IN26 - Creando un patio inclusivo

Familias profesionais:
Artes gráficas
Fabricación mecánica
Imaxe persoal
Madeira, moble e cortiza
Servizos socioculturais e á comunidade
Centro educativo coordinador: CEE Santa María, Lugo
Centros colaboradores:
CEE Santa María
CEE María Mariño
CIFP Politécnico de Lugo
CIFP Someso
IES Marco do Camballón
Entidades colaboradoras:
Maderas Besteiro
Torres & Sáez
Obxectivos:

•    Dotar o patio de xogos que fomenten a interacción.
•    Fomentar o uso de espazos de lecer como ferramenta educativa para potenciar as habilidades sociais e motoras do alumnado.
•    Integrar metodoloxías innovadoras baseadas no xogo para crear experiencias de aprendizaxe inclusivas e divertidas.

Síntese do proxecto:

Elaboración de recursos para potenciar capacidades diversas do alumnado mediante o xogo e espazos de lecer, que contribúan a mellorar as funcións executivas e as habilidades sociais e motoras.

Participantes:

Coordinadora: Ana López Zas