IN12 - Aeroxerador doméstico de alto rendemento

Familias profesionais:
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
Centro educativo coordinador: IES Politécnico de Vigo, Vigo
Centros colaboradores:
CIFP As Mercedes
IES Perdouro
Obxectivos:
  • Producir enerxía eléctrica no ámbito doméstico con baixo custo.
  • Mellorar a eficiencia dos aeroxeradores.
Síntese do proxecto:

Deseño e fabricación dun prototipo de aeroxerador de alto rendemento, adaptado ás necesidades enerxéticas e de espazo dunha vivenda unifamiliar.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Fabricación Mecánica e de Enerxía e Auga.

Coordinador: Javier Fondevila Blanco