de acceso Electricidade e electrónica IES Escolas Proval
IN34 Ferramenta multiúsos para soldadura Fabricación mecánica CIFP Ferrolterra
IN35 Campaña de promoción do comercio local Comercio e márketing CIFP Portovello
IN36 Autenticación e sinatura por medios electrónicos
Administración e xestión
Comercio e márketing
Informática e comunicacións
IES Chan do Monte