Skip to Content

Programacións 18-19

As programacións didácticas de ESO e BAC do curso 18-19 están publicadas na páxina web do centro. Á dereita da páxina prememos en DEPARTAMENTOS e despois no departamento concreto do que se queira consultar a programación.

Calendario de avaliacións

Aquí iranse incorporando as datas das diferentes avaliacións.

2ª avaliación de 2º curso de Formación Profesional Básica: Día 18 de marzo ás 18:00 (conxunta na aula A12).

2ª avaliación de 2º curso de ciclos formativos de grao medio e superior: Día 20 de marzo (AQUÍ).

2ª avaliación de ESO, BAC (AQUÍ) e 1º curso de ciclos formativos (AQUÍ): Última semana de marzo.

Avaliación final de módulos de 2º de FP Básica: Día 3 de abril ás 16:00 (conxunta na aula A12).

Solicitude de praza para o curso 19/20.

SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA NO IES MARÍA SARMIENTO

Este prazo é para o alumnado dos centros adscritos ao IES María Sarmiento: CEIP do Vicedo, CEIP de Celeiro e CEIP Plurilingüe Santa Rita.

O prazo para facelo é do 1 ao 15 de febreiro de 2019, ámbolos dous incluídos. Pódese facer polas seguintes vías:

SOLICITUDE DE ADMISIÓN NO IES MARÍA SARMIENTO

Este prazo é para o alumnado de 6º de primaria dun centro non adscrito (dispoñemos de prazas libres) ao IES María Sarmiento e para aquel alumnado da ESO ou Bacharelato que queira cambiar de centro.

O prazo para facelo é do 1 ao 20 de marzo de 2019, ámbolos dous incluídos. Pódese facer polas seguintes vías:

DOCUMENTACIÓN

O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

b) Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a (fotocopia do DNI).

c) Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II (certificación académica expedida polo centro onde está a cursar estudos).

d) Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso. 

É imprescindíbel que o Anexo II veña asinado polos dous proxenitores se non hai unha circunstancia que o impida.

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude de admisión. Na solicitude poderá indicar até seis centros na orde prioridade que desexe. A infracción desta norma (é dicir, a presentación de solicitudes en máis dun centro) determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumnado que xa está cursando estudos no IES María Sarmiento ten garantía de permanencia neste centro educativo. En caso de presentar solicitude de admisión noutro centro distinto, deberá comunicalo por escrito, ao mesmo tempo, neste centro.

O alumnado que fixera reserva de praza para outro centro e desexe solicitar admisión no IES María Sarmiento debe presentar a renuncia no centro no que fixo a reserva de praza e acompañala coa solicitude de admisión.

O alumnado que fixera reserva de praza no IES María Sarmiento e solicite admisión noutro centro distinto deberá comunicar previamente e por escrito a renuncia á súa reserva de praza antes do 1 de marzo.

Para máis información consultar a páxina https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ e o arquivo informativo elaborado polo centro.

A normativa que regula o proceso de admisión para o vindeiro curso 19/20 é a Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo de 2013) coas modificacións introducidas na Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 1 de febreiro de 2017).

Ordenadores E-DIXGAL

Dende o luns 12 de novembro de 2018 os carros de carga dos ordenadores portátiles E-DIXGAL dos que dispón cada aula de 1º da ESO estarán en funcionamento.

Polo tanto, o alumnado poderá dende a dita data deixar o seu portátil ao rematar a xornada lectiva para poder recollelos ao día seguinte para traballar con eles. O alumnado que o desexe poderá seguir levando o seu portátil ao seu domicilio en virtude do compromiso que asinaron.

Horarios de clase

Horas de titoría de alumnado e responsables

Na seguinte ligazón pódense consultar as horas de TITORÍA de alumnado e responsables do profesorado do IES María Sarmiento durante o curso 18/19.

Mellores expedientes do 2018

A Universidade de Santiago de Compostela celebrou o 4 de xullo no Palacio de Congresos de Santiago o acto de recoñecemento aos alumnos e alumnas que obtiveron os mellores expedientes dos centros de ensino medio de Galicia. A este acto acude o alumnado que obtivo unha nota mínima de 9 entre o bacharelato e a fase xeral da proba de Avaliación de Bacharelato para Acceso á Universidade (ABAU).

Asistiron ao dito acto un total de 704 alumnos e alumnas. Do IES María Sarmiento de Viveiro asistiron catro estudantes que remataron o bacharelato este curso e cumpriron os requisitos académicos da nota mínima: Juan Fraga Pino, Anaïs Gómez Fernández, Tania López Fernández e Xoel Rodríguez García. Aproveitamos para darlles a noraboa polos bos resultados acadados.

Na foto saen os tres primeiros.

Libros de texto 18-19

Premendo nas seguintes ligazóns accédese ao listado de libros de texto para o curso 18/19:

Libros de texto da ESO

Libros de texto de BAC

NOTA IMPORTANTE

O noso centro foi aceptado para incorporarse ao proxecto E-Dixgal (ver Resolución). Polo tanto, para o vindeiro curso as seguintes materias de 1º da ESO 

 • Bioloxía e xeoloxía
 • Educación Física
 • Francés
 • Igualdade de xénero
 • Lingua castelá
 • Relixión
 • Valores Éticos
 • Xeografía e historia

usaran libro dixital. Pola contra, as materias

 • Educación plástica
 • Inglés
 • Lingua galega
 • Matemáticas

usaran libro de texto en papel (Non se recomenda a súa compra ata recibir instrucións do profesorado). 

Cabe lembrar que o fondo solidario de libros de texto é incompatible con participar no proxecto E-Dixgal. Como o fondo de libros asignaba un máximo de 6 libros agora estes serán os que se usen en formato dixital (gratuito para o alumnado e as familias).

Condicións para obter o título de graduado na ESO

Na Resolución de 9 de xuño da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do disposto no Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e modelo de Consello Orientador da ESO recóllese que para obter o título da ESO hai que

 • Ter avaliación positiva en todas as materias, ou negativa nun máximo de dúas materias, sempre que non sexan Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.
 • Ter acadados os obxectivos da etapa e adquiridas as comptencias correspondentes.

No presente curso imos usar unha folla de cálculo para obter a cualificación de cada competencia. A fórmula para obter a cualificación da competencia consiste en:

Sumar o resultado de multiplicar a cualificación de cada materia polo número de ítems que ten asignados cada competencia na correspondente materia e dividir pola suma de todos os ítems de todas as competencias que cursou a alumna ou alumno.

A folla de cálculo, adaptada ao presente curso e ao noso centro, pódese descargar en formato .ods (LibreOffice Calc) ou .xls (Microsoft Excel).

Impresos de matrícula definitivos para o curso 18/19

Premendo en cada curso accédese ao impreso de matrícula correspondente. 

1º ESO

2º ESO

2º ESO PMAR

3º ESO

3º ESO PMAR

4º ESO

(Para máis información sobre a ESO acceder AQUÍ.)

1º BAC

2º BAC

(Para máis información sobre o BAC acceder AQUÍ.)

Nesta ligazón pódese consultar a DOCUMENTACIÓN que se debe entregar no momento de formalizar a matrícula. Todos os modelos están dispoñibles na conserxería do centro.

Distribuir contido


by Dr. Radut