IN27 - Aula SITMUGA: simulador de turbina de gas

Familias profesionais:
Marítimo-pesqueira
Centro educativo coordinador: CIFP Universidade Laboral, Culleredo
Centros colaboradores:
Cen. Pub. Escuela de Especialidades Antonio de Escaño
Obxectivos:
  • Analizar os compoñentes esenciais das turbinas de gas.
  • Explorar o uso dun simulador para mellorar a formación do alumnado.
Síntese do proxecto:

Deseño e fabricación dunha maqueta didáctica, e implementación dun simulador de turbinas de gas para aplicacións industriais e marítimas.

Participantes:

Profesorado e alumnado da familia profesional de Marítimo-pesqueira.

Coordinador: Luis Vila Sánchez