Skip to Content

Programacións Ciclos e FPB

Programacións Ciclos e FPB

PROGRAMACIÓNS CICLOS E FPB CURSO 2022-23

Familia Administración e Xestión

NIVEIS

1º CURSO

2º CURSO

 

 

 

CICLO MEDIO:

XESTIÓN ADMINISTRATIVA

Formación e orientación laboral (FOL)

Inglés

Operacións administrativas de compravenda

Operacións auxiliares de xestión e tesourería

Técnica contable

Tratamento Informático da Información

Comunicación empresarial e atención á clientela

Empresa e administración

Empresa na aula

Operacións administrativas de recursos

Tratamento da documentación contable

CICLO SUPERIOR:

ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Comunicación e atención á clientela

Formación e orientación laboral (FOL)

Inglés

Ofimática e proceso da información

Proceso integral da actividade comercial

Recursos humanos

Xestión da documentación xurídica empresarial

Contabilidade e fiscalidade

Simulación empresarial

Xestión financieira

Xestión loxística e comercial

Xestión de recursos humanos

    

Familia Electricidade e Electrónica

  

NIVEIS

1º CURSO

2º CURSO

CICLO MEDIO:

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS

Automatismos industriais

Electrónica

Electrotecnia

Formación e orientación laboral (FOL)

Instalacións eléctricas interiores

Empresa e iniciativa emprendedora

Instalacións de distribución

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

Instalacións domóticas

Instalacións solares fotovoltaicas

Máquinas eléctricas

CICLO SUPERIOR:

AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL

Documentación técnica

Formación e orientación laboral (FOL)

Informática industrial

Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos

Sistemas secuenciais programables

Sistemas de medida e regulación

Sistemas de potencia

Comunicacións industriais

Empresa e iniciativa emprendedora

Integración de sistemas de automatización industrial

Robótica industrial

Sistemas programables avanzados

Distribuir contido