A Escola

As Escolas Oficiais de Idiomas son centros públicos dedicados ao ensino de linguas ás persoas adultas. De feito, só os cursos da Escola Oficial de Idiomas dan dereito á obtención do único título oficial de idiomas expedido en España á marxe do ensino obrigatorio e universitario.

Como centro de ensino, esforzámonos para conseguir que os nosos alumnos desenvolvan:

  • A capacidade efectiva de usar o idioma como vehículo de comunicación xeral.
  • O recoñecemento e o respecto pola diversidade lingüística e cultural como instrumento de diálogo entre os pobos.

A Escola de Idiomas de Pontevedra é unha das 11 Escolas galegas, dependentes da Consellaría de Educación, e forma parte da rede de EE.OO.II. do Estado español.