Axudas para libros de texto - curso 2023/2024 sticky icon

Están convocadas as AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR, así como a PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados (anexo I e anexo II) dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Para presentala presencialmente no centro deberá solicitar cita previa no teléfono 982 828 133 (en horario lectivo). Antes deberanse descargar e cubrir estes impresos:

  • Anexo II (para o caso de que haxa máis de 3 membros computables)

ou solicitalos en conserxería sen necesidade para isto de cita previa.

Xunto aos Anexos I e II deberase presentar copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demáis membros computables da unidade familiar (para casos particulares que precisan outra documentación, consultar a Orde do 10 de maio pinchando no enlace facilitado enriba).

O prazo de presentación remata o vindeiro 21 de xuño.

IMPORTANTE: o alumnado que no curso 2023/2024 curse estudos de 1º de ESO deberá presentar a solicitude no IES no que foi admitido.

Admisión de alumnado - Curso 2023/2024 sticky icon


 

Infórmase que está publicada no taboleiro interior do centro a listaxe definitiva de alumnado admitido e non admitido no procedemento de admisión para o curso 2023/2024.

As familias recibirán información, polo medio indicado na solicitude, do procedemento a seguir para matricular aos alumnos admitidos. O prazo estará aberto desde o día 20 ao día 30 do mes de xuño.

 


 

 

Admisión do alumnado. Listaxe provisional de admitidos. sticky icon


Infórmase que está publicada no taboleiro interior do centro a listaxe provisional de alumnado admitido e non admitido no procedemento de admisión para o curso 2023/2024.

 


 

 

Admisión de alumnado - curso 2023/2024 sticky icon

Clic na imaxe para agrandar

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:
  1. Cubrir a solicitude informaticamente e presentala asinada de xeito manual no centro: ENLACE
    Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá entrar no Enlace, seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro.
  2. Cubrir a solicitude informaticamente e asinala en Sede Electrónica:
    Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital. Ao final, premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente.
  3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro:
    Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos no centro asinados polos dous proxenitores ou, se é o caso, por un proxenitor e copia da sentencia xudicial onde se recolla que ten a custodia do menor en exclusiva.

Cita previa para presentación da solicitude no centro:

Tfono. 982 82 81 33

Impreso en Galego

Impreso en Castelán

Calendario do proceso e Normativa
 

PROXECTOS

A

  A

 

Enlace Aula Virtual