Convocatoria de bolsas e axudas para o curso académico 2019-2020

Poden solicitar estas bolsas os estudantes que estean matriculados no curso 2019/2020 en estudos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade de distancia.

Prazo de presentación

Do 1 de agosto ao 01 de outubro de 2019, incluído.

Requisitos

Para ter dereito a bolsa deberán reunir os seguintes requisitos:

  • Posuír a nacionalidade española ou ser residente en España para alumnos doutras nacionalidades (coas particularidades que desenvolve a convocatoria).
  • Non posuír no momento de solicitar a bolsa un título de nivel igual ou superior ao dos estudos para os que se pide a bolsa.
  • Reunir o resto de requisitos académicos e económicos que especifica a convocatoria.

Presentación de solicitudes

A solicitude preséntase a través do formulario na páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte