Cursos de linguaxe administrativa galega e CELGA 2022-2023

A Resolución do 24 de xullo de 2022 (DOG do 19 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e presenciais preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escol as oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria. Prazo para a presentación de solicitudes: desde o 3 até ao 13 de xaneiroPrégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE (setembro-xaneiro)

Curso
Modalidade/Horario
Días
Aula
Comezo das clases 

Linguaxe admva. MEDIA

En liña

 

 

 24 outubro

CELGA 4

11:00-13:30 h

Martes e venres

 5

20 de setembro

CELGA 4

16:00-18:30 h

Luns e mércores 

19 de setembro

 

 

SEGUNDO CUADRIMESTRE (febreiro-maio)

Curso
Modalidade/Horario
Días
Aula
Comezo das clases 

Linguaxe admva. SUPERIOR

En liña

 

 

 6 de marzo

CELGA 4

11:00-13:30 h

Martes e venres

 5

24 de xaneiro

CELGA 4

16:00-18:30 h

Luns e mércores 

23 de xaneiro

 

Prazo e lugar de presentación de solicitudes:

As solicitudes fanse mediante aplicación web www.eoidigital.com/preinslinguagalega.

O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 1 ata o 10 de setembro de 2022, para os cursos do primeiro cuadrimestre (setembro-xaneiro), e desde o 3 ata o 13 de xaneiro de 2023, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

O día 13 de setembro o alumnado poderá consultar na aplicación web se foi admitido na adxudicación das prazas nos cursos do primeiro cuadrimestre. Para a adxudicación das prazas nos cursos do segundo cuatrimestre, o día 18 de xaneiro o alumnado poderá consultar na aplicación web se foi admitido.7Unha vez rematado o proceso de asignación de prazas, o alumnado seleccionado deberá entrar de novo na aplicación para presentar a documentación que se especifica nos puntos sétimo e décimo primeiro da resolución.

O prazo para a presentación desta documentación será ata o día 16 de setembro de 2022 para os cursos do primeiro cuadrimestre, e ata o 20 de xaneiro de 2023 para os cursos do segundo cuadrimestre.

INFORMACIÓN IMPORTANTE! A falsidade ou a ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado. A realización do curso preparatorio CELGA non dará dereito a ningún tipo de certificación, por tratarse dun curso preparatorio para as probas conducentes á obtención dos certificados de lingua galega, expedidos pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.