Convocatoria de bolsas e axudas para o curso académico 2021-2022

Poden solicitar estas bolsas os estudantes que estean matriculados no curso 2021/2022 en estudos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade de distancia.

Prazo de presentación

Do 3 de agosto ao 30 de setembro de 2021, incluído.

Requisitos

Para ter dereito a bolsa deberán reunir os seguintes requisitos:

  • Posuír a nacionalidade española ou ser residente en España para alumnos doutras nacionalidades (coas particularidades que desenvolve a convocatoria).
  • Non posuír no momento de solicitar a bolsa un título de nivel igual ou superior ao dos estudos para os que se pide a bolsa.
  • Reunir o resto de requisitos académicos e económicos que especifica a convocatoria.

Presentación de solicitudes

A solicitude preséntase a través da páxina web do Ministerio de Educación e FP.