Teléfonos, Email, Fax
Teléfonos:982828081
Teléfono secretaría:982828075
Fax:982828084
 Email:ies.muralla.romana@edu.xunta.es
 Enderezo:Rúa Ángelo Colocci s/n 27003. Lugo.
 Código Instituto:27015773

Normativa que regula a admisión

Prazo ordinario: do 24 de xuño ata as 13:00h do 2 de xullo.

Prazo extraordinario: do 2 ao 10 de setembro ás 13:00h.


Información xeral de admisión

Calendario de admisión

Itinerarios formativos réxime persoas adultas (modalidades: presencial e a distancia) 


AVISO PARA O ALUMNADO DO RÉXIME MODULAR (MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTANCIA)

O profesorado do departamento de Administración e Xestión aconsella non cursar os módulos de (2º):

- Contabilidade e fiscalidade
- Xestión financeira - simulación empresarial
- Simulación empresarial

Mentres non se cursou e aprobou o módulo de (1º):

- Proceso integral da actividade comercial

Oferta de Ciclos formativos autorizados no IES Muralla Romana para o curso 2019-2020 (Pendente de actualización).

12/06/2019 00:00
19/06/2019 23:00
Calendario de exames finais de
CICLOS FORMATIVOS - XUÑO 2019

Datas: Do 12 ao 19 de xuño de 2019

 

FAMILIA PROFESIONAL IMAXE PERSOAL

CICLO SUPERIOR DE ESTÉTICA INTEGRAL E BENESTAR
- Réxime ordinario 1º (1-ESINBE) 
- Réxime ordinario 2º (2-ESINBE) 

CICLO MEDIO DE PEITEADOS E COSMÉTICA CAPILAR
Réxime ordinario 1º (1-PECOCA) 
Réxime ordinario 2º (2-PECOCA)  

CICLO MEDIO DE ESTÉTICA E BELEZA
Réxime ordinario (1-ESBE) 
Réxime ordinario (2-ESBE) 

 

FAMILIA PROFESIONAL INFORMÁTICA

CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE SIST. INFORMÁTICOS EN REDE
- Réxime ordinario (1-ADSIINRE)
- Réxime ordinario (2-ADSIINRE)
- Réxime adultos 1º ((A) ADSIINRE 1)
- Réxime adultos 2º ((A) ADSIINRE 2)

CICLO SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA
- Réxime ordinario (1-DAM)
- Réxime ordinario (2-DAM)

CICLO SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB
- Réxime adultos 1º ((A) DAW 1)
- Réxime adultos 2º ((A) DAW 2)

CICLO MEDIO DE SIESTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES
- Réxime ordinario (1-SIMIRE) (*)
- Réxime ordinario (2-SIMIRE)
- Réxime adultos ((A) SIMIRE)

 

(*) Este calendario foi modificado por causa de forza maior dende a primerira publicación.

ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas libres para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE). 

CORRECCIÓN de erros. Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

Resolución do 24 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018/1

Documentación 

Oferta, clasificada por provincia e concello

Período de inscrición (presentación de solicitudes) do 15 ao 30 de abril ata as 13:00h.

Impresos para solicitude de inscrición e matrícula
  Listaxe provisional de solicitudes.

Publicada a listaxe provisional de persoas admitidas e exluídas para as probas libres para a obtención de titulos de FP(LOE).

Período de reclamación: do 7 ao 9 de maio ata as 13 horas, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

Listado provisional admitidos curso 2018-2019.

Listaxe definitva de solicitantes.

L1ª adxudicación ordinaria: listaxe de persoas admitidas.

Período de matrícula do 15 ata o 22 de maio ás 13:00h.

 

Programacións dos módulos

Calendario de exames

Entrega de notas

Lembren que: Poden elixir matricularse en calquera dos módulos do ciclo formativo adxudicado. Aquelas persoas matriculadas que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguintes.

 

A XORNADA DE ACOLLEMENTO será o venres 31 de maio ás 18:00 no salón de actos. Aquelas persoas matriculadas que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicituda de inscrición nas probas do curso académico seguinte, e só poderán presentarse a esa convocatoria no caso de que haxa vacantes despois de resolto o proceso de admisión.

 

 PROGRAMACIÓNS 

 • Familia de Imaxe Persoal:
CICLO MEDIO ESTÉTICA E BELEZA
MÓDULOXERAL-ORDINARIO
MP0638. Análise estética
MP0641. Cosmetoloxía para estética e beleza
MP0636. Estética de mans e pés
MP0644. Formación e orientación laboral
MP0640. Imaxe corporal e hábitos saudables
MP0634. Maquillaxe
MP0633. Técnicas de hixiene facial e corporal
MP0639. Actividades en cabina de estética
MP0635. Depilación mecánica e descoloración da peluxe
MP0645. Empresa e iniciativa emprendedora
MP0643. Márketing e venda en imaxe persoal
MP0642. Perfumaría e cosmética natural
MP0637. Técnicas de uñas artificiais

  

CICLO MEDIO PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR
MÓDULOXERAL-ORDINARIO
MP0636. Estética de mans e pés
MP0640. Imaxe corporal e hábitos saudables
MP0643. Márketing e venda en imaxe persoal
MP0842. Peiteados e recollidos
MP0843. Coloración capilar
MP0844. Cosmética para peiteado
MP0845. Técnicas de corte do cabelo
MP0846. Cambios de forma permanente do cabelo
MP0848. Peiteado e estilismo masculino
MP0849. Análise capilar
MP0851. Formación e orientación laboral
MP0852. Empresa e iniciativa emprendedora

 

CICLO SUPERIOR ESTÉTICA INTEGRAL E BENESTAR
MÓDULOXERAL-ORDINARIO
MP0744. Aparellos de estética
MP0745. Estética hidrotermal
MP0746. Depilación avanzada
MP0747. Masaxe estética
MP0748. Drenaxe estética e técnicas por presión
MP0749. Micropigmentación
MP0750. Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal
MP0751. Dermoestética
MP0752. Cosmética aplicada a estética e benestar
MP0753. Tratamentos estéticos integrais
MP0755. Formación e orientación laboral
MP0756. Empresa e iniciativa emprendedora

 • Familia de Administración e Finanzas: 
CICLO MEDIO XESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULOXERAL-ORDINARIO e MODULAR DE ADULTOS (*)
MP0156. Inglés(*)
MP0437. Comunicación empresarial e atención á clientela(*)
MP0438. Operacións administrativas de compravenda
MP0439. Empresa e Administración(*)
MP0440. Tratamento informático da información
MP0441. Técnica contable
MP0442. Operacións administrativas de recursos humanos(*)
MP0443. Tratamento da documentación contable(*)
MP0446. Empresa na aula(*)
MP0448. Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
MP0449. Formación e orientación laboral

 

CICLO SUPERIOR ASISTENCIA Á DIRECCIÓN
MÓDULOXERAL-ORDINARIO
MP0179. Inglés
MP0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial
MP0648. Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
MP0649. Ofimática e proceso da información
MP0650. Proceso integral da actividade comercial
MP0651. Comunicación e atención á clientela
MP0665. Formación e orientación laboral
MP0662. Organización de eventos empresariais
MP0661. Protocolo empresarial
MP0180. Segunda lingua extranxeira
MP0663. Xestión avanzada da información

 

CICLO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
MÓDULOXERAL-ORDINARIO, MODULAR DE ADULTOS e DISTANCIA
MP0179. Inglés
MP0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial
MP0648. Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
MP0649. Ofimática e proceso da información
MP0650. Proceso integral da actividade comercial
MP0651. Comunicación e atención á clientela
MP0652. Xestión de recursos humanos
MP0653. Xestión financeira
MP0654. Contabilidade fiscalidade
MP0655. Xestión loxística e comercial
MP0656. Simulación empresarial
MP0658. Formación e orientación laboral
 •  Familia de Informática e Comunicacións:
CICLO MEDIO SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES
MÓDULOXERAL-ORDINARIO e MODULAR DE ADULTOS (*)
MP0221. Montaxe e mantemento de equipamentos(*)
MP0222. Sistemas operativos monoposto(*)
MP0223. Aplicacións ofimáticas
MP0224. Sistemas operativos en rede
MP0225. Redes locais(*)
MP0226. Seguridade informática(*)
MP0227. Servizos en rede
MP0228. Aplicacións web
MP0229. Formación e orientación laboral
MP0230. Empresa e iniciativa emprendedora(*)

  

CICLO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE
MÓDULOXERAL-ORDINARIO e MODULAR DE ADULTOS
MP0369. Implantación de sistemas operativos
MP0370. Planificación e administración de redes
MP0371. Fundamentos de hardware
MP0372. Xestión de bases de datos
MP0373. Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0374. Administración de sistemas operativos
MP0375. Servizos de rede e internet
MP0376. Implantación de aplicacións web
MP0377. Administración de sistemas xestores de bases de datos
MP0378. Seguridade e alta dispoñibilidade
MP0380. Formación e orientación laboral
MP0381. Empresa e iniciativa emprendedora

 

CICLO SUPERIOR DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA
MÓDULOXERAL-ORDINARIO
MP0373. Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0483. Sistemas informáticos
MP0484. Bases de datos
MP0485. Programación
MP0486. Acceso a datos
MP0487. Contornos de desenvolvemento
MP0488. Desenvolvemento de interfaces
MP0489. Programación multimedia e dispositivos móbiles
MP0490. Programación de servizos e procesos
MP0491. Sistemas de xestión empresarial
MP0493. Formación e orientación laboral
MP0494. Empresa e iniciativa emprendedora

 

CICLO SUPERIOR DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB
MÓDULOMODULAR
DE ADULTOS
MP0373. Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0483. Sistemas informáticos
MP0484. Bases de datos
MP0485. Programación
MP0487. Contornos de desenvolvemento
MP0612. Desenvolvemento web en contorno cliente
MP0613. Desenvolvemento web en contorno servidor
MP0614. Despregamento de aplicacións web
MP0615. Deseño de interfaces web
MP0617. Formación e orientación laboral
MP0618. Empresa e iniciativa emprendedora

 


CALENDARIO DE EXAMES - PROBAS LIBRES LOE 

 

 • Familia de Imaxe Persoal: 
CICLO MEDIO ESTÉTICA E BELEZA
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime ordinario
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime ordinario

 

CICLO MEDIO PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime ordinario
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime ordinario

 

CICLO SUPERIOR ESTÉTICA INTEGRAL E BENESTAR
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime ordinario
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime ordinario
 •  Familia de Administración e Finanzas:
CICLO MEDIO XESTIÓN ADMINISTRATIVA
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime ordinario
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime ordinario
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime modular de adultos
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime modular de adultos

  

CICLO SUPERIOR ASISTENCIA Á DIRECCIÓN
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime ordinario
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime ordinario

 

CICLO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime ordinario
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime ordinario
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime modular adultos
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime modular adultos
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime a distancia
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime a distancia
 • Familia de Informática e Comunicacións: 
CICLO MEDIO SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime ordinario
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime ordinario
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime modular adultos
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime modular adultos

 

CICLO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime ordinario
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime ordinario (*)
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime modular de adultos
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime modular de adultos

(*) Este calendario foi modificado por causa de forza maior dende a primerira publicación. 

CICLO SUPERIOR DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime ordinario
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime ordinario

 

CICLO SUPERIOR DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB
1ª parte da proba (proba escrita). Réxime modular de adultos
2ª parte da proba (suposto práctico). Réxime modular de adultos

 

 


 

ENTREGA DE NOTAS: (En xefatura de estudos)

Primeira parte da proba: Martes 11 de xuño ás 20:30 h.

Segunda parte da proba:

 • Modalidade A: mércores 26 de xuño as 11:30 h.
 • Modalidade B e C: mércores 26 de xuño ás 20:30 h.

RECLAMACIÓNS: 27 e 28 de xuño ata as 14:00 h. 

 


Todo sobre as probas libres (LOE) 

Máis información sobre probas libres  

Tags:

PROCESO DE ADMISIÓN 2019/2020
Educación Secundaria Obrigatoria Centros adscritos ao IES Muralla Romana:

CEIP ALBEIROS
CEIP PARADAI
 

 
FASE I: Solicitude de RESERVA:

 
 FASE II: Solicitude de ADMISIÓN:
 • O prazo de presentación das solicitudes será do 1 ao 20 de marzo de 2019
 • Para alumnado procedente doutros centros e os que non fixesen a reserva no prazo anterior.

       Listaxe provisional de adminitdos.


 
FASE III: MATRÍCULA:
 •  Formalización da matrícula para ESO: 25 de xuño ao 10 de xullo.

IMPRESOS DO CURSO 18-19, SÓ PARA CONSULTA:

Impreso de matricula para 1º, 2º ou 3º ESO (Curso 18-19).

Impreso de matrícula para 4º ESO (Curso 18-19)


Normativa reguladora do proceso de admisión:

Podes consultala aquí.

Xa publicada a resolución do resultado do sorteo da letra de admisión.

 


Oferta de postos escolares no IES Muralla Romana para o curso 18-19:

Podes consultala aquí.

 


Información pública sobre o proceso de admisión de alumnado para o curso 19/20:

Podes consultala aquí.

 


 Área de influencia do centro e áreas limítrofes:


HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO
luns a venres de 9:00h a 14:00h.
e os xoves tamén de 18:00h a 20:00h.

Días non lectivos (De luns a venres de 10:00h a 13:00h)

 

Relación de LIBROS de TEXTO
CURSO 2018-2019

FP BÁSICA - Bloques comúns

FP Básica I

FP Básica II

Familia Administración e Xestión

SEN LIBROS DE TEXTO

Familia Imaxe Persoal

SEN LIBROS DE TEXTO

Familia Informática e Comunicacións

SEN LIBROS DE TEXTO

Distribuir contido