Impresos

Impresos administrativos

INFORMACIÓN PRAZOS E MATRÍCULA PARA AS SEGUINTES ENSINANZAS:

Para abonar o seguro escolar realizarase por ventanilla na Oficina Rápida de //Abanca, sita en Rúa Progreso 20 ou a través do caixeiro automático.

NÚMERO DE CONTA  ES56 2080-0165-78-3040015491

ESO E BAC

PRAZO: do 1 ao 10 de xullo, distribuíndose preferentemente da seguinte maneira:

Datas matrícula - días preferentes

Documentación a presentar 

Documentación para adxuntar coa matrícula Documentación

Solicitude de matrícula para:

1º,2º e 3ºESO Solicitude4ºESO Solicitude1ºBAC Solicitude2ºBAC Solicitude

Autorización saídas ESO para menores de 18 anos Autorización

 Autorización imaxe e excursións para menores de 18 anos Autorización

 

2ºCICLOS RÉXIME ORDINARIO (admisión e matrícula)

Prazo: do 26 de xuño ao 8 de xullo ás 13.00

Documentación: os menores de 28 anos deben ingresar 1,12€ na conta ES56 2080-0165-78-3040015491 de Abanca para o seguro escolar e achegar o xustificante do pagamento.

Solicitude de matrícula: Anexo I Anexo

 

MATRÍCULA FCT

Prazo: ata o 31 de agosto para realizar a FCT no prazo setembro/ decembro.

Réxime ordinario: Anexo I Anexo

Réxime para as persoas adultas - Anexo II Anexo

Documentación: os menores de 28 anos deben ingresar 1,12€ na conta ES56 2080-0165-78-3040015491 de Abanca para o seguro escolar e achegar o xustificante do pagamento.

 

Lémbrase que todos os impresos deben vir cubertos e acompañados dunha fotocopia.

 

SOLICITUDES DE MATRÍCULA EN TODOS OS RÉXIMES

As persoas que teñan a praza adxudicada polo procedemento de admisión poderán obter da aplicación un documento coa adxudicación correspondente. Este documento empregarase para solicitar a matrícula (ou a renuncia a adxudicación no caso do réxime ordinario). Os centros tamén poderán obter da aplicación este documento para entregar a quen o solicite. Este documento actuará como impreso de matrícula ou de renuncia. O centro entregará copia selada e datada como resgardo da matrícula ou renuncia á correspondente adxudicación.  

As solicitudes de matrícula de 1º curso do réxime ordinario e do réxime para as persoas adultas que non se obtiveran por adxudicación (matriculas en prazas liberadas) deberanse facer segundo corresponda:

- anexo I (Réxime ordinario - Empregar só para admisión ao segundo curso do réxime ordinario ou para o caso de solicitude de matrícula en prazas liberadas)
- anexo II (Réxime para as persoas adultas - Empregar só para a matrícula de FCT e/ou proxecto integrado polo réxime para as persoas adultas ou para o caso de solicitude de matrícula en módulos con prazas liberadas).

RESERVA DE MATRÍCULA DO RÉXIME PARA PERSOAS ADULTAS

No réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade presencial como na modalidade a distancia, poderase efectuar reserva de matrícula vía web, coa finalidade de ter que acudir unha soa vez ao centro para efectuar a matrícula dos módulos reservados. Seguir instrucións sobre o procedemento de reserva.

Todos os documentos e instrucións están dispoñibles en www.edu.xunta.es/fp.

Tamén estarán habilitados para o alumnado os servizos de consulta de solicitude (historial), renuncia vía web e reserva de matrícula do réxime para as persoas adultas.


DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUDE

A) ALUMNOS/AS QUE SE MATRICULEN POR 1ª VEZ NESTE CENTRO

- 2 fotografías (co nome e apelidos escrito no reverso)
- Fotocopia do DNI
- Certificado de estudos con notas, no que constará a data de solicitude do título se correspondera.
- Recibo de ingreso do Seguro Escolar (1,12€) na conta 2080-0165-78-3040015491 de Abanca. Os/as alumnos/as maiores de 28 anos ou que os cumpran no ano natural están EXENTOS/AS de pagalo.
- Fotocopia do documento de afiliación á Seguridade Social (NUSS) do que sexa titular o alumno/a (unicamente no caso de pagar o seguro escolar)

B) ALUMNOS/AS QUE XA ESTIVERON MATRICULADOS ALGUNHA VEZ NESTE CENTRO NOUTRAS ENSINANZAS

- 1 fotografía (co nome e apelidos escrito no reverso)
- Certificado de estudos con notas, no que constará a data de solicitude do título se correspondera (só no caso de que o certificado que conste na secretaría non permita o acceso ó ciclo no que se matricula).
- Recibo de ingreso do Seguro Escolar (1,12€) na conta 2080-0165-78-3040015491 de Abanca. Os/as alumnos/as maiores de 28 anos ou que os cumpran no ano natural están EXENTOS/AS de pagalo.

C) ALUMNOS/AS MATRICULADOS O CURSO PASADO NO MESMO CICLO

- Recibo de ingreso do Seguro Escolar (1,12€) na conta 2080-0165-78-3040015491 de Abanca. Os/as alumnos/as maiores de 28 anos ou que os cumpran no ano natural están EXENTOS/AS de pagalo.
- Fotocopia do boletín de notas

D) ALUMNOS/AS QUE SE MATRICULEN SÓ PARA REALIZAR A FCT

PRAZOS DE MATRÍCULA
a) Desde o remate das clases ata o 31 de agosto, para realizar a FCT no periodo de setembro a decembro.
b) No mes de decembro, para realizar a FCT no periodo de xaneiro a marzo.
c) No mes de marzo, para realizar a FCT no periodo de abril a xuño.

- Recibo de ingreso do Seguro Escolar (1,12€) na conta 2080-0165-78-3040015491 de Abanca. Os/as alumnos/as maiores de 28 anos ou que os cumpran no ano natural están EXENTOS/AS de pagalo.
- Fotocopia do boletín de notas.

VALIDACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONAIS

- PRAZO: Dentro dos primeiros 20 días contados desde o comezo das clases.
- O impreso de solicitude (Anexo XIV) pódese descargar na páxina www.edu.xunta.es/fp, (Validacións).
- Documentación a presentar: a que se relaciona no impreso.

 

Deberá xuntar unha fotocopia do impreso de matrícula cuberto, que será selado na secretaría como resgardo acreditativo da mesma.

 

Máis información

Distribuir contido