CONDICIÓNS DE ACCESO ÁS EOIs

Cómo acceder ás escolas oficais de idiomas: 

 • MENORES: Ter 16 anos ou cumprilos antes do 31 de decembro de 2018.
 • ALUMNOS DE SECUNDARIA: ter 14 anos ou cumprilos antes do 31 de decembro do 2018 sempre e cando vaia estudar un idioma distinto do cursado na ESO como 1ª lingua estranxeira.
 • PROFESORADO DE EOIS: non poderá matricularse no mesmo centro onde imparte docencia. Tampouco poderá estudar o mesmo idioma que imparte en ningunha EOI galega.
 • ACCESO A UN CURSO DISTINTO DE 1º BÁSICO:
   • Certificados  da EOI de básico e intermedio: dan acceso ao nivel intermedio e avanzado respectivamente.
   • Expediente Académico Bacharel: da acceso ao 1º curso do nivel B1 da primeira lingua estranxeira cursada no bacharelato.
   • Probas de clasificación: permiten o acceso a calquera nivel e curso.
   • Plans de estudos anteriores: consulte aquí as pasarelas que permiten acceso ao novo plan de estudos para o curso 18-19 de alumnos procedentes de plan de estudos anteriores.
   • Outras titulacións: Pode consultar as seguintes táboas de acceso directo por titulación segundo o idioma correspondente:

GALEGO (Os títulos, certificados e diplomas acreditativos de ter coñecementos de galego outorgarán acceso directo por titulación aos cursos que se indican no documento da ligazón)

ALEMÁN, FRANCÉS, INGLÉS, ITALIANO E PORTUGUÉS: (As titulacións ou certificados acreditativos de ter coñecementos dos idiomas citados darán acceso ao primeiro curso do nivel inmediatamente superior ao acreditado, agás os certificados das EOIs que se rexen por esta táboaAs persoas que acrediten o nivel C2, poderán acceder a este mesmo nivel).