LIBROS DE TEXTO - CURSO 2022/2023 sticky icon

No seguinte enlace publícase a relación de libros de texto e material didáctico que se utilizarán no centro para o vindeiro curso escolar 2022/2023.

Ata que se publiquen as listaxes definitivas de axudas concedidas para libros do fondo (3º, 4º) ou para a adquisición de libros (1º, 2º) non se deben mercar os libros de texto (se se presentou solicitude de axuda).

A partires do 27 de xuño publicarase no taboleiro de anuncios interior do centro a listaxe provisional de admitidos e excluídos na convocatoria de axudas para adquirir libros de texto e material escolar e a participación no fondo solidario de libros de texto. O 7 de xullo publicaranse as listaxes definitivas.

A partires do día 27 de xuño e ata o 7 de xullo (de 10:00 a 13:00) poderán recoller os vales no colexio solicitando cita previa no tfno. 982 82 81 33. Os que non se recollan nese período, entregaranse no mes de setembro.

Os solicitantes con axudas denegadas por erros na documentación, ou os que detecten algún erro no vale, terán 10 días desde a publicación da listaxe provisional para emendar as deficiencias ou remitir a documentación necesaria.

Os libros de texto do Fondo solidario entregaranse ao alumnado no mes de setembro, no inicio do curso escolar.

 

MATRÍCULA CURSO 2022/2023 sticky icon

O prazo de solicitude de MATRÍCULA para o vindeiro curso escolar 2022-2023 estará aberto desde o 20 ao 30 de XUÑO.

Poderán solicitar matrícula:

 • EN E. INFANTIL: O alumnado que foi admitido no proceso de admisión.
 • EN E. PRIMARIA:
  • O alumnado que cursa 6º de E. Infantil no centro este curso.
  • O alumnado que foi admitido no proceso de admisión.

Documentación a aportar:

 • Impreso de solicitude debidamente cumprimentado e asinado por un proxenitor ou polos dous proxenitores en caso de separación ou divorcio.
 • Fotocopia do libro de familia (ou documento acreditativo similar) na que estea rexistrado o nacemento do/a neno/a a matricular.
 • Fotocopia do libro de familia (ou documento similar) na que se acredite o matrimonio dos pais ou -se e o caso– copia da sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.
 • Certificado médico de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa e de estar vacinado segundo o calendario oficial.
 • Fotocopia dos DNI dos proxenitores/representantes legais
 • Certificado de inclusión no padrón municipal de habitantes.
 • Fotocopia da Tarxeta Sanitaria.
 • Autorización para o uso da imaxe persoal do alumno/a.
 • Solicitude de uso de Servizos Complementarios (se é o caso)
 • Dúas fotografías tamaño carné.

Os impresos de solicitude pódense retirar en Conserxería ou en Internet no seguinte enlace:

A DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEBERASE ENTREGAR NAS OFICINAS DO COLEXIO PREVIA CITA


 NOTAS:

 • Cita previa para a presentación da documentación (Tfono.: 982 82 81 33).
 • Os alumnos que cursan este ano 6º de E. Infantil neste colexio recibirán nos seus domicilios os documentos que deberán cubrir e presentar para comezar os seus estudos de E. Primaria obrigatoria o vindeiro curso.
 • O resto do alumnado lembramos que ten permanencia garantida, polo que non terá que realizar solicitude de matrícula.
 • Os usuarios de comedor escolar, a parte da solicitude que presentarán do 20 ao 30 de xuño, terán que cubrir os impresos de autoliquidación que se lle facilitarán no centro cando se abra o prazo.

 

Axudas para libros - curso 2022/2023 sticky icon

Están convocadas as AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR, así como a PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados (anexo I e anexo II) dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Para presentala presencialmente no centro deberá solicitar cita previa no teléfono 982 828 133 (en horario lectivo). Antes deberanse descargar e cubrir estes impresos:

 • Anexo II (para o caso de que haxa máis de 3 membros computables)

ou solicitalos en conserxería sen necesidade para isto de cita previa.

O prazo de presentación remata o vindeiro 22 de xuño.

IMPORTANTE: o alumnado que no curso 2022/2023 curse estudos de 1º de ESO deberá presentar a solicitude no IES no que foi admitido.

Axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo sticky icon

A convocatoria destas axudas para o curso 2022 - 2023 publicouse o 18 de maio de 2022. Poderán pedirse desde o 19 de maio ata o 30 de setembro de 2022 presentando a solicitude no centro.

PROXECTOS

A

  A

 

Enlace Aula Virtual

Punto Laranxa contra o acoso escolar