Secretaría

Listas Admisión Alumnado

ADMISIÓN ALUMNADO

EXPOSTAS AS LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS PARA O CURSO 2017/18 ,PODERANSE FORMULAR RECLAMACIÓNS NO PRAZO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DO SEGUINTE AO DA SÚA PUBLICACIÓN, ANTE O CONSELLO ESCOLAR, NA SECRETARÍA DO CENTRO.

De acordo coas garantías e límites da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, as persoas interesasas no procedemento de admisión poderán consultar as listaxes provisionais coa puntuación desagregada dos criterios de baremo, na secretaría do centro.

Tags: Secretaría

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2017/2018

Orde pola que se modifica o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de ESO e de bacharelato.

  • Enlaces:

Orde

Anexo I

AnexoII

  • A admisión tamén poderá facerse a través dunha aplicación informática:

Enlace

Tags: Secretaría

GRATUIDADE LIBROS DE TEXTO

LIBROS DE TEXTO 2014/2015

Publicada a Orde do 28 de maio de 2014 (DOG do 30 de maio) na que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para o seu uso no curso escolar 2014/2015.

Pode consultar toda a información no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria

Tamén pode descargar o impreso no arquivo que se adxunta.

 

Tags: Secretaría

ADMISIÓN ALUMNADO

ALUMNADO QUE TÉN PRESENTADA NO CENTRO SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2015/2016, DENTRO DO PRAZO ESTABLECIDO.

4º de EDUCACIÓN INFANTIL.- 3 ANOS

C

Visto e prace                                   A Secretaria

O director

 

Xabier Vázquez García                 Mª del Carmen Fernández Delgado

 

 

Deben ter en conta o calendario exposto para formalizar definitivamente a matrícula, e presentar a documentación que se require.

Tags: Secretaría

Solicitude de admisión 2015/2016

O prazo de presentación de solicitudes de RESERVA DE PRAZA será do 1 ao 15 de Febreiro de 2015

Segundo a ORDE do 12 de marzo de 2013, os prazos previstos para a tramitación dos procedementos de admisión e de matrícula do alumnado, son os seguintes:

Calendario de admisión e matrícula para o curso escolar

2015-2016

1. Reserva de praza no centro de orixe: 1-15 de febreiro.

2. Data do sorteo público a efectos de desempate: antes do 1 de marzo.

3. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

4. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo.

5. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 24 de marzo-4 de abril.
6. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: até o 25 de abril.
7. Reclamacións: 5 días hábiles.
8. Publicación das listaxes defnitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.
9. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

O procedemento está regulado pola Orde do 12 de Marzo de 2013.

  •   Só se pode presentar solicitude no centro que solicite praza no primeiro lugar. O contrario levará á perda dos dereitos de prioridade correspondentes.
  •    Alumnado con garantía de permanencia que presente solicitude noutro centro distinto deberá comunicalo no centro de orixe.
  •   Alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión

Pode obter información e descargar os anexos de solicitude facendo clic aqui.

Lembre que xunto co Documento de Formalización de Matrícula debe de achegar a seguinte documentación: 20-30 de xuño)

 

1.-  2 fotografías tamaño carnet co nome do neno/a escrito pola parte traseira.

2.-  Fotocopia do libro de familia (folla na que aparecen os pais e folla na que aparece o neno/a).

3.-  Fotocopias dos D.N.I do pai e da nai ou dos titor/es no caso de non vivir cos pais.

4.- Fotocopia do D.N.I do/a alumno/a (se o posúe)

5.- Fotocopia da tarxeta sanitaria

6.- Fotocopia do boletín de vacinas

- No caso de que exista separación dos pais, con sentencia xudicial firme, adxuntar:

1.  -Fotocopia da páxina na que quede recollida a decisión sobre a garda e custodia do/a alumno/a.

 

Prazas ofertadas curso 2015/2016: PUBLICARANSE DESPOIS DO 15 DE FEBREIRO E ANTES DO 1  DE MARZO

CURSO PRAZAS OFERTADAS
4º E. INFANTIL  
5º E. INFANTIL  
6º E. INFANTIL  
1º E. PRIMARIA  
2º E. PRIMARIA  
3º E. PRIMARIA  
4º E. PRIMARIA  
5º E. PRIMARIA  
6º E. PRIMARIA  

 

 

Tags: Secretaría