MATRÍCULA CURSO 2024/2025 sticky icon

O prazo de solicitude de MATRÍCULA para o vindeiro curso escolar 2024-2025 estará aberto desde o 20 ao 30 de XUÑO.

Poderá solicitar matrícula o alumnado que foi admitido no proceso de admisión.

Documentación a aportar:

  • Impreso de solicitude debidamente cumprimentado e asinado por un proxenitor ou polos dous proxenitores en caso de separación ou divorcio.
  • Certificado médico de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa e de estar vacinado segundo o calendario oficial.
  • Fotocopia dos DNI dos proxenitores/representantes legais
  • Fotocopia da Tarxeta Sanitaria.
  • Autorización para o uso da imaxe persoal do alumno/a.
  • Solicitude de uso de Servizos Complementarios (se é o caso)
  • Autorización para a recollida á saída das clases.
  • Autorización de recollida do alumnado en horario lectivo.
  • Autorización para as saídas dentro da comarca.
  • Cuestionario sobre a lingua materna en E. Infantil.
  • Dúas fotografías tamaño carné.

Os impresos de solicitude foron remitidos por correo electrónico aos interesados. Tamén se poden retirar en Conserxería ou en Internet no seguinte enlace:

A DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEBERASE ENTREGAR NAS OFICINAS DO COLEXIO PREVIA CITA


 NOTAS:

  • Cita previa para a presentación da documentación (Tfono.: 982 82 81 33).
  • Os alumnos que cursan este ano 6º de E. Infantil neste colexio recibiron nos seus domicilios os documentos de actualización de datos que deberán cubrir e presentar antes do 20 de xuño para comezar os seus estudos de E. Primaria obrigatoria o vindeiro curso.
  • O resto do alumnado lembramos que ten permanencia garantida, polo que non terá que realizar solicitude de matrícula.
  • Os usuarios de comedor escolar, a parte da solicitude que presentaron, terán que cubrir os impresos de autoliquidación que se lle facilitarán no centro cando se abra o prazo.

 

Axudas para libros de texto - curso 2024/2025 sticky icon

Están convocadas as AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR, así como a PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados (ED330B-anexos I e II) dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Para presentala presencialmente no centro deberá solicitar cita previa no teléfono 982 828 133 (en horario lectivo). Antes deberanse descargar e cubrir estes impresos:

ou solicitalos en conserxería sen necesidade para isto de cita previa.

Xunto aos Anexos I e II deberase presentar copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demáis membros computables da unidade familiar (para casos particulares que precisan outra documentación, consultar a Orde do 7 de maio pinchando no enlace facilitado enriba).

O prazo de presentación remata o vindeiro 21 de xuño.

IMPORTANTE: o alumnado que no curso 2024/2025 curse estudos de 1º de ESO deberá presentar a solicitude no IES no que foi admitido.

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO sticky icon


 No taboleiro de anuncios interior do centro está dispoñible a listaxe definitiva do alumnado admitido neste centro para o curso 2024/2025.


As persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación (15/05/2024).

Axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo sticky icon

O pasado día 19 de abril publicouse a convocatoria destas axudas para o curso 2024/2025. O prazo para presentar as solicitudes é do 30 de abril ao 13 de setembro de 2024.

Para solicitala deberá dirixirse ao seguinte enlace:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO sticky icon


 No taboleiro de anuncios interior do centro está dispoñible a listaxe provisional do alumnado admitido neste centro para o curso 2024/2025.


 

PROXECTOS

A

  A

 

Enlace Aula Virtual

Punto Laranxa contra o acoso escolar