IN28 - Monitorización dos parámetros funcionais dun motor de combustión

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: CIFP Valentín Paz Andrade, Vigo
Centros colaboradores:
CIFP A Xunqueira
Entidades colaboradoras:
COMEGAL - Construcciones Metálicas de Galicia
XICAPAM
Casa Grobas
Obxectivos:
  • Fabricar unha maqueta didáctica orixinal que esperte o interese do alumnado.
  • Elaborar unha ferramenta didáctica que facilite o traballo do profesorado.
Síntese do proxecto:

Fabricación dun motor seccionado, totalmente funcional, dotado dun sistema de monitorización dos seus parámetros funcionais.

Participantes:

Profesorado e alumnado da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos.