IN11 - Maqueta de aliñamento de eixes e rodamentos de aeroxeradores

Familias profesionais:
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
Centro educativo coordinador: CIFP Ferrolterra, Ferrol
Centros colaboradores:
IES Illa de Sarón
Entidades colaboradoras:
Soluciones Metalúrgicas Integrales
Obxectivos:
  • Construír un sistema para montar e desmontar diferentes tipos de rodamentos e aliñar eixes.
  • Realizar un mantemento preditivo a través de análises de vibracións.
Síntese do proxecto:

Deseño e construción dunha maqueta didáctica para o aliñamento de eixes, e montaxe e desmontaxe de rodamentos de aeroxeradores.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Instalación e Mantemento, e de Fabricación Mecánica.

Coordinador: Miguel Calvo Bello