CONDICIÓNS DE ACCESO ÁS EOIs

Cómo acceder ás escolas oficais de idiomas: 

 • MENORES: Ter 16 anos ou cumprilos antes do 31 de decembro de 2017.
 • ALUMNOS DE SECUNDARIA: ter 14 anos ou cumprilos antes do 31 de decembro do 2017 sempre e cando vaia estudar un idioma distinto do cursado na ESO como 1ª lingua estranxeira.
 • PROFESORADO DE EOIS: non poderá matricularse no mesmo centro onde imparte docencia. Tampouco poderá estudar o mesmo idioma que imparte en ningunha EOI galega.
 • ACCESO A UN CURSO DISTINTO DE 1º BÁSICO:
   • Certificados  da EOI de básico e intermedio: dan acceso ao nivel intermedio e avanzado respectivamente.
   • Título de bacharel: da acceso ao 1º curso do invel intermedio da primeira lingua estranxeira cursada no bacharelato.
   • Título da ESO: da acceso ao 2ºcurso do nivel básico da primeira lingua cursada na ESO.
   • Probas de clasificación: permiten o acceso a calquera nivel e curso. O resultado das probas ten unha vixencia de dous anos académicos.