Skip to Content

Información xeral

Enlaces de interese.

Horarios de titoría do profesorado

No seguinte enlace poden consultarse as horas de atención a pais/nais e titores/as legais de todo o profesorado do centro.

Debido ás circunstancias sanitarias, o protocolo a seguir para estas titorías é o seguinte:

As titorías serán telefónicas dentro do horario asignado a cada titor ou profesor. O alumnado pedirá cita previa ao titor/profesor en persoa, a través dunha nota ou ben a través de Abalarmobil, se o profesorado o ten activado. O titor/profesor chamará ás familias dentro do horario que lle corresponda. Só nos casos excepcionais, as familias poderán entrar no centro educativo para entrevistarse personalmente co profesorado e sempre con cita previa tomando as seguintes medidas:

➢ Emprego de máscara.

➢ Hixiene de mans ao acceder á aula de recepción de nais/pais.

➢ Colocación de mesas como separación para garantir a distancia.

➢ Cumprimento estrito do horario establecido para cada unha.

 

Axudas máscaras

Solicitude de participación no procedemento de distribución de máscaras

Pódese consultar o texto do DOG premendo na seguinte ligazón

Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21.


Prazo de solicitude: do 16 ao 27 de novembro de 2020.


Alumnado destinatario:
•    Que pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
•    Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
•    Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.
•    Alumnado matriculado en educación especial.


Non ten que presentar solicitude:
O alumnado que recibiu o vale de 50 € para material escolar (o centro entregará a este alumnado a máscara sen necesidade de presentar solicitude).


Ten que presentar solicitude:
O alumnado que non recibiu o vale de 50 € para material escolar, por non ter presentado a solicitude en prazo, pero que lle correspondería por renda.

Horarios lectivos 2020-2021

Premendo nos seguintes enlaces accederase á información dos horarios e ó profesorado dos grupos:

ESO e BACHARELATO

1º ESO 2º ESO+ PMAR 3º ESO+ PMAR 4º ESO
1º BAC 2º BAC

 

FORMACIÓN PROFESIONAL

FP BÁSICA  
MANTEMENTO DE VEHÍCULOS  
 1º  2º
  SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
CICLOS MEDIOS  
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS  AUTOMÓBILES
 1º  2º
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS  E AUTOMÁTICAS
 1º  2º
 SOLDADURA E CALDEIRARÍA
 1º  2º
XESTIÓN ADMINISTRATIVA  
   2º
XESTIÓN ADMINISTRATIVA (A)  
  Horario
CICLOS SUPERIORES  
AUTOMOCIÓN
 
 
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS  E AUTOMATIZADOS
 1º  
ADMINISTRACIÓN E FINANZAS


 

ESA e BACHARELATO ADULTOS

ESA
BACHARELATO

 

 

 

 

 

 

 

Libros de texto 20-21

Nas seguintes ligazóns pódense consultar os libros de texto para o curso 20-21.

Libros da ESO

Libros de BAC

Abalar Móbil

A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o acercamento entre o profesorado e as familias, ofrece abalarMóbil. Trátase dunha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida.

Será necesario ter instalada a dita aplicación para consultar as cualificacións da 2ª avaliación o venres 3 de abril.

Máis información

Manual de usuario

Vídeo explicativo

Calendario de exames de pendentes de 1º de BAC

O calendario de exames de materias pendentes de BAC é o que se detalla a continuación (no mes de xuño).

Aclaración:

Son os exames de materias pendentes de cursos anteriores e non das avaliacións suspensas deste curso.

 • Os exames son telemáticos (ou sexa, non implican presenza física no centro). 
 • O calendario faise para evitar solapamentos horarios. Non obriga a ningún departamento a realizalos deixando liberdade para avaliar con traballos ou como estime oportuno.
 • O horario destinado a cada materia é o tempo máximo que se pode empregar. Non se obriga a usalo todo e cada departamento será o responsable de comunicar ao alumnado a duración que considere oportuna.
   Martes 2   Mércores 3   Xoves 4   Venres 5 

16:00

17:30

 Matemáticas I 

Mat. Aplic. I

 Lingua

 galega 

 Física e

 química

 Debuxo

 técnico

17:30

19:00

 Filosofía  Economía      

Exames finais (non presenciais) de materias pendentes da ESO.

O calendario de exames de materias pendentes da ESO é o que se detalla a continuación.

Aclaración:

 • Son os exames de materias pendentes de cursos anteriores e non das avaliacións suspensas deste curso.
 • Os exames son telemáticos (ou sexa, non implican presenza física no centro). Se houbera notificación de incorporación física do alumnado ás aulas actualizaríamos esta información.
 • O calendario faise para evitar solapamentos horarios. Non obriga a ningún departamento a realizalos deixando liberdade para avaliar con traballos ou como estime oportuno.
 • O horario destinado a cada materia é o tempo máximo que se pode empregar. Non se obriga a usalo todo e cada departamento será o responsable de comunicar ao alumnado a duración que considere oportuna.
   Luns 18   Martes 19   Mércores 20   Xoves 21   Venres 22

 09:30

11:00 

         Bioloxía e xeoloxía

 11:30

13:00 

     

 Ámbito

científico-matemático

 Cultura clásica

  

 

 

 

Luns 25

 Martes 26   Mércores 27   Xoves 28  Venres 29

09:30

11:00 

Educación plástica  Francés Língua castelá Oratoria

 Tecnoloxía 

11:30

13:00 

Física e química Inglés Língua galega Matemáticas

 Ciencias sociais 

Contacto co centro

Durante a suspensión das actividades lectivas o centro permanecerá pechado para toda a comunidade educativa.

As vías de comunicación co centro son:

 • Teléfonos: 982870916 e 656655921 en horario de 10:00 a 13:00
 • Correo electrónico: ies.maria.sarmiento@edu.xunta.gal

AVISO IMPORTANTE

Durante a suspensión das actividades lectivas o centro permanecerá pechado para toda a comunidade educativa.

As vías de comunicación co centro son:

 • Teléfonos: 982870916 e 656655921 en horario de 10:00 a 13:00
 • Correo electrónico: ies.maria.sarmiento@edu.xunta.gal

Axudas ás familias beneficiarias de bolsa de comedor

No DOG do luns 30 de marzo publícase a ORDE do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do procedemento (código de procedemento ED601B).

Destacamos algunha información relevante:

1. A que familias vai dirixido?

Ás familias do alumnado que posúe a condición de gratuíto e do que por renda familiar resulta pagador dun euro nos centros educativos públicos non universitarios xestionados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

2. En que consiste a axuda?

As axudas económicas previstas consisten nunha compensación do custo diario do servizo de comida ao mediodía por comensal e polos días lectivos de suspensión do comedor como consecuencia das medidas adoptadas pola pandemia do COVID-19.

3. Importe das axudas

O prezo máximo para satisfacer en concepto de compensación por materias primas é de dous euros e cincuenta céntimos (2,50 €), nos casos de gratuidade total, e dun euro e cincuenta céntimos (1,50 €) nos casos de gratuidade que teñen a obriga de satisfacer un euro (1 €) pola prestación do servizo.

4. Que días cubre esta axuda?

Os días lectivos correspondentes aos primeiros 14 días naturais de suspensión acordados polo Consello da Xunta de Galicia, que para os efectos educativos comezaron o día 16 de marzo e que totalizan 9 días lectivos. Inclúe tamén os 15 días de prórroga autorizados polo Congreso dos Deputados e que rematarían ás 00.00 do día 12 de abril e que se corresponden con 2 días lectivos de marzo e 3 días lectivos do mes de abril ata o comezo das vacacións de Semana Santa. Eventualmente, para o caso dunha ulterior prórroga do estado de alarma, calcúlanse os 14 días lectivos ata o 1 de maio de 2020.

5. Como se vai a pagar?

En dous pagamentos.

1º pagamento: polo período de marzo e abril ata semana santa (3 abril).

2º pagamento: se se prorroga unha terceira situación de alarma ata o 1 de maio.

6. Como presentar a solicitude e que prazo hai?

Prazo: dende o martes día 31 de marzo ata o luns 6 de abril, ambos incluidos.

Presentación polas seguintes vías:

 6.1. Sede electrónica da Xunta de Galicia, cubrindo a solicitude correspondente no enderezo

https://sede.xunta.gal Para acceder é necesario ter certificado dixital, ou a chave 365.

 6.2. Centro educativo:

a) Preferentemente enviando un correo electrónico a ies.maria.sarmiento@edu.xunta.gal cos seguintes datos:

 Nome do solicitante (pai/nai/titor/titora legal ...) e fotocopia ou foto do DNI.

 Pagamento que realizaba: gratuidade total ou abono de 1€.

 Nome da/o alumna/o indicando o seu curso e grupo.

 Número de conta bancaria: IBAN e 20 díxitos.

b) Chamando ao 982870916 en horario de 11:00 a 13:00hs e comunicando os datos até o día 3 de abril.

 

Segunda avaliación

O día 27/03/2020 pola tarde recibíronse no correo do centro as “Instrucións do 27 de marzo, dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario, sobre a concreción de medidas a adoptar en relación coa avaliación do segundo trimestre.” 
 
Para darlles cumprimento acordamos:

 • Realizar a 2ª avaliación en todos os niveis o xoves 2 de abril de 2020.
 • Lémbrase que

            “Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma”.

 • Polo tanto haberá que avaliar en base ao realizado entre o 8 de xaneiro de 2020 e o 13 de marzo de 2020.
 • Os membros do equipo docente que precisen do libro de profesorado físico e o teñan no IES María Sarmiento poderán recollelo o luns de 11:00 a 13:00.
 • O profesorado de Pedagoxía terapéutica e Audición e Linguaxe realizará as aportacións oportunas ao profesorado de referencia de cada materia.
 • A hora e data límites para poñer as cualificacións serán as 24:00 do día 1/04/20.
 • Prégase ao profesorado que estea localizable durante a mañá do xoves para solventar calquera posible problema coas actas.
 • As actas pecharanse o xoves pola tarde e as cualificacións publicaranse via ABALAR MÓBIL (Proxecto Abalar Móbil, Manual de Usuario e Vídeo explicativo) o venres.
 • Para aquel alumnado que non teña Abalar móbil o profesorado titor buscará a vía de comunicarlles as cualificacións ás familias.
 • Estase á espera de instrucións sobre o alumnado que acceda á FCT.

Calquera modificación do anterior será comunicado con anterioridade.
 
A dirección.

Convocadas as probas de acceso aos ciclos formativos de grado medio e grado superior

Orde do 20 de xaneiro de 2020 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2020 (códigos de procedemento ED312C e ED312D).

 • Grao medio: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 2 e 13 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
 • Grao superior: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 10 e 19 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos.

Calendario da convocatoria 2020

Para acceder á aplicación da solicitude e máis información, premer no seguinte enlace da páxina de FP da Consellería.

Datas 1ª Avaliación

No seguinte enlace atópase a información sobre as datas e horarios correspondentes a ESO, BAC e Ciclos da primeira avaliación do curso 2019-2020:

1ª Avaliación

Horas de atención a nais/pais/responsables

Premendo na LIGAZÓN pódense consultar as horas de atención a nais/pais/responsables do profesorado do centro para o curso 19/20.

Horarios lectivos 2020-2021

Premendo nos seguintes enlaces accederase á información dos horarios e ó profesorado dos grupos:

ESO e BACHARELATO

1º ESO 2º ESO+ PMAR 3º ESO+ PMAR 4º ESO
1º BAC 2º BAC

FORMACIÓN PROFESIONAL

FP BÁSICA  
MANTEMENTO DE VEHÍCULOS  
 1º  2º
  SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
CICLOS MEDIOS  
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS  AUTOMÓBILES
 1º  2º
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS  E AUTOMÁTICAS
 1º  2º
 SOLDADURA E CALDEIRARÍA
 1º  2º
XESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 1º  2º
XESTIÓN ADMINISTRATIVA (A)  
  Horario
CICLOS SUPERIORES  
AUTOMOCIÓN
 1º
 2º
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS  E AUTOMATIZADOS
 1º  2º
ADMINISTRACIÓN E FINANZAS


 

ESA e BACHARELATO ADULTOS

ESA
BACHARELATO

 

 

 

 

 

 

 

Matrícula ESO-BAC para o curso 19/20

Premendo en cada curso accédese á oferta de materias do curso correspondente. 

1º ESO

2º ESO

2º ESO PMAR

3º ESO

3º ESO PMAR

4º ESO

(Para máis información sobre a ESO acceder AQUÍ.)

1º BAC

2º BAC

(Para máis información sobre o BAC acceder AQUÍ.)

Nesta ligazón pódese consultar a DOCUMENTACIÓN que se debe entregar no momento de formalizar a matrícula.

Todos os modelos están dispoñibles na conserxaría do centro.

Bases para o cartel do XXXII congreso de ENCIGA

A Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia ENCIGA vai realizar o seu congreso no IESMaría Sarmiento de Viveiro os días 14, 15 e 16 de novembro de 2019; co fin de elixir o cartelanunciador do “XXXII Congreso ENCIGA”, o IES convoca un concurso de deseño gráfico deacordo coas seguintes BASES.

ANIMAMOS a todo o alumnado interesado a participar.

Ordenadores E-DIXGAL

Dende o luns 12 de novembro de 2018 os carros de carga dos ordenadores portátiles E-DIXGAL dos que dispón cada aula de 1º da ESO estarán en funcionamento.

Polo tanto, o alumnado poderá dende a dita data deixar o seu portátil ao rematar a xornada lectiva para poder recollelos ao día seguinte para traballar con eles. O alumnado que o desexe poderá seguir levando o seu portátil ao seu domicilio en virtude do compromiso que asinaron.

Distribuir contido


by Dr. Radut